Discovery festival 2014

Izbiraj, vzemi rde?o tabletko ali raje modro tabletko. Enostavna in logi?na odlo?itev. Seveda vzame? rde?o in ?e je mo?no dobiti dve ? prosim, vzamem obe.

To je bil sprejem na petkovem Discovery Festivalu v Tolhuistuinu v Amsterdamu, kjer se je vse dogajalo le zaradi eksperimentov. Za vstopnino in po podpisani pogodbi za uporabo pridobljenih podatkov na festivalu je bila tak?na gostoljubnost dober prvi vtis na zadnjem dnevu amsterdamskega fesitvala znanosti in umetnosti.

Discovery Festival je bil prvi? predstavljen publiki leta 2006, ko je skupina mladih znastvenikov ugotovila, da v Amsterdamu ?e ni predstavljena ta oblika umetnosti. Brez ve?jih pri?akovanj so poskusili povezati znanost in prese?no glasbo. Lahko se strinjamo, da jim je uspelo, ?e vemo, da se je pretekli vikend (26.septembra) odvijala ?e deveta izdaja festivala. Umetniki so tudi tokrat uspeli povezati znanost, umetnost, glasbo in eksperimente in jih zdru?iti v eno dimenzijo.

Eksperimenti niso bili predstavljeni na festivalu z namenom prikazovanja rezultatov na konkretnih primerih, njihov namen je bil obraten, rezultate so ?eleli pridobiti s strani obiskovalcev. In ti bodo dostopni ?ele v prihodnosti. Seveda niso bili vsi eksperimenti tak?enga tipa, nekateri so rezultate ponudili kar takoj.

Eden bolj zanimivih eksperimentov, za katerega ?e ne vemo to?no, kaj bo prinesel, je zagotovo eksperiment ?rpanja informacij mo?anskih valov med poljubom. Eksperiment sta predstavila Karen Lancel in Hermn Maat in je ponudil vpogled v mo?ganske valove dveh poljubljajo?ih se udele?encev. Kaj predstavljajo pridobljene sinusoide zaenkrat ostaja skrivnost in si jih lahko razlagamo z razli?nih perspektiv, ob tem pa lahko le upamo, da ne bo kateri od testnih udele?encev razo?aran po pridobljenih rezultatih. ?e vrjamemo, da rezultati resni?no prikazujejo ?ustva med poljubom, potem smo vsaj korak bli?e odkritju spletnega poljuba. Kaj bi oziroma bo ta prinesel, ne moremo oceniti, zagotovo pa lahko re?emo, da dokler prena?amo pozitivne ob?utke, smo kot ?love?tvo na pravi poti.

Podobno kot smo lahko raziskovali ?ustva med poljubljanjem, smo se na festivalu lahko priklopili na detektor la?i ali pa se povezali v virtualni svet z o?ali Oculus Rift.

Dva resni?no zanimiva eksperimenta, ki sta povezovala znanost in umetnost, sta povzela vsak svojo problematiko: Videodome se je ukvarjal s problematiko nadzora, Plastap pa raziskuje pomanjkanje fosfatov v naravi.

Avtor projekta Videodome Garnet Hertz je ustvaril napravo, ki na prvi pogled postavi subjekt v pozicijo, da gleda na napravo kot na video ogledalo, ali pa subjekt postavi na sprehod po ulici. Videodome je transparentna ?elada, v katero je montiranih ?estnajst kamer, ki so vse usmerjene proti obrazu. Kamere so povezane v analogni sistem, ki neprestano izmenjuje perspektivo kamer, posnetke pa projecira na dvojno platno pred subjektom, tako da ta ves ?as opazuje samega sebe. Do?ivetje, ki ga ponuja Videodome, je to?no tak?no, kot ga obljublja. Najprej do?ivimo trenutek narcisoidne sre?e, ko se vidimo na platnu pred sabo, in tega lahko primerjamo z ob?utkom nalaganja svoje slike na socialno omre?je ali pa z ob?utkom, ko se zagledamo v izlo?bi prodajalne TV sprejemnikov. Po drugi strani pa se po trenutku zadovoljstva zavemo,  da smo opazovani in nadzorovani, kar je podobno ob?utku, ki ga lahko do?ivimo na sprehodu skozi mesto, ko se zavedamo, da na?im korakom sledijo objektivi nadzornih kamer. Eksperiment slu?i svojemu namenu.

Drugi eksperiment je Plastap, ki raziskuje pomanjkanje fosfatov kot enega izmed ve?jih svetovnih problemov. ?e drugo leto zapored Discovery Festival i??e na?ine, ki bi pripomogli k re?evanju te te?ave. Tokratni proces pridobivanja fosfatov bi lahko ozna?ili kot ?fair trade?. Na svetu primanjkuje fosfatov, vsak od nas pa jih nosi v sebi, ?e smo jih pripravljeni odstopiti, bomo za to tudi pla?ani. S pivom. V ?love?kem telesu fosfate najdemo v urinu, ?e smo tega odstopili projektu Plastap, smo bili dele?ni njihove pive. Koli?ina izto?enega piva se torej ena?i s koli?ino proizvedenega urina.

Na glasbnem podro?ju je Discovery Festival ponudil le dva eksperimentalna performenca, to sta bila izvajalca Casparelectronics in Ominous, ki sta predstavila nekaj ve? kot trenutno ponujajo ustaljene glasbene prakse.

Ostali perfomensi na Discovery Festivalu so nas prepri?ali v toliko, da smo ob njih lahko u?ivali v  festivalskem ve?eru, a le BertBert je izvajalec, ki je bil dovolj enigmati?en, da si zaslu?i omembo.

Kljub nekaterim manj?im pomanjkljivostim, na primer prezgodnjem izumrtju bakterij pri enem izmed eksperimentov ali pa (zagotovilu posebnega u?inka navkljub) brezefektni rde?i tabletki,  je Discovery Festival vreden ogleda.

Torej, v primeru da se jeseni naslednjega leta znajdete v Amsterdamu, nikar ne pozabite na Discovery Fesitival Night. In ?e nasvet, pridite dovolj zgodaj in vzemite si ?as, da izkusite vse ponujeno. Za deseto obletnico, ki se bo zgodila prihodnje leto, imamo lahko le visoka pri?akovanja!

Facebook Twitter Deli