Primc se boji homoseksualnega lobija

Pedstavniki petih stalnih ?lanic Varnostnega sveta Zdru?enih narodov - ZDA, Rusije, Kitajske, Velike Britanije, Francije in Nem?ije ter Irana, so po maratonskih pogajanjih v ?etrtek v ?vicarski Lozani dosegli okvirni dogovor. V slednjem se je Iran med drugim zavezal, da bo za dve tretjini zmanj?al kapacitete za bogatenje urana in da bo naslednjih deset let dovolil mednarodne in?pekcije jedrskih objektov. Generalni sekretar Zdru?enih narodov Ban Ki Moon je v odzivu dejal, da dogovor, ki naj bi ga dokon?no izoblikovali do 30. junija, znatno omejuje iranski jedrski program in vodi v odpravo vseh sankcij proti Iranu. V svetu so odzivi na dogovor ve?inoma pozitivni, kriti?en pa ostaja Izrael. Po besedah premierja Netanyahua dogovor ?e pove?uje tveganje za ?irjenje jedrskega oro?ja. Slovenski strokovnjak za jedrsko varnost Miroslav Gregori? je dogovor ocenil kot izreden uspeh pogajalcev, hkrati pa izrazil presene?enje, da je Iran pristal na ostre pogoje in izredno stroge omejitve ter nadzor.

V imenu koalicije Za otroke gre sta Metka Zevnik in Ale? Primc v ?etrtek zve?er na ustavno sodi??e oddala ustavno prito?bo. Koalicija se prito?uje zoper sklep Dr?avnega zbora, da ne bo razpisal referenduma o noveli zakona o zakonski zvezi in dru?inskih razmerjih. V prito?bi predlagajo odpravo sklepa in dopustitev referenduma. Pri pripravi ustavnega spora jim je pomagala skupina ve? kot desetih pravnikov, a njihovih imen Primc ni ?elel razkriti. Kot je dejal, se ne ?elijo izpostavljati, saj se bojijo homoseksualnega lobija.

Homoseksualnega lobija se o?itno bojijo tudi ?ez lu?o. Guvernerja ameri?kih zveznih dr?av Indiana Mike Pence ter Arkansas Asa Hutchinson sta v ?etrtek podpisala zakona o verski svobodi, ki sta spro?ila kritike in pozive h gospodarskemu bojkotu, ker po trditvah kritikov omogo?a diskriminacijo homoseksualcev. Indiana in Arkansas sodita v skupino ameri?kih konservativnih dr?av, kjer so se kongresi z republikansko ve?ino odlo?ili za zakonsko za??ito podjetij in posameznikov, ki no?ejo imeti opravka s homoseksualci. Z izgovorom, da jim to prepoveduje versko prepri?anje. ?eprav so predlagatelji na ?elu z obema guvernerjema ?e pred nekaj dnevi trdili, da zakoni ne omogo?ajo diskriminacije in zgolj ??itijo versko svobodo, pa sta v ?etrtek le podpisala popravljena zakona, ki sedaj menda res ne dovoljujeta diskriminacije. Ob tem se zastavlja vpra?anje, zakaj so zakoni o verski svobodi, ki je v ZDA ustavno zajam?ena pravica, sploh potrebni.

Kalifornijsko sodi??e je v ?etrtek oralo pravno ledino. V preceden?nem primeru je namre? razsodilo, da mora dr?ava zapornici zagotoviti operativno spremembo spola. Sodnik je odlo?il v prid zapornici Michelle-Lael Norsworthy, ki se, po njenih besedah, po?uti kot ?enska, ujeta v mo?kem telesu. Zapornica je leta 2009 sicer za?ela s hormonsko terapijo, a je zaradi hepatitisa C, s katerim se je oku?ila kot ?rtev skupinskega posilstva sojetnikov, tak?na terapija zanjo neustrezna, saj lahko vodi v odpoved ledvic. Primer je prvi tak?ne vrste v Kaliforniji in pri?akujemo lahko, da bo pomembna referenca v prihodnjih primerih.

Britanski glasbenik David Bowie se je podal v sve?e glasbene vode. Napisal je novo glasbo in priredil stare skladbe za muzikal Lazarus. Muzikal je navdihnil film The Man Who Fell on Earth (Mo?, ki je padel na Zemljo), v katerem je Bowie nastopil v glavni vlogi vesoljca, ki pride na Zemljo, da bi na?el vodo za svoj izsu?eni planet. Muzikal bo premierno izveden konec leta v New Yorku.

Facebook Twitter Deli
0 comments