Polizika

Cesar je gol! Družbeno-politični cirkus za vas dekonstruirajo Špela, Andrej, Gregor in Rene.

Družbeno-kritični komentarji odražajo mnenja avtorjev, ne nujno uredništva v celoti.

Anonimnež (ni nepreverjeno), 11. 8. 2015 18:36, Polizika

Leta 1987 skupina mladih umetnikov, domnevno v okvirih nekega povsem specifi?nega, zdaj ?e bojda minulega, politi?nega sistema, s svojo 'kriti?no, subverzivno' intervencijo izzove ?kandal. ?kandal izzove medijsko moralno paniko, spro?i ?tevilne odzive organov tega istega politi?nega sistema, celotna situacija pa je od takrat naprej v lokalnem, predvsem kulturni?kem kontekstu znana kot 'Plakatna afera'.

Anonimnež (ni nepreverjeno), 7. 8. 2015 11:07, Polizika

Mejling lista lokalnega neformalnega kolegija NVO in samozaposlenih v kulturi - KNVO je pred dobrim tednom dni znova nekoliko zaživela. Tokrat kamen primarno ni priletel s strani MOM, temve? preko partikularnih 'seans' posameznikov na lokalnem Zavodu RS za zaposlovanje. Številne kulturne NVO organizacije so namreč nekoliko pred tem končno dočakale rdečo luč za pričetek s prijavljenimi in odobrenimi javnimi deli s strani MOM.

Rajko Kotnik, 5. 8. 2015 15:23, Polizika

Še ne tako daleč nazaj, sta bila meseca julij in avgust meseca kislih kumaric. Ta Izraz je bil posebej v čislih pri novinarjih. Njihovo delo pri obdelavi bolj resnih tem se je v juliju in avgustu praktično ustavilo. Takrat še nismo poznali rumenega tiska, ni bilo POP TV in ne KANALA A, pa tudi rumenih novic na RTV Slovenija skozi celo leto ne, zato sta bila julij in avgust tista meseca, ko so si nekateri novinarji dali duška in nam stregli s takšnimi ali drugačnimi, večkrat za lase privlečenimi, zgodbami.

Rene Suša, 31. 7. 2015 10:17, Polizika

Potem, ko je David Cameron po mad?arskem vzoru objavil novico, da bodo v Veliki Britaniji okrepili varovanje na ograji, ki obmo?je okoli tunela pod Rokavskim prelivom ??iti pred prihodom ne?elenih migrantov, se je na njegovo potezo prav tako kot na Orbanovo mre?o usul plaz ?estitk vseh tistih, ki so navdu?eni na tem, da nekdo kon?no mo?ato nastopa proti tej migrantski svojati, ki Evropo oblega iz vseh strani. Migracije so gotovo eno od najpomembnej?ih mednarodnih politi?nih vpra?anj dana?njega ?asa in bodo to ve? kot o?itno ostale tudi v bodo?e.

Zoon Politikon, 29. 7. 2015 22:56, Polizika

Lep pozdrav. Hvala urednikom radia, da so nam tudi tukaj, na tej frekvenci, blagovolili spregovoriti o na?em predlogu strategije za re?evanje gr?ke dol?ni?ke krize. Kot politi?ni funkcionar Zadru?ne Levinje (ZL), ki se bori, kot zaprise?en ?i?kovec ter hkraten neo-stalinist, se zavzemam za ponovno uveljavitev gr?ke drahme. Naj vam predstavim razmi?ljanje samega vrha Zadru?ne Levinje (ZL), ki se bori. V stranki se strinjamo, da je uveljavitev gr?ke drahme neizbe?na. Obstaja samo vpra?anje ?asa, kdaj bodo Grki to morali storiti.

Rajko Kotnik, 22. 7. 2015 15:18, Polizika

Napovedani veliki intervju, ki sta ga z mariborskim ?upanom dr. Andrejem Fi?travcem opravila Dragica Korade in Igor Selan, objavljen je bil  v tokratni sobotni prilogi Ve?era, je zame veliko razo?aranje predvsem zaradi vpra?anj, ki so izven dometa ob?inske politike in splo?nih poraznih razmer v mestu. Posvetiti velik del intervjuja z ?vstajni?kim? ?upanom, ki to ve? no?e biti, vpra?anjem, ki so povezana z  zadnjimi evropskimi dogajanji, se mi zdijo izven konteksta intervjuja.

Anonimnež (ni nepreverjeno), 15. 7. 2015 17:10, Polizika

V nedeljski delovni lenobnosti sem z namenom pisanja pri?ujo?ega prispevka ?elela ubrati bli?njico. Izhajala sem iz prepri?anja, da bo pisarija, s katero sem se ob?asno in predvsem v mislih mu?ila ?e nekaj dni prej, nekako sama od sebe stekla, ?e bom obnovila povr?no znanje o zgodovini delavskih bojev, ki so se manifestirali v obliki zavrnitev dela. Izhodi??e prispevka, ki je bilo v mislih ?e nekako dolo?eno, sem namre? po vsej sili ?elela zvezati z nekim drugim na?rtovanim premislekom, ki se mi po mislih iz ve? razlogov mota ravno tako ?e od prej.

Rajko Kotnik, 8. 7. 2015 15:44, Polizika

Razmi?ljajo? o temah, ki bi jih lahko obdelal v prispevkih za Poliziko, ugotavljam, da jih je toliko, da bi z njimi zakupil prostor v Poliziki kar za naslednjih nekaj let. Misle?, da sem ?lahtni izbor za tokratno Poliziko opravil, zadovoljno sedem k zajtrku. V roke vzamem, tako kot vsako jutro, neko? na?, sedaj privatno lastni?ki Ve?er. Ker sem velik lokalpatriot, me vedno najprej zanese na stran, ki se ji v Ve?eru ?e od nekdaj pravi Maribor in regije. Zastrmim se v naslov Direktor Energetike solastnik Son?nega doma.

Rene Suša, 3. 7. 2015 17:38, Polizika

V polju aktualne politi?no in medijsko konstruirane realnosti javnega govora tokrat ostajam brez mo?nosti izbire za temo dana?nje polizike. Naj se ?e tako trudim, moje misli, moji prsti in izpisi na brskalniku se vra?ajo k eni in edini temi, ki nas obvladuje v tem tednu. Z namenom, da bi zakuhal ?imbolj okusen prispevek grem torej na tr?nico politi?nih vsebin, kjer posku?am kot dober neoliberalni potro?nik na povsem monoumnem trgu kupiti edino stvar, ki je na prodaj: Gr?ijo. Pristopim k branjevki, za katero se mi  zdi, da ima lepo, zrelo Gr?ijo ?

Zoon Politikon, 1. 7. 2015 19:04, Polizika

Ni ?e dolgo nazaj. Ne, res ne. Mogo?e je kak?nih dobrih ?est let od tega, ko smo s tovari?ijo vstopili v poslovni, podjetni?ko-kreativni, prostrani svet tiso?erih prilo?nosti in mo?nosti, seveda. Vstopili smo kot zelenci, danes pa ? huhu ? ?anjemo prav te zelence v mastnih koli?inah. Ti zelenci rastejo ko gobe po de?ju ali pa Marjanca pod UV lu?ko. Ne vemo od kod ti zelenci prihajajo, a prav briga nas. Vse se sli?i preprosto, a ne da? Ja, in tudi je tako. Ja, samo potrudit se je treba. Simpl ko pasulj, bi rekel kak starej?i gospod z brki. A ne poznate recepta?