Morija na mejah Evropske unije zahteva vojno napoved belski paradigmi

Ne?teto mrtvih. Regristrirani mrtvi so le vrh ledene gore. Mednarodna organizacija za migracije je v svojem lanskem poro?ilu o mno?i?nem umiranju migrantov na mejah, ki lo?ijo dominantne in podrejene dr?ave sveta, pozvala k enotni metodologiji ?tetja umrlih. Neregistriranih smrti naj bi bilo toliko kot zabele?nih. ?e ne ve?. Avtorici dokumentarca Les messagers o nasilju nad migranti na ju?nih mejah Evropske unije govorita o organizirani pozabi. Najdena trupla zagrebejo na skrivaj, okoli??ine smrti niso predmet sodnih preiskav. Organizirana pozaba, katere namen je zakriti odgovornost EU za mrtve. Operacije kot je Triton, imajo v prvi vrsti namen odvrniti migrante in migrantke. So voja?ko varnostne operacije nadzora, odvra?anja in vra?anja migrantov, zamaskirane v operacije re?evanja. Operacije odvra?anja? Prej selekcioniranja! Ko je Francija v ?asu Sarkozyja sprejemala regionalne in poklicne kvote migrantskih delavcev, so uvedli tudi deportacijske kvote. Doktrina izbranih migracij je predvidevala enako ?tevilo deportiranih in uvo?enih novih migrantskih delavcev in delavk. Ko so po Evropi vznikali centri za tujce, evfemizem za centre za odstranjevanje tujcev, so obenem sprejemali zakone o tujcih in tujih delavcih, ki so pogojevali dovoljenje za bivanje z zaposlenostjo. Ne kjerkoli, ampak v to?no dolo?enih sektorjih ekonomije. Pa saj dr?ava ima pravico, da odlo?a kdo in pod kakimi pogoji bo ?ivel na njenem teritoriju - mantrajo ?tevilni. Saj nimamo ni? proti tujcem, samo naj sprejmejo na? na?in ?ivljenja, naj se prilagodijo, dodajajo. Asimilacija ni psovka, ampak vrednota. Prilagodi se ali crkni. Bodi surovina za bogatenje kapitalistov ali crkni. Prispevaj k skupnemu pod pogoji, kot jih dolo?ajo gospodarji, ali crkni. Sarkozy ni bil noben odklon. Rasizem belske paradigme je za?rt povsod. Med vsemi belimi su?nji vseh ras, ki obupano i??ejo nekoga pod njimi. Tudi jaz bi bil gospodar. Zagotovo je tam zunaj kak cigan, kak ?efur, kak ?rnuh, kak peder, klo?ar, ki ga lahko zjebem, zato da se varno zasidram v hieararhi?nem svetu. Da se ne bodo na neki to?ki vsi obrnili proti meni in pokazali name.

Pred petnajstimi leti smo sodelovali v mobilizaciji za pravice migrantov. Potem ko je pri?la novica iz ju?ne slovenske meje, da je bil ubit mlad iranski dr?avljan. Obdukcija je pokazala, da je imel prestreljeni obe dlani in tilnik. Za policijo in dr?avo zgolj nesre?en slu?aj, ki se je zgodil, ker so za hip zatajili zakoni balistike in gravitacije. Za aktivistke in aktiviste je ?lo za eksekucijo, katere namen je bil poslati signal migrantom, da se Slovenije ne pre?ka. Takrat je bila Slovenija tako imenovana tranzicijska dr?ava. Pod pritiskom EU, zemeljske materializacije nebe?kega kraljestva ?lovekovih pravic, je za?ela zaustavljati in zavra?ati migrante. Na podoben na?in kot to danes po?nejo dr?ave, ki so sosede EU in sklepajo razne pribli?evalne in partnerske sporazume. Sedaj za?enjamo novo mobilizacijo. Na teritoriju, ki je del Evropske unije. V ?asu, ko so ?lovekove pravice vedno bolj arheolo?ki ostanek obdobja, ko se je globalna vladavina vzpostavljala s kapilarnim ?irjenjem temeljne norme. Dvoumne norme, ki je odpirala trge, ??itila privatno lastnino, ki je nastala s krvavim plenjenjem, okupacijami, v raznoraznih oblikah prvobitne akumulacije. A obenem norme, ki je bila gradnik globalne ?love?ke skupnosti. Mobilizacija proti moriji na mejah EU se za?enja v obdobju, ko se globalna vladavina kapitala vzpostavlja s kapilarnim ?irjenjem krize. S somalizacijo sveta. Tragi?na je zmota Evropejcev, da lahko v drugih delih sveta odkrivajo lastno preteklost. Zmota, ki je stoletja podpirala genocid, jim onemogo?a videti, da je kataklizmatska preteklost, ki jo proizvaja belska paradigma drugje, evropska sedanjost in prihodnost.

Kaj je eti?no po?elo za zaustavitev morije na zunanjih evropskih mejah, potem ko je na pogori??u imperija ?lovekovih pravic nastal imperij permanentne krize? Drugost, odnos z drugostjo. Sesutje imperializma bele paradigme, cogita, jezika. Dolbenje razlik, njihovo mno?enje. ?love?tvo ni eno, je mnogotero in trans-vrstno. Univerzalno je morala su?njev. Zavezni?tvo tistih, ki prispevajo k skupnemu pod svojimi pogoji in ne pod pogoji gospodarjev. Zavezni?tvo s kriminaliziranimi migranti in migrantkami, proti katerim Evropska unija vodi vojno. Ker so osvobodilno gibanje. Solidarnost s kriminaliziranimi migranti in migrantkami je bistven del globalnega anti-kolonialnega boja. Zavezni?tvo vseh obarvanih su?njev vseh ras proti belim su?njem vseh ras. Vojna vojni in belski paradigmi!

Facebook Twitter Deli