Novo razkriti dokumenti pokazali, da EU stiska rep med noge

Novo razkriti dokumenti ka?ejo, da je Evropska unija leta 2013 klonila pod pritiskom Zdru?enih dr?av in opustila osnutek zakonodaje, ki bi regulirala uporabo ?kodljivih kemikalij v pesticidih. Gre za kemikalije, ki ?kodijo ?love?kim hormonom in so povezane z nastankom raka, padcem inteligen?nega kvocienta ter neplodnostjo pri mo?kih. Na?rt Evropske unije je prepovedoval uporabo 31ih pesticidov, ki vsebujejo omenjene kemikalije. Osnutek zakona je padel zaradi strahu pred zastojem pogajanj o ?ezatlantskem trgovinskem in nalo?benem partnerstvu (TTIP). Dokumente, ki razkrivajo hlap?evsko ravnanje Evropske unije, je pridobila organizacija Pesticide Action Network (PAN) Europe. Zakonska regulativa je bila sprva na?rtovana ?e za leto 2014, a je odlo?ena vsaj do leta 2016, pa ?eprav so stro?ki zaradi bolezni, ki jih povzro?ajo omenjene kemikalije, dosegli ?e vrtoglavih 150 milijonov evrov na leto.

Direktor nem?ke letalske dru?be Lufthansa, Carsten Spohr, v lu?i strmoglavljenja letala svoje h?erinske dru?be Germanwings razmi?lja o nenapovedanih zdravni?kih pregledih svojih pilotov. Letalo s 150 ljudmi na krovu je namre? konec marca v francoskih Alpah namerno strmoglavil kopilot, ki je trpel za depresijo. Dogodek je spro?il ?tevilna vpra?anja, tako o pravici do zasebnosti v tovrstnih primerih kot o preverjanju primernosti pilotov za opravljanje dela. Najverjetneje bi bilo treba premisliti tudi zaposlitveno in pla?no stanje v letalskem poslu, saj veliko pilotov dela prekarno in pod velikimi pritiski.

Okoli 3,2 milijona irskih volilnih upavi?encev danes na referendumu odlo?a o legalizaciji porok istospolnih parov. Kot smo na Radiu Mar? ?e poro?ali, javnomnenjske raziskave spremembi napovedujejo uspeh. Proti so ?tevilni starej?i in prebivalci pode?elja ter katoli?ka cerkev, a vpliv slednje je v zadnjih letih po valu ?kandalov v zvezi s spolnimi zlorabami otrok in spri?o vedno ve?je sekularizacije dru?be upadel. Rezultati referenduma seveda ?e niso znani, a irski mediji poro?ajo o ?tevilnih volivcih, ki so se v domovino vrnili prav zato, da bodo lahko uveljavili volilno pravico.

Premier Miro Cerar je danes ob robu vrha vzhodnoevropskega partnerstva v Rigi komentiral neofa?isti?ni shod ob stoti obletnici vstopa Italije v prvo svetovno vojno. Shod se bo zgodil jutri v italijanski Gorici. Shod, ki je napovedan prav na obmo?ju, kjer je fa?izem ?e posebej prizadel slovensko prebivalstvo, je premier ocenil za neprimeren in nedopusten. Cerar in zunanji minister Karel Erjavec sta v ?elji, da bi italijanska stran ukrenila, kar je mogo?e, da tak?ne provokacije prepre?i, svojo zaskrbljenost nad dogodkom prenesla italijanskemu ministru za zunanje zadeve, predsedniku vlade in veleposlani?tvom.

Senat Fakultete za dr?avne in evropske ?tudije je na seji v sredo sprejel odlo?bo, da se Klavdiji Marke? odvzame znanstveni naslov "magistra dr?avnih in evropskih ?tudij", poro?ajo na spletni strani omenjene fakultete. Senat je namre? ugotovil, da je kar 37 odstotkov magistrske naloge prepisane iz diplomske (!) naloge drugega avtorja. V prepisanih 37ih odstotkih je zajetih kar pet klju?nih teoretsko konceptualnih poglavij, avtorja pa Marke?eva ni nikjer navajala, ?eprav so pravila citiranja znana tako na fakulteti kot v zakonodaji o avtorskih pravicah.

Astronomi so odkrili najsvetlej?o galaksijo doslej, poro?a ameri?ka Nacionalna zrakoplovna in vesoljska uprava NASA. Galaksija ima v svoji sredi ?rno luknjo, njena svetloba pa je enaka svetlobi 300 milijard sonc. ?rne luknje so sestavljene iz plina in materije, ki skupaj tvorijo disk. Ta se segreje na milijon stopinj Celzija, kar spodbudi energijo, ki se iz Zemlje vidi kot rentgenska svetloba. Kljub izjemni svetlosti pa galaksije ni mogo?e videti s prostim o?esom, saj je od Zemlje oddaljena okoli 2,5 milijard svetlobnih let. To pomeni, da astronomi gledajo v daljnjo preteklost, saj je svetloba, ki jo sedaj vidijo, prav toliko dolgo potovala do nas.

Facebook Twitter Deli
0 comments