V San Franciscu ?pricajo brezdomce

Kitajska je danes ZDA predala seznam oseb, ki so se v preteklosti okoristile na ra?un korupcije in pobegnile v ZDA. Na seznamu so ve?inoma predstavniki vlade in direktorji dr?avnih podjetij, ki so osumljeni sprejemanja podkupnine ali dav?nih utaj, ostale podrobnosti pa zaenkrat ?e niso znane. Kitajska akademija za dru?bene vede je ocenila, da naj bi iz dr?ave od sredine 90ih let prej?njega stoletja pa do leta 2008 v ZDA pobegnilo ve? kot 16.000 koruptivnih uradnikov, s sabo pa naj bi odnesli okoli 800 milijard kitajskih juanov, kar v evrski protivrednosti predstavlja okoli 117 milijard.

O kriminalizaciji dajanja hrane brezdomcem v ?tevilnih ameri?kih mestih smo na Mar?u ?e poro?ali, sedaj pa je svoj nestrpni piskr?ek dodal ?e na?eloma zelo liberalni San Francisco. V Katedrali svete Marije, sede?u lokalne nad?kofije, so vgradili sistem za ?pricanje brezdomcev. Iz nadstre?kov vhodov v katedralo za?ne po son?nem zahodu na vsako uro za pribli?no eno minuto ?pricati voda, ki odganja tam spe?e brezdomce. Ni kaj, zelo katoli?ko. Katedralo je preiskala stavbna in?pekcija, ki je odredila demonta?o vodnega sistema, saj kr?i mestne odloke o porabi vode. Po pritisku javnosti se je pomo?ni ?kof William Justice za ravnanje opravi?il in posku?al razlo?iti, da njihov namen ni bil odganjanje brezdomcev, ampak ?elja, da bi se slednji prestavili v varnej?e dele katedrale.

Danes se je na ustanovni seji sestala parlamentarna preiskovalna komisija za ugotavljanje politi?ne odgovornosti pri investiciji v ?esti blok Termoelektrarne ?o?tanj. Predsednik komisije Matja? Han?ek pri?akuje, da bodo prej ali slej ugotovili povezavo med politiko in korupcijskimi aferami. Komisija bo v pregled vzela obdobje od leta 2003, glede na ugotovitve v teku preiskave pa bi se lahko obdobje ?e raz?irilo. Projekt, katerega vrednost se je s 600 milijonov evrov povzpela na zdaj ocenjenih 1,428 milijarde evrov, ?e od za?etka vzbuja dvome o upravi?enosti, ekonomi?nosti in transparentnosti. Pobudniki parlamentarne preiskave so bili poslanci Zdru?ene levice, pod zahtevo za preiskavo pa so se podpisali ?e poslanci Stranke modernega centra, DeSUSa, Nove Slovenije, Socialnih demokratov in Zavezni?tva Alenke bratu?ek.

Mariborska opozicija, ki jo sestavljajo Zdru?ena levica, Socialni demokrati, Stranka modernega centra, SDS, ?upanova lista ter Lista za pravi?nost in razvoj, je danes enotno nastopila proti predlogu prora?una Mestne ob?ine Maribor, ki ga bodo v Mestnem svetu prvi? obravnavali jutri, 26. marca. Mestni svetnik Zdru?ene levice Aleksander ?upanek je izpostavil neustrezno porazdelitev sredstev med mestnimi ?etrtmi in krajevnimi skupnostmi, ter da predlog kljub druga?nim obljubam ne vklju?uje participatornega prora?una. Vodja svetni?ke skupine Socialnih demokratov pa je poudaril, da ga moti napovedano vi?anje sredstev za delovanje mestne uprave ter pritiski na komunalna podjetja, kar bo posledi?no vodilo do podra?itev za ob?ane. Omenjena opozicija tak?nega predloga prora?una jutri ne bo podprla, ?e vedno pa ima ?upan s svojo listo in koalicijo v Mestnem svetu ve?ino glasov.

Ljubitelji znanstveno-fantasti?ne serije Dosjeji X bodo znova pri?li na svoj ra?un. Po 13 letih se kultna serija namre? vra?a na male zaslone. Nova sezona bo ?tela ?est delov, nad produkcijo pa bo bdel originalni avtor serije Chris Carter. V vlogah posebnih agentov Dane Scully in Foxa Mulderja bosta znova nastopila Gillian Anderson in David Duchovny.  Za preverbo, ali je njuna televizijska kemija ?e vedno tako mo?na kot neko?, pa bo treba ?e malo po?akati, saj ?e ni znano, kdaj bodo novi deli do?iveli televizijsko premiero. 

Facebook Twitter Deli
0 comments