Polizika

Cesar je gol! Družbeno-politični cirkus za vas dekonstruirajo Špela, Andrej, Gregor in Rene.

Družbeno-kritični komentarji odražajo mnenja avtorjev, ne nujno uredništva v celoti.
Emina Koren, 11. 1. 2015 20:38, Polizika

Pozdravljeni v prvi po-novoletni poliziki! Novo leto, nove mojstrovine, ki jih kreirajo modre glave na?e pre?erne de?elice. Trenutno se ubadam z odlo?itvijo ustavnega sodi??a glede financiranja privatnih osnovnih ?ol. A res?! Pa ravno pravi trenutek je za tak?ne razprave. Zdaj, ko gre ?e tako ali tako vse k vragu, zdaj lahko na? ?as in davke porabimo za tovrstne razprave in odlo?itve. Ista in?titucija je sicer enkrat ?e presodila v tej zadevi in takrat se je izrekla proti.

Emina Koren, 29. 12. 2014 18:28, Polizika

Ker smo tik pred novim letom bi se skoraj spodobilo, da bi se ozrli nazaj in pokomentirali leto, ki se izteka.

Andrej Kurnik, 19. 12. 2014 14:29, Polizika

Mama in de?ek, ki ?ivita v hi?i v Desklah, le nekaj metrov oddaljeni od osnovne ?ole, sta obupana. Desetletnik, ki je z materjo iz Bosne pri?el letos poleti, je ?rtev ponavljajo?ega se nasilja so?olcev. Razmer v petem razredu, ki je ??e od vrtca problemati?en? na ?oli ne uspejo urediti. Ko so de?ka pred dnevi pretepli, je pediater, ki ga je zdravil, poklical policijo. Tako so v sredo o novem primeru nasilja v ?olah pisale Primorske novice.

Zoon Politikon, 17. 12. 2014 19:44, Polizika

Kak?na je ?love?ka narava? Ima ?lovek poleg svoje narave, ki je zna?ilna za vsa ?iva bitja tudi kak?no drugo naravo? Nekaj ve? kot zgolj biolo?ko naravo. Ima ?lovek mogo?e dve, tri, ve? narav? Eno, ki si jo deli z vsemi ?ivimi bitji in druge, ki so izrazito ?love?ke. Pustimo to za enkrat ob strani.

Emina Koren, 15. 12. 2014 12:43, Polizika

To, da je tisti, ki je po ?tajersko gotof, in to upravi?eno, s svojimi ve? kot drznimi in megalomanskimi ?irokopoteznimi odlo?itvami dodobra zavozil mesto in nas pahnil v katastrofalno finan?no situacijo, je staro dejstvo. Da bi bila zadeva ?e bolj pestra, nas je seveda ravno v tem post-kanglerijansko-travmati?no-stresnem obdobju butnila tudi globalna finan?na kriza. Vsi vemo, da se je na?e prelestno mesto zna?lo v eni izmed najve?jih kriz, ki so ga doletele. OK, res sta bili tukaj I. in II.

Andrej Kurnik, 5. 12. 2014 15:31, Polizika

V perujskem glavnem mestu Limi poteka pod okriljem Zdru?enih narodov podnebna konferenca. Delegacije 195 dr?av razpravljajo o ukrepih za soo?enje s pere?im problemom ?love?tva, z globalnim segrevanjem. Mednarodna skupnost mora do podnebnega vrha, ki bo naslednjega decembra v Parizu, priti do dogovora, kako radikalno zmanj?ati emisije toplogrednih plinov. Znanstvene avtoritete, ki se ukvarjajo s podnebjem, so nedvoumne: ?love?tvo mora ukrepati takoj, ?e ?eli prepre?iti, da se ozra?je segreje za ve? kot dve stopinji glede na predindustrijsko dobo.

Zoon Politikon, 3. 12. 2014 13:26, Polizika

Medtem ko se politi?ni tehnologi, sindikati, podjetniki, managerji, razni podjetni?ki vizionarji ter guruji, medijske hi?e, ki se mimogrede imajo za novinarske, in nasploh ustvarjalci javnih mnenj, ukvarjajo s tem ali je javna uprava preve? potro?na, neu?inkovita, neefektivna, neoptimalna, tro?i ve? kot lahko ustvarimo, se bomo mi napotili izven te binarne pozicije, saj ta kli?e po ne-mi?ljenju. Mi?ljenje namre? zahteva mnogo ve? kot zgolj u?inkovito ali neu?inkovito, DA ali NE, prav ali narobe, dan ali no?, a ali b, materija ali antimaterija.

Emina Koren, 1. 12. 2014 13:27, Polizika

Moje dana?nje razmi?ljanje je spodbudil ?lanek v enem izmed na?ih velikih ?asnikov, ki je najavljal velike spremembe na podro?ju kulture. Gre za predlog novega interventnega zakona vlade, ki predvideva ukinitev oziroma zdru?evanje zavodov z manj kot 15 zaposlenimi. Razlog za nov zakon je kajpak var?evanje. Glede na to, da so kulturne ustanove zadnjih nekaj let redno dele?ne najrazli?nej?ih vrst in oblik var?evalnih ukrepov, je vpra?anje, ki se postavlja, o?itno: ”Kako ?e lahko privar?ujemo v kulturi, brez da bi jo popolnoma ohromili ali se ji celo dokon?no odpovedali?”

Andrej Kurnik, 24. 11. 2014 16:52, Polizika

Po podatkih Mednarodne organizacije za migracije je letos med januarjem in septembrom med pre?kanjem Sredozemskega morja ?ivljenje izgubilo 3072 migrantov. V zadnjih ?tirih letih je samo na zunanjih mejah Evrope ?ivljenje izgubilo 22394 migrantov. Ob tem Mednarodna organizacija za migracije v svojem poro?ilu ocenjuje, da je ?rtev na globalnih migrantskih poteh trikrat ve? in poziva k poenotenju metodologije ?tetja mrtvih in oblikovanje posebne mednarodne agencije za dokumentiranje smrti med ilegaliziranimi migranti.

Zoon Politikon, 19. 11. 2014 12:17, Polizika

Za?eli bomo s tem, da se bomo vpra?ali, ali je politika res sama sebi namen? Saj vendarle vsi poznamo gostilni?ka ren?anja, kot npr: ?Ah, pa saj ti politiki se res le ?e sami s seboj ukvarjajo!? ali pa ?Itak je za vse kriva politika, pustimo jo pri miru, naj se sama s sabo ukvarja, mi pa djmo n?nt ?e to fla?o!? ?Ma ben, kej ?mo ??