LEPO JE V NA?I DOMOVINI BITI

Zdravo in lepo pozdravljeni v ponedeljkovi Poliziki. Kaj vse se je zgodilo od kar sem se nazadnje oglasila? Barvali smo jajca, jedli hren, ?unko in kruhek z rozinicami ter pili vino. Tisti, ki smo pravi Jugoslovanski produkti, smo to po?eli celo ve? kot enkrat. Tako smo se kar 2 krat zaporedoma poklonili Jezu??ku, na?emu velikemu vzorniku in razsvetljencu, ki nas je u?il o brezpogojni in brezmejni ljubezni. Le kaj bi porekel na dejstvo, da se trmasti ?love?ki ?e do danes nismo uspeli nau?iti tega nauka? Sovra?imo ljudi drugih veroizpovedi (ker so nevarni in zlobni in sploh, res niso fajn), zani?ujemo druga?e misle?e in na vse pretege se upiramo, da bi imeli homoseksualci enake pravice kot pa heteroseksualci. Tako se je enim ?isto strgalo, ko se je za?elo zgolj razpravljati o opciji, da bi lahko homoseksualni pari posvojili otroka. V nebuloze dolo?enih gibanj, ki so si izbrala sila hipokritski slogan Za otroke gre, se ne bom spu??ala. Bi pa seveda izpostavila na?e duhovne institucije, na?e razsvetljene in ljubezni pre-polne bo?je hrame. Slovenska cerkev, ta suverena in brezmade?na institucija, se je ve? kot odlo?no zoperstavila sami upravi?enosti obstoja homoseksualcev in predvsem njihovi mo?nosti za posvojitev. Tako smo pri?a pridigam, ki nam govorijo o pravih dru?inah, ki nam jih zapoveduje sam presvetli stvarnik. Ali je sploh smiselno, da se danes spra?ujemo o pravih dru?inah? Kako danes zgleda prava dru?ina? Ali so lo?enci, na novo poro?eni, ali pa samohranilci upravi?eni do tega statusa? Glede na to, da duhovniki trobijo o o?etu, materi in otrocih, ne. ?e gremo ?e mal?ek dlje, ali lahko cerkev sploh sodeluje v pogovoru o tem kaj je prav in dobro za otroke? Kaj so vse te pedofilske afere, ki so se dogajale znotraj cerkve in se veselo zanikale, brez da bi se katerikoli zlo?inec kaznoval, dobre za otroke? Ali je dobro za otroka, da o?eta kli?e stric in ga spremlja med tem, ko on ma?uje in podaja sveto Kristusovo telo vdanim vernikom? Vsi dobro vemo, da je to kar pogost pojav v ruralno zakotnih predelih Slovenije. Dejstvo je, da homoseksualni pari niso problem. Problem so ostali zahojenci, ki bi otroku, posvojenemu od tak?nega para, zagrenili ?ivljenje in to iz ?iste ignorance in zlobe. Homoseksualci so ?e dolgo pripravljeni na ta korak in iskreno, ne razumem zakaj si tega ne bi zaslu?ili. Res pa je tudi, da bi bilo potrebno na?e starokopitno ljudstvo po?asi pripravljati na te spremembe. Vendar je na?a trenutna vlada trdno odlo?ena, da se bo nemudoma posvetila vsem pere?im te?avam na?e zelene dr?avice. Svaka ?ast. Proti temu nima nih?e ni?. Ampak kaj ne bi bilo morda potrebno tudi po?asi sprejeti dr?avnega prora?una? Mislim, vseeno smo ?e sredi aprila. Bilo bi fino, ?e bi dr?ava za?ela dejansko delati na tem, da nas izkoplje iz krize. Kaj pravite na zagon gospodarstva fantje in dekleta?! A bo ?lo? Ne vem, ?e razprodaja dr?avnega premo?enja predstavlja prav ta te?ko pri?akovan in nujni zagon. No, v vsakem primeru na?a prelestna vlada re?uje vpra?anja, ki so trenutno o?itno res vitalnega pomena. Tako so sklenili, da bomo v Ljubljani (kje pa drugje) zgradili spomenik sprave, ki bo porihtal vse kar je bilo zavo?enega na podro?ju krivic ?rtvam prav vseh vojn. Opominjajmo na ?love?ke tragedije, isto?asno pa pustimo vsa ta mno?i?na grobi??a, da jih bo razblinil stri?ek ?as. Tako se tudi re?i te?ave, s sprenevedanjem in pretvarjanjem. Kaj pa pravite na slede? predlog: kaj, ?e bi na? veliki predsednik vlade raje za?el preverjati svoje kandidate, da si nam ne bi bilo treba na vsakih nekaj dni na novo zapomniti imena vedno se menjavajo?ih ministrov. Je ?e res, da je ata Cerar olimpijec, pa vendar, vodenje dr?ave ni tak?ne vrste ?tafeta. Tako je na primer ena ministrica odletela, ker je pre-bajno slu?ila na davkopla?evalski ra?un, druga pa je nevede prepisovala magistrsko nalogo. Najlep?e pa je, da niti ena ne bo ?utila nekih sankcij in se torej ne bo pokorila za svoje grehe. Pa saj smo ?e navajeni. A Bav?ar ?e zmeraj boleha izven Doba? Kaj so ?asarju ?e dokon?no razveljavili obto?be? Ali so mu med njegovim dopustom v eksoti?nih krajih ?e legalizirali ?rno gradnjo tiste njegove skromne vile? Kaj pa dela na? gotovi ?upan? Hodi po sodi??ih, ampak to je tudi vse? Pa brez skrbi, saj bo vse zastaralo. Ko sem ?e omenila starega, se posvetimo ?e novemu. Na? Zorro je vmes sicer res izginil (ni ga bilo nit na pere?i razpravi glede ob?inskega prora?una), a se je vrnil bolj?i in modrej?i kot kadarkoli prej. Veliki ?come back? je do?ivel na mega gledanem spektaklu za naslov svetovnega prvaka v boksu. Mislim, da ni potrebno posebej izpostavljati, da je na? Dejan kljub preklani arkadi, nasprotnika premagal. Tako to delajo odlo?ni ?tajerci, ki dobro in predano opravljajo svoje delo. Seveda je bil prav na? marljivi ?upan tisti, ki je ?ampionu predal pas zmagovalca. Kaj pa je ?upanek po?el za tem? Na?el je ?e eno ??parvarianto?. Ne bojte se, ni oklestil prora?una za kaj tako pomembnega kot je Lent fest. Ne, kon?no je le na?el krivce za veliki primanjkljaj v ob?ini. Osnovno?olci nam po?rejo denar s svojimi dodatnim programi, ki so namenjeni pou?evanju ra?unalni?tva in nem??ine. Takoj po tej ugotovitvi je bilo jasno, da je potrebno sofinanciranje teh dejavnosti nemudoma ukiniti. To se bo zgodilo seveda zgolj v Mariboru. Naj ta luksuz pla?ajo star?i, saj nam je ob?ina ?e zdavnaj zagotovila izjemno dobre pogoje za ?ivljenje. Tako imamo prav vsi odli?no pla?ane slu?be. Zakaj bi pa otrok moral znati nem?ki jezik? Avstrija je oddaljena kar 10 kilometrov. To je res zelo dale?. To, da nekateri star?i niso zmo?ni pla?ati niti teko?ih ra?unov in si zagotoviti osnovnih ?ivil ni ovira za to, da otrokom ne bi mogli kupiti ra?unalnika in mu pla?ati ur ra?unalni?tva in u?enja nem??ine. Naj star?i kar lepo sami zagotovijo svojim potomcem enake poklicne in izobra?evalne mo?nosti, saj jim ob?ina ?e tako ali tako preve? daje. Zato tudi vedno ve? ?tajercev hodi s trebuhom za kruhom v nem?ko govore?e dr?ave in z veseljem pla?uje davke tam in seveda v na?i bajni de?eli, kjer vlada blaginja, da te kap. Na? vrli ?ef je kot sociolog gotovo zagovornik metode ?learning by doing?. Ali, ?e zadevo opi?em druga?e, ko te vr?ejo v vodo, mora? splavati, ?e ?eli? pre?iveti. Tako bo z izobrazbo na?ih otrok. Naj se pomembnih stvari nau?ijo sproti, saj izobrazba danes ni pogoj za konkuren?nost znotraj tega kotla, ki ga imenujemo Evropska unija. Res sem vesela, da sem Slovenka, ?e bolj pa me veseli, da sem ?lanica Evropske unije, ki mi je toliko doprinesla v ?ivljenju. Koliko procentov otrok znotraj te ?udovite politi?ne kreacije ?ivi pod pragom rev??ine? Kaj pa brezposelnost med mladimi, to je tistimi, ki bodo polnili blagajne, da se bodo med drugim tudi pla?evale pokojnine vedno ve?jemu dele?u ostarelega prebivalstva? Pa pustimo ta vpra?anja ob strani, saj na njih ne bomo dobili odgovorov, razen tistih za katere vemo, da so dolgovezno flancanje. Hvala bogu, da nam za enkrat ne zara?unajo son?nega vremena in pomladi. Za tisti en nizozemski Zlatorog pa bomo ?e tudi nekako spraskali denarce. Pa na zdravje, na prihodnost in enake mo?nosti za vse!

Facebook Twitter Deli