Polizika

Cesar je gol! Družbeno-politični cirkus za vas dekonstruirajo Špela, Andrej, Gregor in Rene.

Družbeno-kritični komentarji odražajo mnenja avtorjev, ne nujno uredništva v celoti.
Rene Suša, 31. 7. 2015 10:17, Polizika

Potem, ko je David Cameron po mad?arskem vzoru objavil novico, da bodo v Veliki Britaniji okrepili varovanje na ograji, ki obmo?je okoli tunela pod Rokavskim prelivom ??iti pred prihodom ne?elenih migrantov, se je na njegovo potezo prav tako kot na Orbanovo mre?o usul plaz ?estitk vseh tistih, ki so navdu?eni na tem, da nekdo kon?no mo?ato nastopa proti tej migrantski svojati, ki Evropo oblega iz vseh strani. Migracije so gotovo eno od najpomembnej?ih mednarodnih politi?nih vpra?anj dana?njega ?asa in bodo to ve? kot o?itno ostale tudi v bodo?e.

Zoon Politikon, 29. 7. 2015 22:56, Polizika

Lep pozdrav. Hvala urednikom radia, da so nam tudi tukaj, na tej frekvenci, blagovolili spregovoriti o na?em predlogu strategije za re?evanje gr?ke dol?ni?ke krize. Kot politi?ni funkcionar Zadru?ne Levinje (ZL), ki se bori, kot zaprise?en ?i?kovec ter hkraten neo-stalinist, se zavzemam za ponovno uveljavitev gr?ke drahme. Naj vam predstavim razmi?ljanje samega vrha Zadru?ne Levinje (ZL), ki se bori. V stranki se strinjamo, da je uveljavitev gr?ke drahme neizbe?na. Obstaja samo vpra?anje ?asa, kdaj bodo Grki to morali storiti.

Rajko Kotnik, 22. 7. 2015 15:18, Polizika

Napovedani veliki intervju, ki sta ga z mariborskim ?upanom dr. Andrejem Fi?travcem opravila Dragica Korade in Igor Selan, objavljen je bil  v tokratni sobotni prilogi Ve?era, je zame veliko razo?aranje predvsem zaradi vpra?anj, ki so izven dometa ob?inske politike in splo?nih poraznih razmer v mestu. Posvetiti velik del intervjuja z ?vstajni?kim? ?upanom, ki to ve? no?e biti, vpra?anjem, ki so povezana z  zadnjimi evropskimi dogajanji, se mi zdijo izven konteksta intervjuja.

Kaja Kraner, 15. 7. 2015 17:10, Polizika

V nedeljski delovni lenobnosti sem z namenom pisanja pri?ujo?ega prispevka ?elela ubrati bli?njico. Izhajala sem iz prepri?anja, da bo pisarija, s katero sem se ob?asno in predvsem v mislih mu?ila ?e nekaj dni prej, nekako sama od sebe stekla, ?e bom obnovila povr?no znanje o zgodovini delavskih bojev, ki so se manifestirali v obliki zavrnitev dela. Izhodi??e prispevka, ki je bilo v mislih ?e nekako dolo?eno, sem namre? po vsej sili ?elela zvezati z nekim drugim na?rtovanim premislekom, ki se mi po mislih iz ve? razlogov mota ravno tako ?e od prej.

Rajko Kotnik, 8. 7. 2015 15:44, Polizika

Razmi?ljajo? o temah, ki bi jih lahko obdelal v prispevkih za Poliziko, ugotavljam, da jih je toliko, da bi z njimi zakupil prostor v Poliziki kar za naslednjih nekaj let. Misle?, da sem ?lahtni izbor za tokratno Poliziko opravil, zadovoljno sedem k zajtrku. V roke vzamem, tako kot vsako jutro, neko? na?, sedaj privatno lastni?ki Ve?er. Ker sem velik lokalpatriot, me vedno najprej zanese na stran, ki se ji v Ve?eru ?e od nekdaj pravi Maribor in regije. Zastrmim se v naslov Direktor Energetike solastnik Son?nega doma.

Rene Suša, 3. 7. 2015 17:38, Polizika

V polju aktualne politi?no in medijsko konstruirane realnosti javnega govora tokrat ostajam brez mo?nosti izbire za temo dana?nje polizike. Naj se ?e tako trudim, moje misli, moji prsti in izpisi na brskalniku se vra?ajo k eni in edini temi, ki nas obvladuje v tem tednu. Z namenom, da bi zakuhal ?imbolj okusen prispevek grem torej na tr?nico politi?nih vsebin, kjer posku?am kot dober neoliberalni potro?nik na povsem monoumnem trgu kupiti edino stvar, ki je na prodaj: Gr?ijo. Pristopim k branjevki, za katero se mi  zdi, da ima lepo, zrelo Gr?ijo ?

Zoon Politikon, 1. 7. 2015 19:04, Polizika

Ni ?e dolgo nazaj. Ne, res ne. Mogo?e je kak?nih dobrih ?est let od tega, ko smo s tovari?ijo vstopili v poslovni, podjetni?ko-kreativni, prostrani svet tiso?erih prilo?nosti in mo?nosti, seveda. Vstopili smo kot zelenci, danes pa ? huhu ? ?anjemo prav te zelence v mastnih koli?inah. Ti zelenci rastejo ko gobe po de?ju ali pa Marjanca pod UV lu?ko. Ne vemo od kod ti zelenci prihajajo, a prav briga nas. Vse se sli?i preprosto, a ne da? Ja, in tudi je tako. Ja, samo potrudit se je treba. Simpl ko pasulj, bi rekel kak starej?i gospod z brki. A ne poznate recepta?

Rajko Kotnik, 24. 6. 2015 14:50, Polizika

Kako hitro te?e ?as sem se zavedel tisti hip, ko sem se spomnil, da je jutri sreda in da je na vrsti Polizika, ki ji moram vsakih ?tirinajst dni dati neko politi?no vsebino. Med razmi?ljanjem o tem, ?esa se naj lotim, sem prisluhnil napovedniku na Nacionalki za oddajo Odmevi. Tokrat v Odmevih ne bo govora o porednih in neposlu?nih Grkih, ki no?ejo plesati na melodije iz Bruslja, bolje re?eno po notah kapitala. Igor Bergant, voditelj Odmevov bo z gosti iz Maribora spregovoril o  politi?ni krizi v drugem najve?jem slovenskem mestu.

Zoon Politikon, 17. 6. 2015 15:08, Polizika

Od tistih dni naprej, ko so se Butale bile slavnostno pridru?ile upa polni Ojrokreteniji, je njihova pregovorna delavnost in u?inkovitost ter produktivnost dosegala le ?e nove in nove vrhunske rezultate. Svakog su dana napredovali sve vi?e i to u svakom pogledu, ?e posebej pa z ozirom na pamet. Tako je bilo dobesedno na vseh podro?jih v Butalah tudi sicer razvitega dru?benega in kulturnega ?ivljenja pameti, pa naj je ?lo pri tem za ceste ali tovarne, za nakupe zemlji?? ali pa za vrhunske ban?ne in sicer?nje industrijske dose?ke vrhunskega doma?ega managementa pameti.

Špela Pušnar, 15. 6. 2015 17:28, Polizika

V deželi  Šentflorjanski se ob  grozovitih krčih svetovne gospodarske krize obnašamo tako, kot da nismo nič vredni. Ali pa še manj...

Slovenska politika že kar nekaj časa razpravlja in odloča v okvirih, ki poleg zategovanja pasu predvsem verjamejo v formulo najbolj poceni = najboljše. V javnih podjetjih skozi javne natečaje pricurljajo ponudniki, ki za izvajano delo obljubljajo najnižje stroške naročnikom. V nekaterih drugih evropskih državah pa se dogaja, da najcenejšega ponudnika sploh ne jemljejo resno, mogoče ker tam nekje nekaj smrdi?