Malezija zavrnila priseljence, v Sloveniji o neustavnosti referenduma

Neimenovani malezijski predstavnik je sporo?il, da je Malezija zavrnila dve plovili s skupno 600 priseljenci. Oblasti naj bi plovili prestregle minulo no? na severu dr?ave in jim prepovedale pristanek v malezijskih vodah. Ladjo z migranti so danes odkrili tudi v tajskih vodah, potniki pa so povedali, da je v minulih dneh na plovilu umrlo ve? ljudi, njihova trupla pa so vrgli ?ez krov. Dejali so ?e, da jih je na ladji 300, da so na morju ?e dva meseca in da ?elijo v Malezijo. Malezija in Indonezija sta napovedali, da plovilom z obupanimi priseljenci ne bosta dovolili pristati v svojih vodah, potem ko je ta teden na njune obale prispelo skoraj 2000 priseljencev. Agencija Zdru?enih narodov za begunce in organizacije za ?lovekove pravice so nad politiko obeh dr?av zgro?ene in ju pozivajo, naj oblikujeta usklajeno strategijo glede migrantov.

Poglejmo ?e v Slovenijo.

Parlamentarne stranke DeSUS, Stranka modernega centra, Socialni demokrati, Zavezni?tvo Alenke Bratu?ek in Zdru?ena levica so predstavile odgovor, ki naj bi ga Dr?avni zbor poslal ustavnemu sodi??u v zvezi z dopustnostjo referenduma o noveli zakona o zakonski zvezi in dru?inskih razmerjih. V njem so po besedah Mateja T. Vatovca iz Zdru?ene levice zavrnili argumente zagovornikov referenduma ter pokazali, zakaj je referendum nedopusten. Vatovec ocenjuje, da v zahtevi za ustavno presojo ni nikakr?nega pravnega ali ustavnega argumenta za to, da se novela ne bi uveljavila, ampak gre zgolj za nasprotovanje izena?itvi pravic istospolnih parov s preostalimi pari. V omenjenih strankah pri?akujejo, da bo ustavno sodi??e o zahtevi odlo?ilo ?im prej ter da bo prvi? jasno povedalo, da o odpravi diskriminacije istospolnih parov ni mogo?e odlo?ati na referendumu.

Predstavniki sindikatov so v Dr?avni zbor podali pobudo za vlo?itev predloga sprememb zakona o minimalni pla?i v parlamentarni postopek. Vlo?itev predstavlja prvi korak, da bi Dr?avni zbor lahko sprejel predlog sprememb, ki predvideva spremembo definicije minimalne pla?e, je v imenu sindikalistov dejal predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Du?an Semoli?. Po njegovih besedah je sedaj krivi?no predvsem to, da imajo tisti, ki nimajo minimalne pla?e, pa delajo pono?i, med prazniki in ob nedeljah, pravico do dodatka za posebne pogoje dela. Tisti, ki prejemajo minimalno pla?o, te pravice nimajo. Do predloga so poleg finan?nega ministra Mramorja kriti?ni tudi delodajalci, ki svarijo pred odpu??anjem. A Semoli? poudarja, da delodajalcem, ki jih bo uni?il en evro na uro, tako ali tako ni pomo?i.

Jutri?nji mednarodni dan dru?in bo potekal pod geslom Ali so mo?ki glavni v dru?ini? Enakost spolov in pravice otrok v sodobnih dru?inah. Generalni sekretar Zdru?enih narodov Ban Ki Moon je ob tej prilo?nosti poudaril, da diskriminatorni zakoni in ravnanja danes nimajo ve? mesta. Raziskave so pokazale, da je dru?bah z uravnote?eno zastopanostjo spolov manj nasilja, alkoholizma in samomorilnosti. Potem ko so v nekaterih, zlasti skandinavskih dr?avah dosegli pomembne uspehe pri enakosti spolov tudi zaradi vklju?evanja mo?kih v ta prizadevanja, naj bi se organizirali tudi mo?ki v Sloveniji. Za jesen je napovedana vzpostavitev platforme mo?kih za enakost spolov. V okviru platforme, ki bo delovala kot iniciativa, naj bi odprli prostor za nadaljnje razprave o vlogi mo?kih pri ustvarjanju dru?be, v kateri bodo imeli tako ?enske kot mo?ki enake mo?nosti.

Kako mo?no lahko stisnete roko? Izsledki ?tudije, objavljeni v zadnji izdaji medicinske revije The Lancet ka?ejo, da je ?vrst stisk roke zanesljiv pokazatelj dobrega zdravja. Vodja ?tudije Darryl Leong je poudaril, da bi bila mo? stiska roke lahko preprost in poceni preizkus za ugotavljanje tveganja za smrt ter bolezni srca in o?ilja. Kot je pokazala ?tudija, je vsako zmanj?anje mo?i stiska za pet kilogramov povezano s 16 odstotkov ve?jim tveganjem za smrt ne glede na vzrok. Izsledki ?tudije ?e ka?ejo, da je stisk roke celo bolj zanesljiv pokazatelj tveganja prezgodnje smrti kot krvni tlak.

Facebook Twitter Deli
0 comments