Zadru?ni ?etrtki v Tkalki

Na Tkalskem prehodu 4 se vsak ?etrtek odvijajo brezpla?na predavanja in delavnice na temo zadru?ni?va. Minuli ?etrtek je Karolina Babi? predstavila Zakon o zadrugah, katerega poznavanje je ?e kako pomembno, ?e oziroma ko razmi?ljamo o ustanovitvi.

Zadruga je sodobna oblika demokrati?nega poslovnega sodelovanja, ki se opira na skoraj 150-letno tradicijo in temeljne vrednote odgovornosti, zaupanja, pravi?nosti, solidarnosti, skrbi za druge in po?tenosti. Je ?lanska organizacija, ustanovljena z namenom, da za svoje ?lane pove?uje gospodarske in dru?bene dejavnosti, a je zaradi sistema ?lanstva bolj podobna dru?tvu kot kapitalski dru?bi.

V kak?nem primeru je smiselno ustanoviti zadrugo? Karolina Babi? pravi da:

Izjava se nahaja v posnetku.

Smisel zadruge je torej povezovanje dele?nikov, ki ?elijo s skupno dejavnostjo stopiti na trg. Zadruga tako tudi prvenstveno sklepa posle s svojimi ?lani. Ustanovijo jo lahko najmanj tri fizi?ne ali pravne osebe, ?lanstvo je prostovoljno, prav tako tudi izstop. Vsak ?lan, ki vstopi, mora vpla?ati obvezni dele?. Slednji se dolo?i na podlagi ustanovitvenega akta, ki ga zapi?ejo ustanovni ?lani in velja za vse bodo?e ?lane. Ustanovni ?lani morajo zapisati tudi notranji pravilnik, ki je pravno zavezujo?. Smiselno je, da je zapisan natan?no, saj je to edini dokument, ki zadrugi skozi ?as zagotavlja zavezanost prvotnemu namenu.

Najvi?ji organ in odlo?evalec v zadrugi je ob?ni zbor, zbor vseh ?lanov, katerega sklepi so zavezujo?i za vse. Na ob?nem zboru ima vsak ?lan en glas. Z notranjim pravilnikom je sicer mo? dolo?iti, da ima ?lan, ki je vpla?al 10 osnovnih dele?ev tudi 10 glasov, ampak zavoljo ohranitve demokrati?nosti je smiselno, da se ohrani en glas na enega ?lana. S tem prepre?imo bodo?e zlorabe in uzurpacije glasovalne mo?i. Prav tako je smiselno, da ustanovni ?lani natan?no zapi?ejo pogoje ?lanstva, saj lahko zadruga ohrani notranjo stabilnost, trdnost in dolgoro?no vizijo samo s ?lani, ki jih povezuje enoten interes.

Slabosti zadruge same na sebi nimajo, a kot pravi Karolina Babi?, smo ?e nekoliko bosi v soupravljanju podjetij:

Izjava se nahaja v posnetku.

Posebnost zadrug je zakonsko dolo?ena demokrati?na in transparentna narava poslovanja. Vsak ?lan ima pravico sodelovati pri sprejemu zadru?nih pravil, soodlo?ati o poslovnem na?rtu in poro?ilih, o izvolitvi in odpoklicu vodstva, o uporabi in delitvi dobi?ka. Smiselno je sicer, da zadruga dobi?ka ne deli, ampak ga vlaga nazaj v lasten razvoj ter v usposabljanja in izobra?evanja svojih ?lanov.

Vsak ?lan zadruge tudi zahteva vpogled v poslovanje, poslovne knjige, gospodarski polo?aj ter celo v poslovno korespondenco zadruge. Tudi zaradi tega zadruge veliko bolje pre?ivijo krize kot ostala podjetja. Tveganja je ob?utno manj, saj gredo odlo?itve ?ez dalj?e procese odlo?anja ter so kot take redko prenagljene, tudi poslovodne osebe so manj nagnjene k tveganjem, ?e ne zaradi drugega pa zaradi neprenehne mo?nosti kontrole. Kot je dejala Karolina Babi?, se zaradi tega zadruge po?asneje razvijajo, a je razvoj trajnosten in trdnej?i.

V naslednjih letih lahko pri?akujemo tudi finan?ne vzpodbude za zadruge, saj so bile preve?krat zapostavljene ali celo odrezane od raznih virov finan?nih vzpodbud:

Izjava se nahaja v posnetku.

Za konec naj poudarimo ?e navedbo Mednarodne zadru?ne zveze, ki pravi, da zadruge v svetu povezujejo 800 milijonov ?lanov ter zagotavljajo 100 milijonov delovnih mest, kar je 20% ve? kot vsa multinacionalna podjetja skupaj.

Vabljeni na Tkalkine Zadru?ne ?etrtke vsak ?etrtek med 14. in 16. uro!

Facebook Twitter Deli
0 comments