Korupcija in privatizacija

V Sudanu so se za?ele tridnevne volitve, ki naj bi po pri?akovanjih prinesle vnovi?no podalj?anje vladavine predsednika Omarja al Ba?irja, ki je na oblasti ?e 25 let. Glavne opozicijske stranke volitve ponovno bojkotirajo. Proti 71 letnemu Ba?irju, ki ga Mednarodno kazensko sodi??e i??e zaradi vojnih zlo?inov v Darfurju, se za polo?aj sudanskega predsednika formalno poteguje ?e 15 kandidatov. Slednji so malo znani in prakti?no brez mo?nosti. Spopadi v Darfurju se sicer ?e vedno nadaljujejo in tamkaj?nji uporniki napovedujejo, da bodo ovirali volilni proces. Podobno napovedujejo ?e uporniki na drugih obmo?jih, o nelegitimnosti volitev pa se je izrekla tudi Evropska unija.

Po ?tevilnih mestih v Braziliji so prebivalci v nedeljo ?e drugi? v mesecu dni protestirali proti korupciji oblasti in zahtevali odstop predsednice dr?ave Dilme Rousseff. Predsednica se je pod pritiski k odstopu zna?la zaradi afere v povezavi z dr?avno naftno dru?bo Petrobras. V njej naj bi pri podeljevanju naro?il prihajalo do sistemati?nega podkupovanja, v katero naj bi bili vpleteni tako posamezni politiki kot politi?ne stranke. Ve?ina nepravilnosti se je dogajala prav v ?asu, ko je bila Rousseffova predsednica nadzornega sveta. Sama sicer odlo?no zanika, da bi vedela za sporno dogajanje v Petrobrasu, okoli miljon protestnikov na cestah pa ji zelo o?itno ne verjame.

V Daeguju v Ju?ni Koreji so se za?eli pogovori na 7. svetovnem vodnem forumu, ki bo trajal do petka. Zbrali so se ?tevilni akademiki, podjetja, vladni predstavniki in nevladne organizacije iz vsega sveta. Razpravljali bodo o klju?nih vpra?anjih v zvezi z vodo, predvsem o zadostni oskrbi s ?isto vodo v lu?i vse glasnej?ih opozoril o omejenosti vodnih zalog. Zdru?eni narodi so prej?nji mesec v poro?ilu namre? opozorili, da je poraba vode trenutno tako velika, da bi lahko svet do leta 2030 do?ivel 40 odstoten vodni primanjkljaj. Za to bodo krivi predvsem vi?anje ?tevila prebivalstva, urbanizacija in potrebe po vodi pri pridelavi hrane. Upamo, da bodo problematiziriali tudi nara??ajo?i trend privatizacije vodnih virov, ki obi?ajno rezultira v dra?enju, padanju kakovosti in pomanjkanju pitne vode ter opusto?enju lokalnega okolja.

O privatizaciji se je pogovarjal tudi Miro Cerar. V gosteh je namre? ?e?ki premier Bohuslav Sobotka. Cerar je izpostavil svoje veselje nad interesom ?e?kih podjetij za privatizacijo v Sloveniji in ocenil, da imajo ?ehi resne namene z resnimi poslovnimi modeli. Pogovarjala sta se tudi o investicijah v Luko Koper in v ?elezni?ko omre?je, ki do slednje vodi. Cerar je ?e povedal, da bo strategija upravljanja z dr?avnimi nalo?bami v parlamentu predvidoma sprejeta v nekaj mesecih, in takrat bo jasno, kje se ?e ponujajo mo?nosti nakupa v Sloveniji in po kak?nih kriterijih. Potencialni kupci si verjetno ?e manejo roke.

Nekdanji mariborski ?upan Franc Kangler se ponovno po?uti kot ?rtev in trdi, da je znova tar?a politi?nega pregona. Kanglerju to?ilstvo o?ita, da je med januarjem 2009 in novembrom 2010 kot ?upan zlorabil svoj polo?aj in posredoval pri direktorici Medob?inskega javnega stanovanjskega sklada Maribor Tanji Vindi? Furman, da sklad zaposli nekdanjo pod?upanjo Astrid Bah in ji pla?a ?olnino za ?tudij. Prav tako naj bi Kangler leta 2009 naro?il Tanji Vindi? Furman, da sklad priredi razpis in za ve? kot 1,3 milijona evrov odkupi bivalne enote od strica Kanglerjeve ?ene Radivoja Vasi?a oziroma njegovega podjetja Vamar. Kangler krivdo seveda zanika. Sojenje se bo nadaljevalo 19. maja. Mariborski ?upanski stol?ek o?itno res vle?e nesre?o na tiste, ki ga zasedajo. Reve?i ni? krivi, polen pod nogami pa kar ne zmanjka.

V Mariboru so ?lani dru?tva Mladinski center Indijanez v okviru akcije Odstopi sede? opozarjali na nujnost solidarnosti med ljudmi. Na sede?e mariborskih mestnih avtobusov so zatikali obe?anke, ki pozivajo potnike, naj odstopijo sede? tistim, ki ga res potrebujejo. Z gesto ?elijo okrepiti solidarnost ter obenem opozoriti na nujnost spo?tovanja nenapisanih osnov bontona, ki jih je treba upo?tevati za doseganje konstruktivnega delovanja dru?be.

Facebook Twitter Deli
0 comments