Polizika

Cesar je gol! Družbeno-politični cirkus za vas dekonstruirajo Špela, Andrej, Gregor in Rene.

Družbeno-kritični komentarji odražajo mnenja avtorjev, ne nujno uredništva v celoti.

Rene Suša, 4. 4. 2015 16:20, Polizika

Letos je evropsko leto razvoja. Evropsko leto ne?esa (npr. razvoja, boja proti rev??ini in socialni izklju?enosti itd.) je cikli?en letni fenomen, ki znotraj EU pomeni, da naj bi se v letu 2015 o razvoju in razvojnem sodelovanju govorilo nekoliko ve? kot sicer, kar v slovenskem primeru pomeni nekoliko ve? kot ni?.

Pred 30 leti so Bob Geldof in dru??ina zbrana v prvem Band Aidu poslali v svet sporo?ilo so?utja, skrbi in dobrodelnosti ter s tem za ve? kot ?etrt stoletja onemogo?ili kakr?nokoli poglobljeno razumevanje kompleksnosti in sokrivde v mednarodnem razvojnem kontekstu. Pred par dnevi smo tudi v Sloveniji do?akali svoj Slove'n'aid, ki je objavil pesem En svet - uradno pesem, namenjeno promociji mednarodnega razvojnega sodelovanja.

Zoon Politikon, 2. 4. 2015 13:55, Polizika

Primer Oskarja Schindlerja, nem?kega industrialca, ki je med II. svetovno vojno s svojim delovanjem re?il ve? kot tiso? judov odpira izhodi??no to?ko za razmi?ljanje o temeljih post-totalitarne dru?be in veliki zmedi, ki nastaja okrog vpra?anja istospolno usmerjenih. ?eprav primer Oskarja Schindlerja in aktualno dogajanje povezano z dru?inskim zakonikom na prvi pogled lo?i ve? kot polstoletno obdobje, je s pomo?jo njiju mogo?e odkriti tisto zakrito razliko med dru?benim delovanjem oz. obna?anjem in politi?nim delovanjem na drugi strani.

Rajko Kotnik, 1. 4. 2015 16:11, Polizika

?e ve? kot dve leti ste ?upan mestne ob?ine Maribor. Mimo je vajeni?ko obdobje, o katerem ste radi govorili prvih osemnajst mesecev prvega, delnega, mandata.

Od zadnjih volitev, na katerih ste, v bitki za ?upanski stol?ek, ugnali 17 konkurentov, med njimi tudi va?ega pregnanega predhodnika, je preteklo ?e kar nekaj ?asa.

Špela Pušnar, 31. 3. 2015 10:24, Polizika

Prav neverjetno se zdi, da se je treba v 21. stol., natan?neje leta 2015 po Kristusu, v dolo?enih segmentih svojega bivanja dokazovati, da si ?lovek. ?love?ko bitje. Vsa razpihovanja nestrpnosti okoli porok istospolnih partnerjev, ki se v zadnjem ?asu bijejo od medijskih "reprezentacij" do ustavnih zahtev, ka?ejo na sposobnost vsakdanjega Slovenca artikulirati razne pozicije v diskurzu normalnosti na podro?ju razumevanja institucije dru?ine, hkrati pa poka?e, kako res ne znamo pustit lastnega soseda pri miru.

Andrej Kurnik, 27. 3. 2015 16:58, Polizika

Prej?nji teden je v Mariboru potekala mednarodna konferenca o univerzalnem temeljnem dohodku. Za to prilo?nost me je lokalni organizator zaprosil, da sodelujem v eni od razprav in razmi?ljam o tem, kaj nam lahko pove izku?nja gradnje avtonomnih zapatisti?nih skupnosti v Chiapasu v Mehiki, ko se pogovarjamo o boju proti neenakosti. Zagotovo zanimiv izziv: povezava med staroselskimi avtonomijami, neenakostjo in univerzalnim temeljnim dohodkom. Na prvi pogled morda malo prisiljena.

Rajko Kotnik, 27. 3. 2015 16:20, Polizika

Razmi?ljal sem, kako bi se lotil teme, ki mi ?e nekaj ?asa ne da miru. Kaj se dogaja z nami Slovenci, zakaj smo, prevzeto po Svetlani Makarovi?, Slovenceljni? Zakaj smo navzgor tako upognjeni, prav hlap?evski, navzdol pa tako vzvi?eni, tako ukazovalni, tako gospodovalni?

Zakaj smo tak?ni konvertiti, zakaj smo tako kameleonovski?

Ob sestajanju krajanov na samoorganiziranih zborih po M? in KS smo ugotovili, da nas nekateri problemi enako ?ulijo tako v Pekrah kot na Pobre?ju, na Taboru ali pa v Kamnici.

Rajko Kotnik, 27. 3. 2015 16:11, Polizika

Preden se lotim teme, ki sem jo pripravil za dana?njo Poliziko, se spodobi, da se predstavim poslu?alcem radia MAR?. Sem ?lan Iniciative mestni zbor, tako reko? od njenega za?etka in moderator na zborih prebivalcev samoorganiziranih ?etrtnih in krajevnih skupnosti.

Priznati moram, da me je povabilo k sodelovanju v oddaji Polizika prijetno presenetilo. ?eprav po letih bli?e kak?nemu dru?tvu starostnikov ugotavljam, da po duhu in pogledih na svet v katerem ?ivimo bolj sodim med vas mlade.

Rene Suša, 26. 3. 2015 22:15, Polizika

In prav tam sem ga sre?al, na avtobusni postaji, pod ?go?im poldnevnim soncem, na kri?i??u avenij Lamar in Airway. Bil je ogromen temnopolt mo?akar, zleknjen na klopi, s slu?alkami na glavi in poslu?al je, kakorkoli je ?e predvajal njegov telefon. Nisem bil prepri?an, ?e je tiste vrste ?lovek, ki bi ga ?elel povpra?ati za napotke, in ko sem po?asi hodil proti avtobusni postaji, sem se spra?eval, ?e sem na pravem kraju. Tudi ?e sem bil, sem imel ?e vedno pol ure ?asa, preden bi pri?el avtobus. Posku?al sem iti mimo njega, tako da sem mu pokimal, a tudi ni? ve? od tega? Ko sem hodil mimo njega me je nekaj ustavilo in povleklo nazaj? Zdelo se je, da ni prav dobre volje, a nikogar drugega ni bilo tam? Stopil sem do njega, vleko? za seboj svoj pla?? in kov?ek:

?Hi, how?ya?doin??

Emina Koren, 23. 3. 2015 12:46, Polizika

Pozdravljeni v prvi spomladanski poliziki. Ker pomlad v meni vedno prebudi neko potrebo po renesan?nem vzdu?ju, me je k tokratnemu razmi?ljanju prisilila udele?ba otvoritve razstave Na?i heroji pod taktirko UGM-a. Razstava se loteva tematike socialisti?nega realizma na podro?ju biv?e Juge. Otvoritve se je udele?ilo kar lepo ?tevilo ljudi, med drugimi ni manjkal niti na? vsemogo?ni klobu?ar, ki nam je postregel z izjemno intelektualno stimulativnim govorom. Vendar se v te zadeve zdaj ?e ne bi preve? spu??ala.

Špela Pušnar, 17. 3. 2015 22:14, Polizika

Dru?beni konsenz se oblikuje zgolj skozi politi?no motivirane odlo?itve. Vse, kar zadeva na?a ?ivljenja oblikujejo odlo?itve, ki so politi?no nastavljene. Vsa zgodba, ki se vrti okrog prerazporejanja kapitala in dobrin je politi?nega izvora. ?e corn flaksi pri zajtrku odra?ajo politi?ne odlo?itve, da ni potrebno obogatiti proizvod z napisom o vsebovanosti gensko spremenjenih organizmov, slovensko mleko predelano v sosednji Avstriji in prelito nazaj ?ez mejo pa je ravno prav?nji primer, kako se pri nas stvarem stre?e.