Razpis za odgovornega urednika Radia Marš

Zavod Mariborski radio študent - MARŠ razpisuje prosto mesto odgovornega urednika. Odgovorni urednik Radia MARŠ je imenovan za mandatno dobo dveh let z možnostjo ponovne izvolitve. Imenuje in razrešuje ga Svet Zavoda mariborski radio študent po predhodni pridobitvi pisne podpore najmanj tretjine članov uredništva MARŠ v širši sestavi ter predhodnim mnenjem ustanovitelja.

Odgovorni urednik ne bo zaposlen v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih, temveč bo za svoje delo plačan v obliki honorarjev oz. nagrad, ki bodo upoštevale finančno stanje in poslovne rezultate zavoda.

Pogoji za odgovornega urednika so:

 • ima izkazane delovne izkušnje novinarske smeri na radijskem mediju;
 • ima izkazane organizacijske in komunikacijske sposobnosti;
 • ima poleg angleščine znanje najmanj še enega tujega jezika;
 • da predloži program dela v skladu s programsko zasnovo zavoda MARŠ;
 • ima stalno prebivališče v RS; 
 • da je poslovno sposoben; 
 • da mu ni izrečena prepoved opravljanja poklica, dejavnosti ali javnega nastopanja; 
 • da ni direktor ali član poslovodstva izdajateljev; 
 • da ni član političnih strank doma in/ali v tujini; 
 • da ni oseba, ki po ustavi ali zakonu uživa imuniteto; 
 • da ima izkaz o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni državljan Republike Slovenije; 

Odgovorni urednik je pristojen in odgovoren: 

 • za vsako objavljeno informacijo, če z Zakonom o medijih ni drugače določeno; 
 • za določanje uredniške politike v skladu s programsko zasnovo zavoda MARŠ kot neodvisnega, študentskega in nepridobitnega medija; 
 • da predlaga Svetu temeljno programsko zasnovo in letni programski načrt; 
 • da imenuje in razrešuje pomočnika odgovornega urednika zavoda MARŠ, urednike in/ali redaktorje redakcij in vodje programskih služb zavoda MARŠ; 
 • za vodenje, usklajevanje in razporejanje delovnih nalog urednikov, redaktorjev, novinarjev in programskih sodelavcev zavoda MARŠ, ki sodelujejo v procesu priprave in izvedbe radijskega programa;
 • za organiziranje strokovnega dela na področju programske funkcije zavoda MARŠ; 
 • za aktivno sodelovanje pri vprašanjih s področja razvoja programske dejavnosti zavoda MARŠ; 
 • za aktivno sodelovanje pri pridobivanju sredstev (fund-raisingu); 
 • za aktivno sodelovanje pri realizaciji civilno-družbenih projektov, ki jih je pridobil zavod MARŠ; 
 • za opravljanje drugih nalog iz njegove pristojnosti, določenih z Zakonom o medijih, z Aktom o ustanovitvi in/ali z notranjimi akti zavoda MARŠ.

Pogoji za prijavo so:

 • pisna prijava in življenjepis,
 • vizija in program dela v skladu s programsko zasnovo zavoda MARŠ

 

Dokumenti morajo biti poslani pisno s priporočeno pošto na naslov:

Zavod Mariborski radio študent - MARŠ
Tkalski prehod 4, 2000 Maribor

s pripisom:

RAZPIS - NE ODPIRAJ!

Dokumenti morajo biti poslani do vključno petka, 2. 2. 2018.

Kandidati lahko skenirane in podpisane prijave posredujejo tudi na elektronski naslov razpis@radiomars.si. O izbiri bodo kandidati obveščeni najkasneje v roku 30 dni od zaključka razpisa.

Razpis je objavljen tudi:

Facebook Twitter Deli