Kava in prora?un

Zjutraj so v Mestni hi?i Rotov? predstavniki Mestne ob?ine Maribor z novinarji ob skodelici kave razpravljali o prora?unu za leto 2015. Predstavili so ga ?upan dr. Andrej Fi?travec, pod?upanja Jelka ?ernivec in v. d. direktorja mestne uprave mag. Bojan Babi?. Ob?ina je od branja prvega prora?una za leto 2015 na?la dodatnih 1,9 milijona prihodkov. V drugem branju tako letni ob?inski prora?un zna?a 97,8 milijona evrov. Med ve?je dodatne vire sodi milijon evrov sredstev iz ECO sklada za nakup novih avtobusov mestnega prometa ter prodaja 59 stanovanj, ki jih je ob?ina pridobila v sedaj kon?anem denacionalizacijskem postopku. Stanovanja se nahajajo v starem mestnem jedru, njihova vrednost pa po GURSu zna?a okoli 2 milijona evrov. Na ob?ini predvidevajo, da lahko prodajo vsaj polovico stanovanj in si s tega naslova zagotovijo okoli milijon evrov. Upajo, da bodo s prodajo nepremi?nin v mesto pritegnili delovno aktivno prebivalstvo, ki bo z prisotnostjo v centru sodelovalo pri o?ivljanju starega jedra:

Izjava se nahaja v posnetku.

Kljub novo na?lim prihodkom ob?ina predlaga zadol?evanje v vi?ini 1,9 milijona evrov. Sredstva so ve?inoma namenjena vzdr?evalnim investicijam izobra?evalnih in ?portnih objektov. 190.000 evrov je namenjenih za izgradnjo pekrske enote vrtca Studenci. Gradnja monta?nega objekta bo potekala na podlagi javno zasebnega partnerstva. 190.000 evrov je namenjenih za?etnim aktivnostim gradnje, to je torej ?ele prvi obrok finan?nega najema oz. lizinga, ki ga bo ob?ina odpla?evala 10 (!) let:

Izjava se nahaja v posnetku.

Za 40.000 evrov je ob?ina povi?ala sredstva za investicije, saj naj bi del svojih prostorov usposobili za delovanje socialnih podjetij, dru?tev in zdru?enj. 15.000 evrov dodatnih sredstev v vi?ini 15.000 evrov gre Zaveti??u za ?ivali, Fundacija Prizma zaradi pozitivnih u?inkov svojega delovanja letos dobi 60.000 evrov ve?, 40.000 ve? pa dobi tudi Mariborska razvojna agencija (MRA). Na vpra?anje zakaj, je ?upan odgovoril:

Izjava se nahaja v posnetku.

Upamo, da bodo na MRA tudi kaj od?rpali v lokalno skupnost, in ne po?rpali samo zase.

Na podro?ju kulture predvidevajo zvi?anje sredstev za okoli 150.000 evrov. Dodatnih 60.000 evrov je namenjenih javni slu?bi knji?ni?arstva, Narodnemu domu gre okoli 50.000 evrov ve?, 15.000 evrov pove?anja pa predvidevajo na podro?ju mladinskih dejavnostih. Dodatna sredstva naj bi bila na voljo tudi za najpomembnej?e javne razpise in delovanje nevladnih organizacij, o natan?nem znesku ni bilo govora.

Mestni svetniki bodo o novem predlogu prora?una odlo?ali v ?etrtek, 23. aprila.

Sporo?ilo za javnost z novim predlogom prora?una za leto 2015 se nahaja spodaj. Prvo obravnavo prora?una najdete tukaj, drugo pa tukaj.

Facebook Twitter Deli
0 comments