Ekologija na prvi frontni ?rti

V perujskem glavnem mestu Limi poteka pod okriljem Zdru?enih narodov podnebna konferenca. Delegacije 195 dr?av razpravljajo o ukrepih za soo?enje s pere?im problemom ?love?tva, z globalnim segrevanjem. Mednarodna skupnost mora do podnebnega vrha, ki bo naslednjega decembra v Parizu, priti do dogovora, kako radikalno zmanj?ati emisije toplogrednih plinov. Znanstvene avtoritete, ki se ukvarjajo s podnebjem, so nedvoumne: ?love?tvo mora ukrepati takoj, ?e ?eli prepre?iti, da se ozra?je segreje za ve? kot dve stopinji glede na predindustrijsko dobo. Prag kataklizme, ki je bil na osnovi podnebnih simulacij dolo?en na podnebnem vrhu v Koebenhavnu leta 2009.

Da bi nas pomirili, so svetovni oblastniki v dneh pred konferenco v Limi pokazali presenetljivo pripravljenost za ukrepanje. Tako sta ZDA in Kitajska dosegli dogovor o koordiniranih naporih za zmanj?anje emisij CO2 v ozra?je. Evropska unija je sprejela ambiciozen na?rt zmanj?anja izpusta toplogrednih plinov za 40 odstotkov do leta 2030. PR u?inek te nenadne ekolo?ke ozave??enosti predstavnikov dr?av, ki skrbijo za nemoteno delovanje ekonomije, ki sloni na izkori??anju, je takoj?en. ?tevilni komentarji v svetovnih medijih govorijo o tem, da je ?love?tvo vendarle obrnilo list in stopilo na pot spopada s podnebnimi spremembami, ki jih je povzro?ilo sicer ne nebrzdano hlastanje po profitih, ampak zgolj slaba izbira naravnih virov za poganjanje na?eloma neproblemati?nega iskanja el dorada gospodarske rasti.

Pomirjajo?o vrnitev k vsakodnevnemu poslu, ki jo spro?ijo ti vizionarski koraki svetovnih voditeljev, motijo podnebne simulacije, ki upo?tevajo dane obljube, ki so sicer neobvezujo?e. Tako je specialist za modeliranje interakcij med energetskimi politikami in podnebjem na Univerzi Cambridge Chris Hope pokazal, da bi izpolnitev omenjenih obljub zgolj z 1 odstotno verjetnostjo prepre?ila otoplitev ozra?ja leta 2100 za ve? kot dve stopinji glede na predindustrijsko obdobje. ?etudi se svetovne gospodarske velesile in vzpenjajo?e se ekonomije - slednje zaradi nekriti?nega sprejemanja kapitalisti?nega (v tr?no monopolni ali dr?avno planski razli?ici) modela razvoja zahtevajo dalj?e prehodno obdobje ekspanzije industrij, ki slonijo na fosilnih gorivih - dogovorijo za koordiniran postopen prehod v nizko ali brez oglji?ni energetski sistem, je kataklizma neizogibna.

Mno?ice kataklizmo ?e ?ivijo. V komentarju o radikalnosti nove ekolo?ke generacije v Franciji, ki z direktnimi akcijami in nepokor??ino nasprotuje investicijam, ki povzro?ajo okoljsko degradacijo in je predvsem poznana kot gibanje zadistov, Philiponneau in Riesel omenjata hitro ?irjenje geopoliti?nega kaosa, ki je povezan z globalno vojno za nadzor nad naravnimi viri. Somalizacija velikih svetovnih predelov od Afrike do Afganistana in finan?na kriza, ki se je za?ela leta 2008 sta plod sistema upravljanja s krizo, katerega edini namen je ohranjanje njegovih interesov. Zadisti so jasno znamenje, da se somalizacija vra?a tja, od koder so jo lansirali. Leta 2004 je cunami na obale Somalije naplavil rjaste sode s toksi?nimi odpadki, vklju?no z jedrskimi, ki so jih v somalijske vode odvrgla evropska podjetja. Dokaz, da so svetovne sile vzdr?evale in podpihovale vojno v Somaliji, da bi vzdr?evale poceni odlagali??e. To se ni dogajalo zaradi mafij in organiziranega kriminala, ampak zato, ker so kapitalisti?ne dr?ave mafija in organiziran kriminal. Zadizem je znamenje spoznanja, da nas dr?ava ne bo re?ila pred kataklizmo, ampak da kapitalisti?ni sistem in kapitalisti?ne dr?ave generirajo kataklizmo. To ob?utijo Palestinci, ki so naravni vir za razvijanje tehnik nadzora v vojni cveto?ega globalnega industrijsko ekonomskega kompleksa. ?rnci v Fergusonu in druge manj?ine v ZDA, ki so naravni vir kot brezpla?na delovna sila v zaporni?ko industrijskem kompleksu. Mehi?ki ?tudenti, ?rtve mafijske dr?ave in mafijskih javnih oblasti, ko skupaj z Indijanci branijo ozemlje pred plenjenjem. Vse ve?je morje reve?ev okrog otokov bogastva v Evropi, ki so naravni vir kot poceni delovna sila za investitorje v nastajajo?ih posebnih ekonomskih conah.

Devastacija okolja je proces, ki je istovrsten kot devastacija dru?bene solidarnosti in kriminalizacija populacij. Pred kataklizmo nas ne bo re?ila tehnologija, svetovni voditelji in v demokrati?no hinav??ino zavite mafijske dr?ave, ampak radikalna sprememba dru?benih odnosov. Na?a zmo?nost, da tkemo dru?beno solidarnost, pri ?emer smo ?lani in ?lanice dru?be vse entitete sveta: ?ivali, duhovi, naravni pojavi, gozdovi, vklju?no s ?lovekom.

Pridru?ite se rapravam o ekologiji v okviru ?KZ eko kluba!

Facebook Twitter Deli