Evropejci solidarno sprejemajo begunce in migrante

Poro?anje ve?ine medijev daje vtis, kot da se evropske dr?ave z vsemi ?tirimi branijo sprejema beguncev: Mad?arska je postavila mejni zid, Francija je zaprla mejo z Italijo, v Gr?iji je bilo malodane nelegalno beguncu nuditi prevoz. ?e vedno veliko dr?avljanov podpira politi?na stali??a glede beguncev in migrantov, a na lokalni ravni ogromno ljudi zapolnjuje vrzel, ki jo politika pu??a prazno, pi?e ?asnik Guardian, saj je opaziti porast med?love?ke solidarnosti in sprejemanja. V Nem?iji se je vzpostavila spletna stran Dobrodo?li begunci (Refugees Welcome), ki beguncem pomaga najti namestitev, pa tudi zbirati denar za najemnino. V ?paniji cerkveno osebje iz ?kofije C?diz beguncem pomaga pri nastanitvi, birokraciji in u?enju jezika. Na Mad?arskem vznikajo civilne iniciative za pomo? beguncem, prav tako v Italiji in Veliki Britaniji in Franciji, kjer so vzpostavili mre?o dru?in, ki nudijo za?asno namestitev tistim beguncem, ki jim dr?ava ne uredi nobene. Tak?nih je ve? kot polovica. Na obali Gr?ije dnevno pristane okoli 1000 beguncev, vlada pa se z njimi ne more ukvarjati, saj je preobremenjena s krizo in re?evanjem gospodarstva. Prostovoljci beguncem nudijo suha obla?ila, saj ve?inoma prispejo premo?eni, postavili so tudi tabore zanje, saj so kapacitete dr?avnih ?e zdavnaj prese?ene. Prostovoljci ve?inoma povedo isto: ne morejo zgolj stati in gledati, kako ljudje trpijo in jih prepustiti samim sebi; ne morejo ne pomagati. V politi?nem razpravljanju o kvotah so begunci zgolj ?tevilke brez obraza ? marsikomu se ?ele ob neposrednem osebnem stiku vklopi tisto, kar nas dela ?love?ke ? empatija.

Hiro?ima na dana?nji dan obele?uje 70-to obletnico prve uporabe jedrskega oro?ja. To japonsko mesto, prva tar?a atomske bombe ZDA, se je 6. avgusta 1945 spremenilo v ru?evine. Tri dni kasneje je enaka usoda doletela ?e Nagasaki. Zaradi posledic obeh bomb, ki jima je 15. avgusta sledila kapitulacija Japonske in s tem konec druge svetovne vojne tudi v Aziji in na Pacifiku, je po ocenah do decembra 1945 umrlo ve? kot 200.000 ljudi. V eksploziji bombe, poimenovane Little boy oziroma De?ek, ki je eksplodirala nad Hiro?imo, je prakti?no takoj umrlo okoli 80.000 ljudi. Kasneje je za posledicami skupno ?tevilo ?rtev doseglo okoli 140.000. Tri dni po Hiro?imi je bomba z imenom Fat man ali Debeluh eksplodirala ?e nad Nagasakijem. Takoj je umrlo okoli 40.000 ljudi, skupno naj bi posledice zahtevale ve? kot 70.000 ?rtev. Zaradi zakasnelih vplivov radioaktivnega sevanja ljudje umirajo ?e danes.

Anketa ameri?ke tiskovne agencije AP ugotavlja, da ima ve?ina temnopoltih Ameri?anov osebne neprijetne izku?nje s policijskim nasiljem, odnos belo in temnopoltih do policije pa je povsem razli?en. Ugotovitve ka?ejo na rasisti?en vsakdan velikega ?tevila temnopoltih, ki ga belopolti ob?utijo le redko. Velika razlika je pri vpra?anju, ali sistem policistom pogleda skozi prste, ko ubijejo ali po?kodujejo ljudi. Le tretjina belopoltih meni, da jo policisti ve?inoma odnesejo brez kazni, med temnopoltimi pa jih tako meni 71 odstotkov. ?e ve?ji prepad zeva pri izku?njah z nepo?teno obravnavo. 60 odstotkov temnopoltih mo?kih je imelo osebne neprijetne izku?nje z nepo?tenim obravnavanjem s strani policije. Med belimi mo?kimi so to do?iveli le trije odstotki. Belopolti so nekoliko manj slepi, ?e ?ivijo v mestih skupaj s pripadniki manj?in. Med temi jih je 58 odstotkov tak?nih, ki menijo, da policija nepo?teno obravnava temnopolte, 42 odstotka pa tak?nih, ki menijo, da policisti prehitro potegnejo pi?tole in pendreke.

V Rusiji so za?eli z uni?evanjem ve? sto ton hrane iz evropskih dr?av, ki je zaradi embarga ne bi smeli uvoziti v dr?avo. Ukrep, ki ga je podpisal predsednik Vladimir Putin, je ?e spro?il vrsto jeznih odzivov. Na se?iganje hrane se je ogor?eno odzvala vrsta medijev, saj je gospodarska kriza milijone Rusov potisnila v rev??ino. ?asnik Vedomosti v komentarju navaja, da ?to ni nikakr?en navaden ukrep,? temve? ?barbarstvo in izziv dru?bi.? Pozivajo, naj se zase?eno hrano razdeli med socialno najbolj ogro?ene. Poleg tega je danes dopoldne ?e ve? kot 258.000 Rusov podpisalo spletno peticijo, s katero ?elijo dose?i, da bi hrano razdelili tistim, ki jo potrebujejo.

V Al?iriji se je zgodil precej nenavaden zakonski zaplet. Nek mo?ki se je odlo?il svojo novope?eno soprogo to?iti, potem ko jo je prvi? videl brez li?il. Njen resni?ni videz naj bi mu namre? povzro?il travmo. Od ?ene, ki je bila v naravni podobi v njegovih o?eh o?itno vse kaj drugega kot privla?na, naj bi terjal slabih 19.000 evrov od?kodnine. Zjutraj po poro?ni no?i je mo?ki svojo ?eno prvi? videl brez li?il, in bojda najprej celo mislil, da je tatica. Ko si je opomogel od ?oka, se jo je odlo?il to?iti zaradi prevare in du?evnega trpljenja. Prava ljubezen, ni kaj.

Facebook Twitter Deli
0 comments