Severna Koreja trdi, da je izna?la zdravilo za aids, ebolo, mers in sars

Infokoncentrat na dan 19. junija za?enjamo v Nem?iji:

Nem?ija je na novi dra?bi radio frekvenc za operaterje mobilne telefonije zbrala 5,1 milijarde evrov, so sporo?ili iz nem?kega telekomunikacijskega regulatorja. "Po 16 dneh in 181 krogih se je dra?ba zaklju?ila, vsi trije udele?enci - Telefonica Deutschland, Deutsche Telekom in Vodafone - so bili uspe?ni," so zapisali v sporo?ilu za javnost. Vodafone je kupil frekvence v vrednosti 2,1 milijarde evrov, Deutsche Telekom v vrednosti 1,8 milijarde, Telefonica pa v vrednosti 1,2 milijarde, poro?a francoska tiskovna agencija AFP. Dra?ba je potekala za frekvenco 700 megahertzev (MHz), ki bo uporabnikom na pode?elju omogo?ala hitrej?o internetno povezavo z mobilnimi napravami. Iztr?ek od prodaje, ki se nikakor ne more primerjati z vsoto 50,8 milijarde evrov iz leta 2000, ko so dra?ili licence za tretjo generacijo omre?ja, bodo namenili v digitalno infrastrukturo.

Kuba je napovedala, da bo odprla 35 to?k javnega brez?i?nega spletnega omre?ja wifi in bistveno zni?ala ceno za internetne povezave. S tem korakom se v eni najslab?e povezanih dr?av s svetovnim spletom ?iri internetna dostopnost. Dr?avno telekomunikacijsko podjetje Etecsa je ob tem sporo?ilo, da bodo to?ke dostopne po vsej dr?avi in bodo za?ele obratovati v juliju. "To je prvi korak k pove?anju dostopnosti do svetovnega spleta," je za dr?avni ?asnik povedal vodja komunikacij v podjetju Etecsa, Luis Manuel Diaz. Etecsa je ?e ponujala javno wifi omre?je prek majhnega pilotskega projekta, pri ?emer se je nestabilna nezakonita povezava na Kubi izmeni?no pojavljala in izginjala. Za dostop na javnih to?kah si bodo morali uporabniki pri Etecsi za 1,50 ameri?kega dolarja ustvariti ra?un in nato za internetno povezavo pla?evati po urni postavki. Etecsa je prav tako najavila, da zni?uje ceno za dostop do interneta na dva dolarja za uro, medtem ko je prej cena zna?ala 2,50 dolarja. Od leta 2013 ima Kuba 155 javnih internet kavarn, kjer se lahko uporabniki s svetovnim spletom pove?ejo glede na urno postavko. A cena je v dr?avi, kjer zna?a povpre?na pla?a 20 ameri?kih dolarjev na mesec, previsoka. Po drugi strani je doma? internet omejen zgolj na dolo?ene poklice, kot so novinarji, zdravniki in ?tudenti.

Severna Koreja je sporo?ila, da so njeni znanstveniki izna?li zdravilo, s katerim lahko prepre?ijo in ozdravijo AIDS, ebolo, mers in sars. Revna avtoritarna dr?ava ni posredovala nobenega dokaza, zato bo njeno "odkritje" verjetno naletelo na dvom drugod po svetu. Uradna severnokorejska tiskovna agencija KCNA je poro?ala, da so znanstveniki zdravilo kumdang-2 razvili iz ginsenga, ki je zrasel s pomo?jo umetnega gnojila, pome?anega z redkimi zemljami. Po navedbah spletne strani Minjok Tongshin, ki je naklonjena Severni Koreji, so zdravilo izna?li ?e leta 1996. "Zahrbtne virusne oku?be, kot so sars, ebola in mers, so bolezni, ki so povezane z imunskim sistemom, torej jih je preprosto zdraviti z zdravilom za injiciranje kumdang-2, ki krepi imunski sistem," trdi KCNA. Severna Koreja je to zdravilo promovirala ?e med izbruhoma pti?je gripe leta 2006 in 2013.

Pa ?e skok v doma?e loge:

Slovenski predsednik Borut Pahor je sprejel otroke iz Srebrenice in Bratunca iz BiH. Sprejel jih je v okviru humanitarno-razvojnega projekta Podari nasmeh, kjer gre za rehabilitacijo socialno ogro?enih osnovno?olskih otrok ter tudi druge humanitarne aktivnosti za otroke iz Slovenije in Jugovzhodne Evrope. Otroci, ki so v preteklem tednu letovali na slovenski obali, so v ?ivahnem pogovoru predsedniku med drugim zaupali, da se jim je v spomin najbolj vtisnila vo?nja z ladjo in dru?enje z vrstniki Osnovne ?ole Antona Ukmarja iz Kopra. Obenem so pohvalili delo prostovoljcev Zavoda Krog, ki vodi projekt Podari nasmeh. Predsedniku Pahorju so tudi zapeli, se zahvalili za sprejem in poudarili, da je Slovenija ?udovita de?ela, kamor bi se ?e z veseljem vrnili, so sporo?ili iz urada predsednika republike.

Kmalu bodo papirnate napotnice ostale preteklost, saj prihajajo elektronske. V okviru projekta eZdravje je tudi vzpostavitev elektronskega naro?anja na zdravstvene storitve, ki pa je trenutno v testni fazi. Do storitev eZdravja boste lahko dostopali vsi, ki se boste z digitalnim potrdilom registrirali na spletni portal zVem. Sistem bo na podlagi na napotnici napisani storitvi pacientu ali zdravniku ponudil seznam ustanov, ki storitev opravljajo, poleg tega pa se bo izpisal tudi podatek o prvem prostem ali okvirnem terminu. Sprememb zaenkrat ne ?aka napotnic s stopnjo nujnosti ?nujno?, te bodo ostale na papirju, prav tako v sistem niso vklju?ene samopla?ni?ke bele napotnice. Za pacienta eNaro?anje pomeni ve?jo dostopnost, saj ne bo vezan na delovne ?ase izvajalcev zdravstvene dejavnosti, prav tako se bo izognil ?akanju na telefonskih linijah. Med drugim ga bo lahko naro?il sam zdravnik, papirnate napotnice mu ne bo treba prinesti v bolni?nico, na portalu pa bo imel pregled nad vsemi napotnicami. Preko sistema bo pacient o pregledu obve??en par dni pred terminom. Zdravnik, k kateremu je pacient napoten bo imel posledi?no manj?e ?tevilo klicev za naro?anje, hitre in pregledne informacije o stanju in zdravljenju pacienta. Z avtomatskim obve??anjem pacientom o pregledih se bo zmanj?al dele? pacientov, ki na pregled pozabijo.

Iz Liste ?upana Andreja Fi?tvaca so odstopili Andrej Trobentar, Ivan ?ebeljan, Milo? Stevanovi? in Sa?o Papp, ki z razo?aranjem ugotavljajo, da se je v ?asu od ponovne izvolitve Andreja Fi?travca na mesto ?upana, zgodilo preve? spodrsljajev in napa?nih odlo?itev, pod katere se ne ?elijo podpisati in nad katerimi niso imeli nadzora. "Za mesto in prebivalce postajata ?e more?a tudi stagnacija in neuresni?evanje predvolilnih obljub, za kar je po na?em videnju kriva neorganizirana, neu?inkovita in o?itno premalo sposobna o?ja ?upanova ekipa", so prepri?ani. "Dolgo smo opozarjali na te?ave in nepravilnosti, vendar na drugi strani nismo naleteli na razumevanje in posluh. Zato smo se odlo?ili, da postanemo samostojni svetniki, zdru?eni v nov klub svetnikov. Verjamemo, da bomo lahko kot skupina AktivniMaribor.si bolje upravi?ili glasove, ki so nam jih na preteklih volitvah namenili Maribor?anke in Maribor?ani ter bolj konstruktivno in neposredno sodelovali pri izzivih, pred katerimi stoji na?e mesto," so zapisali v sporo?ilu za javnost.

Facebook Twitter Deli
0 comments