Sramota na ?tabu najbolj priljubljene igre na svetu

?vicarska policija je zjutraj v Z?richu aretirala ve? predstavnikov nogometnih organizacij zaradi suma korupcije, izsiljevanja, pranja denarja in podkupovanja v vrednosti ve? kot 100 milijonov dolarjev. Aretacije je zahtevalo pravosodno ministrstvo Zdru?enih dr?av, potem ko je FBI primer preiskoval zadnja tri leta. Med priprtimi sta tudi podpredsednika Fife Jeffrey Webb in Eugenio Figueredo, poleg ostalih pa so pridr?ali ?e njunega predhodnika Jacka Warnerja, predstavnika Fife za razvoj Julia Rocho in ?lana izvr?nega komiteja Fife Rafaela Esquivela. ?vicarsko to?ilstvo je odprlo ?e kriminalisti?no preiskavo v zvezi z glasovanjem za svetovni prvenstvi, ki bosta leta 2018 v Rusiji, leta 2022 pa v Katarju. Na sede?u Fife so zasegli tudi dokumente in elektronske podatke. Fifa je v odzivu sporo?ila, da o ponovnem glasovanju za svetovni prvenstvi ne razmi?ljajo, ter da bodo petkove volitve za novega predsednika Fife potekale kot na?rtovano.

S te?avami se spopada tudi predsednik Zdru?enih dr?av Barack Obama. Ameri?ko prizivno sodi??e je v torek zadalo nov udarec njegovim prizadevanjem za odobritev amnestije milijonom nezakonitih priseljencev. Sodi??e je zavrnilo zahtevo po odpravi prepovedi, zaradi katere Obama ne more prepre?iti izgona okoli 5ih milijonov priseljencev brez urejenih dokumentov. Obama je ukrepe sprejel novembra lani z izvr?nim ukazom, a je sodnik v Teksasu izdal prepoved izvajanja, dokler ne bo kon?an sodni postopek o zakonitosti ukrepov. Obamov izvr?ni ukaz bi med drugim omogo?il tistim nezakonitim priseljencem, ki so v Zdru?enih dr?avah ?e pet let in imajo otroke ali zakonce, ki so dr?avljani ali zakoniti priseljenci, da se prijavijo in dobijo delovno dovoljenje.

Agencija Evropske unije za zunanje meje Frontex ?iri svojo misijo Triton, ki je namenjena iskanju in re?evanju migrantov v Sredozemskem morju. Pove?ali bodo obmo?je delovanja ter okrepili ekipe strokovnjakov, ?tevilo ladij in letal, je sporo?il vodja Frontexa Fabrice Leggeri. Frontex ?eli italijanskim oblastem pomagati pri nadzoru meja in re?evanju ?love?kih ?ivljenj. Letos je po podatkih Mednarodne organizacije za migracije na nevarni poti v Sredozemskem morju izgubilo ?ivljenje ?e blizu 2000 migrantov. V operaciji Triton sodeluje 26 dr?av ?lanic Evropske unije, med njimi tudi Slovenija. Evropska unija je tudi razkrila na?rte za porazdelitev bremena beguncev med vse ?lanice unije. Slovenija naj bi v prihodnjih dveh letih sprejela skupno 495 sirskih in eritrejskih beguncev, ki so se zatekli v Gr?ijo in Italijo. Komisija je pripravila tudi predlog za preselitev 20.000 beguncev, ki so tenutno zunaj unije, slednjih naj bi Slovenija sprejela 207.

Komisija Dr?avnega zbora za nadzor javnih financ se bo danes seznanila s programom stabilnosti in nacionalnim reformnim programom za to in prihodnje leto, ki ju je Slovenija ?e pred tedni poslala v Bruselj. Finan?ni minister Du?an Mramor je izjavil, da ?elijo s programoma na eni strani zagotoviti konsolidacijo javnih financ, na drugi pa krepiti gospodarsko rast in konkuren?nost. Vlada na?rtuje ve? strukturnih reform, od zmanj?anja administrativnih bremen in prestrukturiranja dav?nega sistema, do izbolj?anja upravljanja dr?avnega premo?enja s premi?ljeno privatizacijo, spodbud za podalj?anje delovne aktivnosti in krepitve fiskalne odgovornosti. V provinci pod Alpami torej ni? novega. Razprodaja premo?enja, zategovanje pasu preko zadnje luknje in delo do groba.

Odbor za socialne pravice pri Svetu Evrope ugotavlja, da Slovenija ni ustrezno prepovedala telesnega kaznovanja otrok. Nasilje nad otroki, vklju?no s telesnim kaznovanjem, pomeni veliko zlorabo njihovih ?lovekovih pravic, pravijo na Odboru. Evropska listina, na katero se Odbor sklicuje, je za dr?ave, ki so jo ratificirale, zavezujo?a mednarodna pogodba. Slovenija jo je ratificirala leta 1999. Slovenija je sicer ?elela zakonsko prepovedati telesno kaznovanje otrok z dru?inskim zakonikom, ki je bil marca 2012 zavrnjen na referendumu. Ravno ?len o telesnem kaznovanju je bil kamen spotike za nemalo strokovnjakov, ki sicer niso imeli te?av z bolj izpostavljenim ?lenom, ki je izena?eval tradicionalno zakonsko zvezo z istospolnimi partnerstvi. ?tevilni strokovnjaki se namre? s popolno prepovedjo telesnega kaznovanja ne strinjajo. Seveda nih?e ne zagovarja nasilja nad otroki, a otroku naj bi vzgojna klofuta tu in tam vcepila strah pred kaznijo. Slednji naj bi bil nujen za vzgojo otroka v zdravega posameznika, ki bi moral znati pravilno ravnati tudi takrat, ko to ni najbolj prijetno.

Moralne bitke bijejo tudi v Vatikanu. Tajnik svete dr?avice Pietro Parolin je petkov referendum, na katerem so Irci legalizirali poroke istospolnih partnerjev, ozna?il za poraz tako kr??anskih na?el kot tudi poraz ?love?tva. Parolin, ki je v vatikanski hierarhiji takoj pod vrhom, je tako ?e bolj pape?ki od pape?a. Pape? Fran?i?ek je leta 2013 namre? dejal "kdo sem jaz, da bi lahko sodil nekoga, ki je homoseksualec in i??e boga," kar ka?e na vsaj neko stopnjo tolerance.

Facebook Twitter Deli
0 comments