Kaj upravi?uje konference, ki so same sebi namen?

V?eraj, 30. marca, je v hotelu Habakuk potekala Razvojna konferenca mesta Maribor. Konferenco so organizirali Mestna ob?ina Maribor (MoM), ?tajerska gospodarska zbornica, Mariborska razvojna agencija (MRA), Obmo?na obrtno-podjetni?ka zbornica Maribor ter Zavod za turizem Maribor - Pohorje. K sodelovanju na konferenci so organizatorji vabili gospodarstvenike, podjetnike, kulturnike in druge sooblikovalce gospodarskega razvoja Maribora. Udele?enci so bili pozvani, da posredujejo najve? dva predloga oz. re?itvi, s katerimi bi lahko v obdobju treh let prispevali k razvoju in ve?ji blaginji v Mariboru. Predlogov je bilo preve?, da bi jih predstavili na konferenci, a po besedah Bo?idarja Pu?nika, direktorja MRA, naj bi bili vsi posredovani MoM. O nujnosti tak?nih konferenc smo govorili s predsednikom Obmo?ne obrtno-podjetni?ke zbornice Maribor, Ale?em Pulkom:

Izjava se nahaja v posnetku.

Konferenca je potekala v treh vzporednih tematskih panelih: panel obrtno-podjetni?ke dejavnosti, ki se je osredoto?ala predvsem na revitalizacijo mestnega jedra, panel za razvoj gospodarstva in panel o turizmu. O namenu panela za gospodarsko dejavnost je Bo?idar Pu?nik povedal naslednje:

Izjava se nahaja v posnetku.

?eprav so bili organizatorji na na?elni ravni odprti za nove predloge, so veliko razpolo?ljivega ?asa za svoje ideje porabili ravno predstavniki institucij organizatork. Govora je bilo o marsi?em. Na panelu obrtno-podjetni?ke dejavnosti so pravilno ugotovili, da je mariborsko mestno jedro prazno in umira na obroke, predlogi za o?ivitev pa so bili zelo razli?ni. Nekdo je predlagal, da bi prebivalce v center mesta privabili z novimi voznimi povr?inami in kratkotrajnimi brezpla?nimi parkiri??i, na obmo?ju Koro?ke ceste, pa tudi na podro?ju nekdanje Svetozarevske, ki je bila zaprta zaradi izgradnje Trga Leona ?tuklja. Drugi so ugotavljali, da je potrebno mesto narediti kolesarjem prijaznej?e, prostor pa zapolniti s kulturnimi in obrtni?kimi vsebinami, ki jih nakupovalni centri ne morejo nuditi, ali pa vsaj ne kvalitetno. Nekdo pa je splo?no nerazpolo?eno in nesre?no stanje v mestu razlagal kar s Feng Shuijem, saj naj bi zaradi obilice ravnih ulic energija s Piramide neovirano uhajala v Dravo.

Ni bilo govora o finan?ni in socialni stiski nara??ajo?ega ?tevila Maribor?anov, ali pa o praznih ob?inskih lokalih, ki bi jih lahko za simboli?no najemnino oddali neprofitnim organizacijam, kooperativam, umetnikom ali drugim, ki pomembno soustvarjajo ?ivljenje v mestnem jedru in ?ir?e. Tudi ne, da bi morda o ?eljah in pri?akovanjih veljalo povpra?ati tiste, ki jih v mestu primanjkuje, torej njegove uporabnike in prebivalce.

Na zaklju?ni predstavitvi so nosilke in nosilci panelnih razprav na kratko predstavili dognanja posameznih skupin. Na panelu za turizem so govorili o vnovi?nem zagonu mariborskega letali??a, privabljanju tujcev v mesto ? tako s pomo?jo obujenih letalskih linij, kot s povezovanjem slovenske in avstrijske ?tajerske. Udele?enec Bojan Gol?ar nam je o razpravi o turizmu povedal naslednje:

Izjava se nahaja v posnetku.

Na panelu za gospodarsko dejavnost so ugotovili, da se je za razvoj regije potrebno usmeriti k iskanju investitorjev in povezati znanje z gospodarstvom. Glede na poudarjanje povezovanja, smo Bo?idarja Pu?nika vpra?ali, ali so na panelu  morda spregovorili o zagonu in podpori zadrugam, ki kot organizacijska oblika dele?nike najbolj enakovredno povezuje:

Izjava se nahaja v posnetku.

Direktorja MRA, ki samo sebe ume??a v podporno okolje, zadru?no povezovanje glede na izmikanje odgovoru o?itno ne zanima. Zanimajo pa ga povratne informacije iz gospodarstva:

Izjava se nahaja v posnetku.

Torej, kljub temu, da je raznovrstnega kadra na pretek ? februarja letos je bilo v Mariboru namre? registriranih skoraj 17.000 brezposelnih ? se MRA kar ne neha spra?evati, kaj jim je narediti. ?eprav bi moralo biti podporno okolje tisto, ki na vpra?anja odgovarja, ne pa jih postavlja. Morda jim ne bi ?kodil u?ni obisk Tkalke, kjer podporno okolje deluje zares, ne zgolj na deklarativni ravni. Ne gre dvomiti, da bi jih ustvarjalci z veseljem podu?ili, kako se stvarem stre?e, ?e posebej danes, ko ima Tkalka dan odprtih vrat. Kot je rekla direktorica Centra avtonomne in alternativne produkcije Karolina Babi?: o?ivitev hi?e na Tkalskem prehodu 4 je ena najbolj?ih odlo?itev mariborske ob?ine zadnjih let.

Organizatorji Razvojne konference mesta Maribor so ob zaklju?ku konference dajali vtis, da so z razpletom, s samimi seboj ter zakusko izjemno zadovoljni, a ?al smo bili najverjetneje pri?a zgolj ?e eni v vrsti premnogih razprav, ki so bolj kot ne same sebi namen. ?as je ?e, da se razprava izza zaprtih sten kongresnih centrov in zatohlih pisarn preseli med kompetentne ljudi in rezultira v konkretnih akcijah.

Facebook Twitter Deli
0 comments