Razpis za direktorja Zavoda Mariborski radio študent - MARŠ

Zavod Mariborski radio študent – MARŠ razpisuje prosto mesto direktorja zavoda. Iščemo osebo, ki bo s pozitivnim pristopom in proaktivnostjo znala poiskati nove možnosti povezovanja in MARŠ postavila na zemljevid pomembnih akterjev na področju medijev in nevladja in na ta način omogočila sodelavcem in poslušalcem radia ustvarjalno in podporno okolje.

Direktor zavoda ne bo zaposlen v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih, temveč bo za svoje delo plačan v obliki honorarjev oz. nagrad, ki bodo upoštevale finančno stanje in poslovne rezultate zavoda.
Direktor je imenovan za mandatno dobo štirih (4) let z možnostjo ponovnega imenovanja.

Direktor mora poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev izpolnjevati naslednje pogoje:

 • ima izkazane organizacijske in vodstvene sposobnosti;
 • ima aktivno znanje najmanj enega tujega jezika;
 • da predloži vizijo razvoja zavoda MARŠ;
 • ima stalno prebivališče v RS;
 • da je poslovno sposoben;
 • da mu ni izrečena prepoved opravljanja poklica, dejavnosti ali javnega nastopanja;
 • ni član nobene politične stranke doma ali v tujini.

Naloge direktorja zavoda
Direktor ima kot poslovodni organ zavoda MARŠ naslednje pristojnosti in odgovornosti:

 • vodi in usklajuje poslovni proces z namenom doseganja čim boljših rezultatov, v skladu z zastavljenimi cilji;
 • odgovarja za zakonitost delovanja celotnega zavoda MARŠ;
 • predstavlja in zastopa zavod MARŠ brez omejitve v pravnem prometu;
 • odloča o poslovnih ukrepih za pridobivanje, porabo in razporejanje finančnih sredstev;
 • Svetu predlaga temeljne smernice razvoja ter poslovno politiko za uresničitev ciljev na omenjenih področjih razvoja;
 • pripravlja finančni načrt ter zaključni račun in druga periodična poročila zavoda MARŠ;
 • skrbi za izvajanje odločitev in sklepov Sveta;
 • sprejme Pravilnik o notranji organizacijski strukturi zavoda MARŠ, Pravilnik o sistematizaciji del in delovnih mest v zavodu MARŠ, Pravilnik o nagrajevanju (tarifni pravilnik), Pravilnik o disciplinski odgovornosti, Pravilnik o poslovni tajnosti, Pravilnik o delu projektnih skupin, Pravilnik o uporabi, načinu varovanja in uničenju pečatov zavoda MARŠ, Pravilnik o uporabi službenega vozila, Pravilnik o varstvu pri delu in druge notranje akte v skladu z zakonom in tem Aktom o ustanovitvi zavoda MARŠ;
 • odloča o razporeditvi, imenovanju in razrešitvi delavcev, neprogramskih sodelavcev in vodij neprogramskih služb zavoda MARŠ;
 • odloča o razporeditvi delovnega časa;
 • odgovarja za varnost in zdravje pri delu delavcev in sodelavcev zavoda MARŠ;
 • kot pristojni organ delodajalca odloča o sklenitvi in prenehanju delovnega razmerja delavcev, zaposlenih v zavodu MARŠ, kot tudi o posameznih pravicah in obveznostih delavcev v skladu z veljavno zakonodajo;
 • aktivno deluje v smeri pridobivanja sredstev (fundraising).

Pogoji za prijavo:

 1. pisna prijava in življenjepis;
 2. lvizija razvoja zavoda v skladu s programsko zasnovo zavoda MARŠ;

Dokumenti morajo biti poslani pisno
s priporočeno pošto na naslov:

Zavod Mariborski radio student - MARŠ
Tkalski prehod 4, 2000 Maribor

s pripisom:

PRIJAVA NA RAZPIS ZA DIREKTORJA ZAVODA MARŠ

Kandidati lahko skenirane in podpisane prijave posredujejo tudi na elektronski naslov razpis@radiomars.si. Upoštevane bodo vse vloge, ki bodo oddane po navadni ali elektronski pošti ali do vključno petka, 28. 4. 2017, do 24. ure (velja poštni žig oz. ura pošiljanja elektronske pošte). Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v roku 30 dni od dneva objave tega razpisa.

 

Razpis je objavljen na:

Facebook Twitter Deli