Ne se bat, ne se dat, pravi?ni Zorro nas bo re?il vseh zagat!

To, da je tisti, ki je po ?tajersko gotof, in to upravi?eno, s svojimi ve? kot drznimi in megalomanskimi ?irokopoteznimi odlo?itvami dodobra zavozil mesto in nas pahnil v katastrofalno finan?no situacijo, je staro dejstvo. Da bi bila zadeva ?e bolj pestra, nas je seveda ravno v tem post-kanglerijansko-travmati?no-stresnem obdobju butnila tudi globalna finan?na kriza. Vsi vemo, da se je na?e prelestno mesto zna?lo v eni izmed najve?jih kriz, ki so ga doletele. OK, res sta bili tukaj I. in II. svetovna vojna in propad Juge, ki ga v finan?nem smislu tako ali tako nismo nikdar preboleli, a za nas tukaj in sedaj je zadeva dokaj neznosna. Saj vemo, smo pa? egocentri?ni stvor?ki in sami sebi edino merilo. Kak?na je torej situacija?

Maribor je kot kak?na princeska iz pravljice, ki se je zna?la v brezizhodnem polo?aju in lahko le upa in ?aka, da bo pri?el princ in jo re?il. Nato pa bosta za povrhu ?e ?ivela skupaj sre?no do konca svojih dni. Pepelka je imela svojega princa, Trnulj?ico je tudi re?il pogumen kraljevi?, da o poljubu, ki je re?il Snegulj?ico sploh ne govorim. In kdo je pridrvel na pomo? nam, na?emu ljubemu Mariboru? Ne bojte se, narod, in ne obupujte! Prihaja Zorro! Poklican, rojen za ?upana se je na? razsvetljeni apokalipti?ni jezdec odzval na?emu obupanemu klicu na pomo?. Ker smo bili po kataklizmi z njegovim predhodnikom tako razjarjeni in hkrati obupani ter deziluzionirani, se je na? odre?enik zdel kot dokaj solidna opcija.

Spretno je pihal na du?o vsakemu, ki si je ?elel za ?upana intelektualca in ki ni ?lan ene izmed politi?nih strank. Predvsem pa se je zdelo, da bo nekdo, ki je akademik, in to celo profesor sociologije, imel vpogled v te?ave na?e dru?be, posluh za potrebe mesta in bo zaradi tega ponudil ustrezne re?itve. Pri?akovali smo reakcijo na situacijo in to dejansko akcijo! Smo jo dobili? Ali smo dobili nekoga, ki je sposoben v krizi re?iti mesto finan?nega bremena? Za to nalogo se je namre? prostovoljno javil, zato se sedaj ne more izgovarjati, da so zadeve zakomplicirane, ker je bilo to ?e v samem ?tartu ve? kot jasno. Smo volili nekoga, ki bo mestu ponudil ustrezno alternativo in strategijo za prihodnost? Ali pa je Zorro dobil volitve zgolj zato, ker v mestu prevladuje tradicija, da volimo proti nekomu (v tem primeru proti gotovemu) in ne za nekoga? Da to dejstvo pri?a o katastrofalni ponudbi ustreznih kandidatov za najvi?jo pozicijo v mestu, raje pustimo ob strani, ker za to nimam ne ?asa, ne vljudnih besed, ki bi mi omogo?ile obdr?ati dostojanstvo. 

Maribor potrebuje, torej, ?loveka pametnih dejanj. Na? princ mora biti vsestranski mened?er, ne pa teoretik, ki se gre igrice in na nas preizku?a teorijo ?oka in to kar 2x v enem tednu. Kaj naj bi dosegel z izjavami o bankrotu na?e ob?ine? Se je ?elel okronati za re?itelja, ko je po vikendu slavnostno razglasil, da je uspel v samo 2 dnevih re?iti te?avo? Kaj to pomeni, da lahko v celem tednu re?i celotno prihodnost Maribora? Kaj lahko ta ?lovek stori v enem samcatem mesecu? Zagotovo lahko re?i globalno finan?no krizo ? ?alo in cinizem na stran, s takimi eskapadami, ne da povzro?a hudo stisko vsem ob?anom, za katere se baje zavzema in pri katerih je konec koncev v slu?bi, ampak s temi cenenimi triki dobesedno, morda nehote, ?ali na? intelekt. Toliko o morebitnem bankrotu.

Ker je prvi? finta o?itno po?ela ?eljen rezultat, je bilo treba zadevo ponoviti. Kot da ni dovolj, da ljudje ?ivijo v brezupu in se bojijo kaj bo prinesel naslednji dan, je ranjeni ?tajerski du?i nato javno odvzel ?e razvedrilo ob Bo?i?u in se hkrati ponor?eval iz vseh, javnosti in tistih ki so zakupili stojnice, da bodo lahko nudili gostinske ali druge usluge. Nato pa na nacionalni televiziji gledamo poro?ila in novinarka, na na?o sramoto, poro?a, da je ob?ina izjavila, da bo sku?ala posredovati podatke, ki se ti?ejo odpovedi brezpla?nih koncertov v sklopu ?arobnega decembra. Ob?ina bo posku?ala? Kaj moramo res pred celotno Slovenijo pokazati, kako smo izgubljeni in kako smo nesposobni? Ko odpove ?e PR ob?ine, je zadeva res ?e na dnu. Dajte neko izjavo! Kakr?nokoli, saj druga?e nimate te?av z zavajanjem javnosti! Ali ne bi mogli tokrat malo lagati, da bi prikrili to bedo? Ne, ker se je za tem ?e spet skrival veliki "master plan"! Na? borec za pravice malega, nemo?nega in opeharjenega ?loveka je ponovno stopil pred nas in obelodanil, da koncerti bodo. Tudi to re?itev je sproduciral v le nekaj dneh.

?alosti me, da je nekdo, ki je po izobrazbi in po lastnih besedah humanist, sposoben pozabiti prav na dejstvo o svojem poslanstvu in se zavoljo populizma po?vi?gati na vse tiste, ki se ?e sedaj le s te?avo prebijajo, ki so trepetali za svoje slu?be, za vse, ki se trudijo na podro?ju kulture, sociale in ?olstva. Kako lahko svojim ljubim Maribor?anom prav v predbo?i?nem ?asu zbija moralo in se tako grdo poigrava z njimi? Morda na? Zorro ni iz tiste pravljice, kjer se je ?aba spremenila v princa.

Upam, za dobro vseh nas, da ni iz tiste grozljivke, kjer se bo princ na koncu spremenil v ?abo. Upam, da ne bodo ljudje spet prisiljeni stopiti na ulice in bojim se za tisto lepo zgradbo, v kateri se nahaja na?a ob?ina, da ne bi ponovno morala goreti kot simbol ?tajerske jeze, ponovno prebujenega borbenega duha in hrepenenja po bolj?i prihodnosti, ki si jo zaslu?imo.

Facebook Twitter Deli