Polizika

Cesar je gol! Družbeno-politični cirkus za vas dekonstruirajo Špela, Andrej, Gregor in Rene.

Družbeno-kritični komentarji odražajo mnenja avtorjev, ne nujno uredništva v celoti.
Emina Koren, 1. 12. 2014 13:27, Polizika

Moje dana?nje razmi?ljanje je spodbudil ?lanek v enem izmed na?ih velikih ?asnikov, ki je najavljal velike spremembe na podro?ju kulture. Gre za predlog novega interventnega zakona vlade, ki predvideva ukinitev oziroma zdru?evanje zavodov z manj kot 15 zaposlenimi. Razlog za nov zakon je kajpak var?evanje. Glede na to, da so kulturne ustanove zadnjih nekaj let redno dele?ne najrazli?nej?ih vrst in oblik var?evalnih ukrepov, je vpra?anje, ki se postavlja, o?itno: ”Kako ?e lahko privar?ujemo v kulturi, brez da bi jo popolnoma ohromili ali se ji celo dokon?no odpovedali?”

Andrej Kurnik, 24. 11. 2014 16:52, Polizika

Po podatkih Mednarodne organizacije za migracije je letos med januarjem in septembrom med pre?kanjem Sredozemskega morja ?ivljenje izgubilo 3072 migrantov. V zadnjih ?tirih letih je samo na zunanjih mejah Evrope ?ivljenje izgubilo 22394 migrantov. Ob tem Mednarodna organizacija za migracije v svojem poro?ilu ocenjuje, da je ?rtev na globalnih migrantskih poteh trikrat ve? in poziva k poenotenju metodologije ?tetja mrtvih in oblikovanje posebne mednarodne agencije za dokumentiranje smrti med ilegaliziranimi migranti.

Zoon Politikon, 19. 11. 2014 12:17, Polizika

Za?eli bomo s tem, da se bomo vpra?ali, ali je politika res sama sebi namen? Saj vendarle vsi poznamo gostilni?ka ren?anja, kot npr: ?Ah, pa saj ti politiki se res le ?e sami s seboj ukvarjajo!? ali pa ?Itak je za vse kriva politika, pustimo jo pri miru, naj se sama s sabo ukvarja, mi pa djmo n?nt ?e to fla?o!? ?Ma ben, kej ?mo ??

Emina Koren, 18. 11. 2014 11:30, Polizika

Letos smo obele?ili stoto obletnico prve svetovne vojne. Po vsej dr?avi so se zaradi tega vrstile ?tevilne prireditve, razstave, predavanja, izdajale so se knjige in ?e ne?teto stvari, ki jih je spro?il omenjeni jubilej. Vsi so trobili o toleranci in nas svarili pred ponovitvijo te svetovne morije in pridigali o morali, etiki in miru. Hkrati pa je ve?ina javnosti popolnoma indiferentno spremljala oboro?ene spopade (da ne bom rekla vojne, ker obstaja uradna razlika v definiciji in bi bila ?tevilka ob?utno manj?a), ki nam jih vsak dan servirajo mediji. Naj navedem le nekaj ?opaznih?

Andrej Kurnik, 6. 11. 2014 15:13, Polizika

Remi Fraisse je bil ubit pri svojih rosnih enaindvajsetih letih. S pla?ilno granato so ga ubili francoski oro?niki, ko je branil naravo, enkraten ekosistem, vse o?ji ?ivljenjski prostor za ?ivali in izginjajo? prostor sobivanja in so?itja ljudi in narave. Zgodilo se je na jugovzhodu Francije, kraju Sivens, kjer so se lokalni oblastniki odlo?ili zgraditi jez, s katerim bi namakali polja za industrijsko proizvodnjo koruze. Tej nakani produktivistov se je uprla nova generacija ekologov, zadisti, tisti ki branijo zones ? defendre (obmo?ja, ki jih je treba braniti).

Špela Pušnar, 4. 11. 2014 08:51, Polizika

Ne-vidni so vsi tisti, ki jih lahko oble?emo z nalepko PREKERNI DELAVEC. Ta za svoje usluge, torej delo, ?as in vse kar sodi zraven, po zakonu ne spada prav v nobeno kategorijo, ki bi ga kakor koli, torej pravno ali druga?e, za??itila. Govorilo se je ?e o novodobnem su?enjstvu itn.

Špela Pušnar, 5. 9. 2014 09:31, Polizika

Pozdravljeni ponovno v Poliziki na Mariborskem radiu ?tudent. Obra?amo se nazaj  na politi?ne vode in se spra?ujemo: ?emu spljoh politika? Je to nekaj, kar si nama?e? na kruh ali tisto s ?imer si obri?e? rit? V na?em primeru bo verjetno dr?alo tisto drugo, ?eprav je treba priznat, da nekateri nimajo niti za burek, kaj ?ele za sekret papir.

Andrej Kurnik, 11. 7. 2014 14:47, Polizika

??e ene revolucije si ne moremo privo??iti?, je na iniciativo za osvoboditev norosti v osemdesetih letih prej?njega stoletja dejal predstavnik psihiatri?ne stroke in biv?i partizan. Eden od motorjev te iniciative je bil Vito Flaker, raziskovalec, profesor in aktivist, ki je svoje ?ivljenje posvetil boju za dezinstitucionalizacijo. To prigodo mi je povedal, ko je bilo v Socialnem centru Rog pripravljalno sre?anje gibanja Iz-hod, nove iniciative in generacije za prenehanje zapiranja norosti v totalne institucije in za njeno svobodno ?ivljenje v skupnosti.

Rene Suša, 10. 7. 2014 13:16, Polizika

Drage so-prebivalke in so-prebivalci,

V teh navidezno brezizhodnih ?asih, ko nas v sku?njavo vodijo tako la?ni kot pravi preroki, vas pozivam, da sklenemo roke v molitvi in poni?no predamo svoje usode v roke Vsevi?nji in Vse?e?nji, da bodo na?i poletni sladoledi polni smetane in ne zgolj privatizirane vode.

 

Bratje in sestre: molimo!

 

Gospodarska rast, ki obljublja? nebesa,

Posve?eno bodi tvoje ime,

Pridi k  nam tvoje kraljestvo,

Zgodi se tvoja Troika, kakor v Gr?iji,

Tako v Sloveniji.

Rene Suša, 10. 7. 2014 12:57, Polizika

Ta zadu?nica je posve?ena velikanom slovenske literature: Cankarju, Vorancu, Pre?ernu, Bevku Tav?arju in vsem drugim nepre?tevnim o?etom na?ega naroda. Tistim, ki so nas rodili iz svoje potne, krvave tinte, s katero so pojili liste z blatno teko?ino slovenskega in svojega trpljenja. O mrtvih samo najbolje ali ni? - tako pravijo. Vnaprej vas prosim odpu??enja, morda bi bilo bolje, ?e ne bi rekel ni?.