Polizika

Cesar je gol! Družbeno-politični cirkus za vas dekonstruirajo Špela, Andrej, Gregor in Rene.

Družbeno-kritični komentarji odražajo mnenja avtorjev, ne nujno uredništva v celoti.
Zoon Politikon, 27. 2. 2015 18:28, Polizika

Manageristan je de?ela sre?nih, zadovoljnih in zdravih ljudi. Tudi ?enske so v Manageristanu sre?ne, zadovoljne in zdrave. Le da ne rojevajo ve? preve? otrok, ker so pri?le do sklepa, da se to ekonomsko in dru?beno nikakor ne spla?a ve?. Tako se je rodnost v Manageristanu ustavila na optimalni to?ki, ki so jo izra?unali v Centralnem Ekonomisterionu in zna?a enega otroka na mo?kega. Tako vsak mo?ki lahko rodi le enega otroka, ?enske jih lahko imajo ve?, a le pod pogojem, da je vsak izmed teh z drugim mo?kim, kajti v Manageristanu dejansko rojevajo mo?ki in ne ?enske kot se zdi.

Andrej Kurnik, 27. 2. 2015 16:19, Polizika

Obnovljena lendavska sinagoga je bila polna. Vklju?no s stranskimi balkoni. ?lani Civilne iniciative zaustavimo fracking v Sloveniji in drugi uvodni?arji so predstavili svoje argumente proti frackingu v Peti?ovcih. Povod za javno tribuno je bila zelena lu? Agencije za okolje Republike Slovenije (ARSO) lokalnemu naftnemu podjetju in njegovemu multinacionalnemu partnerju za pridobivanje plina s sporno metodo hidravli?nega lomljenja kamenin z nizko prepustnostjo, v katerih se nahaja plin. Kamenine obdelajo s koktajlom vode, kemikalij in peska.

Emina Koren, 23. 2. 2015 13:23, Polizika

Jejhata, jejhata! Pretekli teden res ni bil naklonjen mestecu pod Piramido in njegovim prebival?kom. Ko nam je vendarle ponovno uspelo izpeljati Zlato lisico, se je na?i Tini zalomilo. ?elela je zmagati pred doma?o publiko, pustiti ve?ni vtis prave ?ampijonke, pa ni ?lo. Ljudje so bili ?alostni, vendar nikakor razo?arani saj je na pohorskih strminah pustila svoje srce. Slabo nedeljsko vreme pa je ?e dokon?no zabetoniralo grenek okus v na?ih ustih. Mogo?e bi lahko na? prelesten ?upan rezerviral dobro vreme. Nekdo, ki je tako vsemogo?en kot sam presvetli stvarnik, bi to menda lahko uredil.

Zoon Politikon, 12. 2. 2015 21:49, Polizika

Ne vem, morda sem pa samo jaz v zadregi ko delavko, ki le stoji poleg te t.i. samopostre?ne blagajne pozdravim in se ji po nakupu s kislim nasme?kom zahvalim, ker je nekaj pa? potrebno in dobro re?i, ker se to spodobi. Postavimo moralo in moraliziranje na stran in zadevo odprimo izven teh okvirjev. Zakaj pa se bi ji ? tej delavki ? sploh morali zahvaljevati? Ali je za nas sploh morala vlo?iti kak?no koli?ino truda? Je morala za nas pravzaprav kaj oddelati?

Emina Koren, 9. 2. 2015 13:39, Polizika

Zdravo in dobrodo?li v dana?nji Poliziki, na katero je vplival predvsem dana?nji obisk Ciprasa na Dunaju, kjer mu po vsej verjetnosti ne bodo ponudili Sacher torte, ampak mu bodo postregli z obilico kriti?nih vpra?anj.

Rene Suša, 6. 2. 2015 18:12, Polizika

Jutri bodo v Ljubljani ponovno potekali protesti, tokrat proti privatizaciji ?e zadnjih omembe vrednih podjetij, ki so v dr?avni lasti. In ?eprav si del mene ?eli, da bi na proteste pri?lo veliko ljudi, ki bodo izrazili svoje nestrinjanje s tem resni?no nepotrebnim in nepremi?ljenim podvigom, mi po drugi strani nek glas pri?epetava, da ?tevilo udele?encev v resnici ni kaj prida va?no. Ne zato, ker je ve?ina neko?

Andrej Kurnik, 30. 1. 2015 16:16, Polizika

Kon?no se je zgodilo. Levica ponovno na oblasti. Z zmago Sirize na volitvah se je za?ela prihodnost. In prihodnost pripada levici. Zanos, ki se po nedeljskih volitvah v Gr?iji ?iri po socialnih omre?jih, je nalezljiv. Obli? na rane poteptanega dostojanstva dobro dane. Sedaj imajo poni?ani in raz?aljeni po Evropi mo?nega za??itnika. Opremljenega z arzenalom dr?avne oblasti. Nemo? se je spremenila v suvereno vsemogo?nost.

Zoon Politikon, 29. 1. 2015 13:43, Polizika

Ta pravljica govori o tropu volkov, ki so bili v ?kripcih, ker ?e dolgo niso imeli ?esa jesti, skratka, pre?ivljali so te?ko obdobje. Stari volk, vodja tropa, jih je miril, prosil jih je, naj bodo potrpe?ljivi in naj ?akajo, saj bodo prej ali slej pri?li mimo divji pra?i?i ali ?rede jelenov, tako da si bodo lahko zagotovili bogat ulov in si kon?no le napolnili trebuhe. Neki mlad volk pa ni hotel ?akati in je sku?al te?avo na hitro re?iti. Odlo?il se je, da bo ?el iz gozda in za hrano prosil ljudi. Stari volk ga je sku?al ustaviti z besedami, da se bo spremenil in ne bo ve?

Emina Koren, 26. 1. 2015 14:13, Polizika

Pozdravljeni v novi poliziki in v novi eri nove Evrope, ki se je nekako tiho prikradla brez, da bi ve?ina to sploh opazila. Kje, kdaj, kako?

Rene Suša, 23. 1. 2015 17:53, Polizika

Pred dvema tednoma se je s strelskim pohodom na ?asopis Charlie Hebdo v Franciji zgodil napad na svobodo govora, ki je spro?il val ogor?enja in solidarnosti po vsem svetu. Pe??ica fundamentalisti?nih skrajne?ev je vdrla v poslopje ?asnika in s streli pokosila novinarsko osebje dru?beno odgovornega, kriti?nega medija, katerega karikature na naslovnicah so simbol svobodnega novinarskega izra?anja v zahodnem svetu. Tako vsaj je bilo mo?no prebrati v odzivih medijev prvih nekaj dni po napadu.