Polizika

Cesar je gol! Družbeno-politični cirkus za vas dekonstruirajo Špela, Andrej, Gregor in Rene.

Družbeno-kritični komentarji odražajo mnenja avtorjev, ne nujno uredništva v celoti.
Zoon Politikon, 20. 4. 2015 23:39, Polizika

Po skrbni priklenitvi svojega kolesa ? ker, mimogrede, v Mariboru kradejo tudi sede?e ? se odpravim v pritli?ne prostore Tkalke, kjer naj bi na dogodku katerega sem se namenil obiskati,  govorci ? glej ga zlomka ?  govorili ravno o kraji in pa ropanju. Toda ti ne?astni opravili bi v prihodnosti potekali na posreden in celo legalen na?in, na?in ki bi se odvijal v mnogo ve?jih razse?nostih in v belih rokavicah mednarodnih trgovinskih poslov. Vsaj tako je bilo mogo?e brati besede govorcev, ki so nam kak?nim petnajstim poslu?alcem ? v petek 17. 4. 2014 ?

Emina Koren, 20. 4. 2015 08:38, Polizika

Zdravo in lepo pozdravljeni v ponedeljkovi Poliziki. Kaj vse se je zgodilo od kar sem se nazadnje oglasila? Barvali smo jajca, jedli hren, ?unko in kruhek z rozinicami ter pili vino. Tisti, ki smo pravi Jugoslovanski produkti, smo to po?eli celo ve? kot enkrat. Tako smo se kar 2 krat zaporedoma poklonili Jezu??ku, na?emu velikemu vzorniku in razsvetljencu, ki nas je u?il o brezpogojni in brezmejni ljubezni. Le kaj bi porekel na dejstvo, da se trmasti ?love?ki ?e do danes nismo uspeli nau?iti tega nauka?

Rajko Kotnik, 15. 4. 2015 16:53, Polizika

Moj zadnji zapis, prebran pred ?tirinajstimi dnevi, namenjen gospodu ?upanu, doktorju Andreju Fi?travcu sem kon?al z besedami: Gospod ?upan, to ni prvoaprilska ?ala.

Špela Pušnar, 13. 4. 2015 21:28, Polizika

Mestna ob?ina Maribor je kon?no dobila predlog prora?una za leto?nje leto? Natisnjenih je kar nekaj lepih ?tevilk, gospod ?upan zatrjuje, da bo denarja dovolj le za mi?jo dlako, predvsem, ko gre za socialo in seveda za kulturo, kjer se spodbuja in nakazuje, da bo treba po kulturne peneze ven, v Evropo. Nekam pa?. Mestna ob?ina Maribor je socialna bomba in to vsi vemo, tudi tisti, ki so prera?unavali ta prora?un.

Rene Suša, 4. 4. 2015 16:20, Polizika

Letos je evropsko leto razvoja. Evropsko leto ne?esa (npr. razvoja, boja proti rev??ini in socialni izklju?enosti itd.) je cikli?en letni fenomen, ki znotraj EU pomeni, da naj bi se v letu 2015 o razvoju in razvojnem sodelovanju govorilo nekoliko ve? kot sicer, kar v slovenskem primeru pomeni nekoliko ve? kot ni?.

Pred 30 leti so Bob Geldof in dru??ina zbrana v prvem Band Aidu poslali v svet sporo?ilo so?utja, skrbi in dobrodelnosti ter s tem za ve? kot ?etrt stoletja onemogo?ili kakr?nokoli poglobljeno razumevanje kompleksnosti in sokrivde v mednarodnem razvojnem kontekstu. Pred par dnevi smo tudi v Sloveniji do?akali svoj Slove'n'aid, ki je objavil pesem En svet - uradno pesem, namenjeno promociji mednarodnega razvojnega sodelovanja.

Zoon Politikon, 2. 4. 2015 13:55, Polizika

Primer Oskarja Schindlerja, nem?kega industrialca, ki je med II. svetovno vojno s svojim delovanjem re?il ve? kot tiso? judov odpira izhodi??no to?ko za razmi?ljanje o temeljih post-totalitarne dru?be in veliki zmedi, ki nastaja okrog vpra?anja istospolno usmerjenih. ?eprav primer Oskarja Schindlerja in aktualno dogajanje povezano z dru?inskim zakonikom na prvi pogled lo?i ve? kot polstoletno obdobje, je s pomo?jo njiju mogo?e odkriti tisto zakrito razliko med dru?benim delovanjem oz. obna?anjem in politi?nim delovanjem na drugi strani.

Rajko Kotnik, 1. 4. 2015 16:11, Polizika

?e ve? kot dve leti ste ?upan mestne ob?ine Maribor. Mimo je vajeni?ko obdobje, o katerem ste radi govorili prvih osemnajst mesecev prvega, delnega, mandata.

Od zadnjih volitev, na katerih ste, v bitki za ?upanski stol?ek, ugnali 17 konkurentov, med njimi tudi va?ega pregnanega predhodnika, je preteklo ?e kar nekaj ?asa.

Špela Pušnar, 31. 3. 2015 10:24, Polizika

Prav neverjetno se zdi, da se je treba v 21. stol., natan?neje leta 2015 po Kristusu, v dolo?enih segmentih svojega bivanja dokazovati, da si ?lovek. ?love?ko bitje. Vsa razpihovanja nestrpnosti okoli porok istospolnih partnerjev, ki se v zadnjem ?asu bijejo od medijskih "reprezentacij" do ustavnih zahtev, ka?ejo na sposobnost vsakdanjega Slovenca artikulirati razne pozicije v diskurzu normalnosti na podro?ju razumevanja institucije dru?ine, hkrati pa poka?e, kako res ne znamo pustit lastnega soseda pri miru.

Andrej Kurnik, 27. 3. 2015 16:58, Polizika

Prej?nji teden je v Mariboru potekala mednarodna konferenca o univerzalnem temeljnem dohodku. Za to prilo?nost me je lokalni organizator zaprosil, da sodelujem v eni od razprav in razmi?ljam o tem, kaj nam lahko pove izku?nja gradnje avtonomnih zapatisti?nih skupnosti v Chiapasu v Mehiki, ko se pogovarjamo o boju proti neenakosti. Zagotovo zanimiv izziv: povezava med staroselskimi avtonomijami, neenakostjo in univerzalnim temeljnim dohodkom. Na prvi pogled morda malo prisiljena.

Rajko Kotnik, 27. 3. 2015 16:20, Polizika

Razmi?ljal sem, kako bi se lotil teme, ki mi ?e nekaj ?asa ne da miru. Kaj se dogaja z nami Slovenci, zakaj smo, prevzeto po Svetlani Makarovi?, Slovenceljni? Zakaj smo navzgor tako upognjeni, prav hlap?evski, navzdol pa tako vzvi?eni, tako ukazovalni, tako gospodovalni?

Zakaj smo tak?ni konvertiti, zakaj smo tako kameleonovski?

Ob sestajanju krajanov na samoorganiziranih zborih po M? in KS smo ugotovili, da nas nekateri problemi enako ?ulijo tako v Pekrah kot na Pobre?ju, na Taboru ali pa v Kamnici.