Indonezija in Malezija sprejeli priseljence, v Mariboru onesna?ena voda

Malezijske in indonezijske oblasti so vendarle odredile re?evanje migrantov, ki so obti?ali na morju. Malezijski premier je na svojem Facebook profilu med drugim zapisal, da je odredil iskanje in re?evanje plovil. Kmalu za njim je tudi predstavnik indonezijskega zunanjega ministrstva Arrmanatha Nasir sporo?il, da ?e i??ejo plovila s prebe?niki. Obenem je poudaril, da Indonezija pri soo?anju z valom migrantov potrebuje mednarodno pomo?. "To je mednarodno humanitarno vpra?anje in ne le odgovornost posameznih dr?av," je izrazil stali??e D?akarte. Malezija in Indonezija sta doslej plovila z migranti zavra?ali. Ob pomo?i pritiska mednarodne javnosti sta dr?avi o?itno ugotovili, da so ?love?ka ?ivljenja pomembna in se dogovorili, da bosta sprejeli ve? tiso? migrantov, ki so obti?ali na morju v bli?ini njunih obal. Ponudili jim bosta za?asno nastanitev na svojem ozemlju.

Irski volivci bodo v petek glasovali na referendumu o legalizaciji porok istospolnih parov. Glede na javnomnenjske raziskave se legalizaciji obeta podpora, seveda pa je odvisna od volilne udele?be njenih podpornikov, poro?a francoska tiskovna agencija AFP. ?e bo referendum uspel, bo Irska prva dr?ava na svetu, ki je z referendumom legalizirala poroke istospolnih parov. Na Irskem so sicer homoseksualnost dekriminalizirali ?ele leta 1993. Leta 2010 so uzakonili civilno partnerstvo in s tem priznali zveze med homoseksualci, ki pa se v ve? vidikih razlikuje od zakonske skupnosti. Slednja je predvsem za??itena z ustavo, civilno partnerstvo pa ne. V dr?avi, kjer je splav, z izjemo, ko je ogro?eno ?ivljenje matere, ?e vedno nezakonit, spremembo zakonodaje o zakonski skupnosti podpirajo vse glavne politi?ne stranke, tudi koservativne. Tolik?no mero sodelovanja med strankami nasprotnih bregov si v Sloveniji te?ko predstavljamo.

Raziskava Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) je pokazala, da je prepad med bogatimi in revnimi v ve?ini razvitih gospodarstev sveta rekordno velik. V ve?ini od 34 dr?av OECD so razlike v dohodkih med najbogatej?imi in najrevnej?imi na najvi?ji ravni v treh desetletjih. Dr?ava z najmanj razlikami v dohodkih je Danska, zanimivo ji na drugem mestu sledi Slovenija. Najve?je razlike so medtem v ?ilu, Mehiki, Tur?iji in ZDA. Poro?ilo raziskave poziva k izbolj?anju delovnih pogojev in opozarja ne vse ve?ji dele? prekernih delavcev. Kar polovica slu?b, ustvarjenih v dr?avah OECD v letih 1995-2013, je spadala v kategorije samozaposlenih, zaposlenih za dolo?en ?as in ostalih, ki niso zaposleni redno oziroma za polni delovni ?as. ?e en poziv v poro?ilu je namenjen krepitvi prizadevanj za zmanj?anje neenakosti spolov. Vse vi?ja zaposlenost ?ensk je sicer prispevala k zmanj?anju neenakosti, a njihovi dohodki ?e zmeraj ostajajo 15 odstotkov ni?ji od dohodkov mo?kih.

Kdaj bo na?e zarjavele sodne mline izu?ilo? Evropsko sodi??e za ?lovekove pravice v Strasbourgu je zaradi dolgotrajnih sodnih postopkov v dveh primerih razsodilo proti Sloveniji. V prvem primeru se je to?nik na evropsko sodi??e obrnil zaradi pretirano dolgih postopkov ste?aja nekdanjega delodajalca, v katerih je zahteval zaostanke pla?. Sodi??e je razsodilo v to?nikov prid in Sloveniji nalo?ilo pla?ilo 12.400 evrov kazni. V drugem primeru je to?nik zaradi odpustitve s strani insolventnega delodajalca vlo?il zahtevek za od?kodnino, temu pa so znova sledili predolgi sodni postopki. Slednjemu mora Slovenija pla?ati 5.200 evrov od?kodnine. V obeh primerih mora Slovenija pla?ati tudi sodne stro?ke, po preteku treh mesecev pa ?e obresti.

V mariborski stanovanjski soseski na ulici Veljka Vlahovi?a stanovalci ?e nekaj ?asa ne smejo u?ivati tople vode iz pipe. Slednja je onesna?ena in ima vonj po bencinu. Analize, ki so jih opravili v nacionalnem laboratoriju, so pokazale prisotnost benzena, etilbenzena in toluena. Gre za aromatske ogljikovodike, ki so lahko tudi zelo strupeni, pi?e ?asnik Ve?er. Stanovalci od upravljavca Stanovanjske zadruge Smreka zahtevajo nov kotel. Te?ave naj bi se namre? za?ele, ko so v toplotni podpostaji menjali napravo za ogrevanje vode, ki zalaga ve? kot sto stanovanj, kjer zdaj ne smejo u?ivati vode. Iskanje krivca bo verjetno trajalo kar nekaj ?asa, v skrajnem primeru pa bi lahko o njem odlo?ala tudi sodi??a. Stanovalci so ?e napovedali kazenske ovadbe zoper neznanega storilca. Upamo, da jim pravice ne bo treba iskati na evropskem sodi??u.

Zakjlu?imo nekoliko bolj vzpodbudno.

Ra?ke v Londonu, Manchestru in Birminghamu so dobile svoje ozna?ene poti vzdol? re?nih kanalov. Poti, ki jih vodne ptice pogosto uporabljajo, so ozna?ili sodelavci ustanove Canal & River Trust. Namen akcije je, da bi ljudje postali bolj pozorni na ?ivali, s katerimi si delijo hodne in kolesarske povr?ine. Omenjena ustanova sicer skrbi za ve? kot 3.000 kilometrov angle?kih re?nih kanalov in pripadajo?ih hodnih povr?in, njihov moto pa je "share the space; drop your pace; it's a special place."

Facebook Twitter Deli
0 comments