V soboto se za?enja Parada ponosa

Francija in Nem?ija sta danes pozvali k reviziji na?rta Evropske komisije o razporeditvi prosilcev za azil. Po njunem mnenju ni dovolj uravnote?en. Ko gre za razporeditev migrantov, so za dosego ravnovesja med odgovornostjo in solidarnostjo na evropski ravni potrebne globoke razprave, sta v skupni izjavi zapisala francoski in nem?ki notranji minister. Po njunem mnenju bi bilo treba upo?tevati tudi prizadevanja, ki so jih dr?ave pri sprejemanju prosilcev azila ?e izvedle. Razporeditev v skladu z na?rti Bruslja je podvr?ena kompleksnim pravilom, kot so ekonomsko stanje, ?tevilo prebivalcev, stopnja brezposelnosti in ?tevilo ?e sprejetih beguncev v posami?ni dr?avi.

?e je Mar?eva Polizika izpod Renejeve tipkovnice minuli petek pokazala precej?njo ignoranco in nepripravljenost Slovencev na re?evanje problematike beguncev, je Delova anketa vsaj na prvo ?ogo pokazala vzpodbudnej?e rezultate. Anketa je preverjala pripravljenost Slovencev na re?evanje problema z begunci iz Afrike. Skoraj 70% vpra?anih je re?evanju naklonjenih, ?etrtina jih temu nasprotuje. Slaba polovica vpra?anih je naklonjena sistemu kvot za sprejem beguncev v Evropski uniji, ne podpira pa ga dobra tretjina. A vendarle vse ni tako ro?nato. Anketa je bila izvedena v ?asu, ko naj bi Slovenija po neuradnih podatkih sprejela okoli 200 beguncev, kasneje se je uradna ?tevilka dvignila na skupno pribli?no 700 beguncev. Glede na to, da se je zgolj 6% vpra?anih ?tevilo 200 zdelo prenizko, ?etrtini pa ?e preve?, bi se Slovenci verjetno na anketo z a?uriranimi podatki odzvali nekoliko manj vzpodbudno.

V soboto se v Ljubljani za?enja 15. Parada ponosa, ki bo potekala pod geslom PRIDEm z dru?ino. Z dogodkom ?elijo med drugim izpostaviti pomen javne anga?iranosti vseh, ki se v zasebnosti zavzemajo za enakopravno in svobodno dru?bo. Pravnica in aktivistka Barbara Rajgel je izpostavila, da je Slovenija pred pomembno prelomnico, saj ?akamo na odlo?itev ustavnega sodi??a o ustavnosti referenduma o noveli zakona o zakonski zvezi in dru?inskih razmerjih. Njihovo stali??e je, da na referendumu ni mogo?e odlo?ati o ?lovekovih pravicah posameznikov, upanje pa jim daje tudi izid referenduma na Irskem. Maja Lup?a je bila pri tem manj optimisti?na. Opozorila je, da imajo Irci premierja, ki je volivcem dejal, naj se ne bojijo izena?itve partnerske zveze, Slovenci pa imamo predsednika republike, ki govori "Mi?ka mala, to mi deli."

Urad informacijskega poobla??enca Republike Slovenije je v in?pekcijskem nadzoru ugotovil, da je objavljanje podatkov o prejemnikih avtorskih honorarjev v aplikaciji Supervizor zakonito. So pa ugotovili nekatere nepravilnosti pri pridobivanju transakcijskih ra?unov prejemnikov, ki pa so bile odpravljene ?e med postopkom. Na splo?no tako urad ugotavlja, da je Komisija za prepre?evanje korupcije z objavo podatkov sledila zakonitemu namenu preglednosti delovanja javnega sektorja, pri tem pa ravnala tudi v skladu z na?elom sorazmernosti. Med tistimi, ki so prejeli najve? honorarjev, je bila tudi takratna ministrica za izobra?evanje, znanost in ?port Stanka Setnikar Cankar, ki je po razkritju s polo?aja odstopila.

Mariborski ?upan Andrej Fi?travec in rektor Univerze v Mariboru Igor Ti?ar sta podpisala sporazum o sodelovanju na podro?ju trajnostnega in dru?beno odgovornega razvoja mesta. Univerza in ob?ina sta se s sporazumom zavezali, da bosta s pozitivnim zgledom ustvarjali inovativno okolje in tako pripomogli h kakovostnemu, uravnote?enemu, trajnostnemu in dru?beno odgovornemu razvoju ob?ine, univerze in dr?ave. Pri tem si obetata predvsem la?je pridobivanje sredstev Evropske unije. Razvojni projekti naj bi se usklajevali in pripravljali preko projektnih pisarn univerze in ob?ine. Upamo, da jim bo uspelo, saj se do sedaj mariborska ob?ina ni ravno izkazala pri pridobivanju evropskega denarja.

V Sidneyu ?ive?i izraelski rabin Natan Aleksander je ortodoksnim Judom ponudil igra?ke, s katerimi si lahko brez gre?ne vesti popestrijo spolno ?ivljenje. Rabin namre? zagotavlja, da so spolni pripomo?ki, ki jih je mo? kupiti v njegovi spletni trgovini, ko?er. "Zadovoljevati ?eno je verska obveza," je za francosko tiskovno agencijo AFP poudaril Aleksander, ki je prepri?an, da bi morali vernim parom pomagati k bolj?emu spolnemu ?ivljenju. Katalog izdelkov v rabinovi ponudbi pa je o?itno dobil navdih v arhitekturi. Ponuja recimo vibratorje po zgledu Eifflovega stolpa, londonskega neboti?nika Gherkin in kupol katedrale na moskovskem Rde?em trgu.

Facebook Twitter Deli
0 comments