Govorijo, govorijo in ni? ne naredijo

M a r i b o r :

Maribor bo v prihodnjih dveh letih dodobra razkopan. Energetika Maribor bo namre? pri?ela ?iriti toplovodno omre?je na levi breg Drave vse do sredi??a mesta, ob tem bo na obmo?ju nekdanje tovarne TVT Borisa Kidri?a zgradila ?e nov energetski objekt za uporabo biomase in soproizvodnjo toplotne in elektri?ne energije, projekt vreden kar 7 everskih miljonov. Do konca leta 2016 bo na levem bregu Drave na toplovod priklju?enih ?est obstoje?ih kotlovnic, na desnem bregu pa ?tiri, kar pomeni tudi ?istej?i zrak v mestu.

Razvoj daljinske oskrbe s toploto in pripravo tople sanitarne vode je na za?etku sledil predvsem graditvi novih stanovanjskih naselij na desnem bregu Drave. Vzporedno so se na sistem priklju?evale tudi ve?je kotlovnice, ki so oskrbovale stanovanja na desnem delu Drave. Zadnje ?ase, ko so novogradnje zastale, se na daljinsko ogrevanje priklju?ujejo predvsem starej?i stanovanjski bloki, ki niso imeli centralnega ogrevanja, pa tudi mnogo trgovskih in nekaj industrijskih objektov (Mercator d.d., Merkur d.d., Tu? center, Qlandia, Europark, Bauhaus, Elektro remont itn.), ?ol in vrtcev, bank, poslovnih objektov in poslovnih prostorov. V Mariboru je do zdaj zgrajeno vro?evodno omre?je v skupni dol?ini 34.066 metrov. Ve?ina omre?ja je bila v?asih zgrajena v zemlji v betonskih kinetah, zadnje ?ase pa se uporablja predvsem sistem neposrednega polaganja predizoliranih cevovodov v zemljo.

 

S l o v e n i j a :

Poslanci odlo?ajo, ali eden izmed njih lahko opravlja poslansko funkcijo, ?eprav prestaja pravnomo?no dosojeno dveletno zaporno kazen. Verjetno je to najpomembnej?e opravilo, ki ga na?i demokrati?ni zastopniki opravljajo v na?em imenu. Kakor da Slovenija ni v finan?nih in dru?benih te?avah, oni posedajo in se pogovarjajo o tem, kdo naj sedi na enem izmed 150 sede?ev. Za name?ek edina oseba, ki bi pomagala celotnemu parlamentu, da bi se nehali igrati in bi nekaj naredili, ne naredi ni?. Razen vsesplo?nega obto?evanja vseh ki niso zanj, da so proti njemu v veliki vseslovenski zaroti. V javnih govorih me?e slabo lu? na sodstvo, namesto da bi kot vzoren dr?avljan spo?toval sodni?ko vejo oblasti. Ali pa bi bilo morda bolje kar ukiniti civilno sodstvo in uvesti voja?ko sodi??e, ter tako pospe?iti sodne zaostanke.

 

Medtem v nekem povsem drugem svetu dogajajo pomembna dejanja. V prihodnjih treh dneh se bodo namre? v Sloveniji mudili uradniki Evropske komisije. Na rednem delovnem obisku bodo preverjali, ali Slovenija odpravlja prese?na makroekonomska neravnote?ja. Danes pote?e tudi rok, do katerega mora Slovenija v Bruselj poslati prora?unske dokumente za prihodnje leto.

 

Z a h o d n a   A f r i k a :

Vodja misije Zdru?enih narodov proti eboli Anthony Banbury je sporo?il, da svet izgublja dirko s smrtonosno boleznijo in ?as je pri tem sovra?nik, saj ukrepi proti ?iritvi ebole za zdaj ne dohajajo bolezni, ki je ?e za?ela ogro?ati mir in varnost v zahodni Afriki. Banbury je dejal, da je njegova misija postavila sede? in za?ela delovati v Gani s hitrostjo, ki za ZN ni obi?ajna, trenutno pa izdelujejo celoten na?rt strategije boja proti bolezni, ki je doslej zahtevala 4.500 smrtnih ?rtev. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) ocenjuje, da bo do decembra ?tevilo novih primerov oku?b naraslo na do 10.000 na teden.

"V 60 dneh od 1. oktobra naprej mora biti 70 odstotkov oku?enih v bolni?nicah in 70 odstotkov ?rtev varno pokopanih, ?e ?elimo ustaviti ?irjenje bolezni," je dejal Banbury. Vendar bodo imeli v treh dr?avah zahodne Afrike, kjer je izbruh najhuj?i (Gvineja, Sierra Leone in Liberija), do 1. decembra le 4.300 postelj, potrebovali pa jih bodo ?e 7.000. Potrebujejo tudi 15 diagnosti?nih laboratorijev, ekipe za pokop ?rtev je potrebno pove?ati s 50 na 500, potrebnih je 1.000 vozil, za??itne obleke, urjenje delavcev in denar za pla?e. Svet mora odlo?no ukrepati na ?tirih podro?jih. To so identifikacija ?rtev oku?b in nadzor, zdravljenje, varni pokopi in informiranje ljudi, je ?e dejal Banbury.

 

H o n g k o n g :

Policija v Hongkongu ?e tretji dan nasilno odstranjuje cestne barikade, ki so jih po mestu postavili prodemokrati?ni protestniki. Pri tem so uporabili gumijevke in solzivec, 45 protestnikov so aretirali. Po izgredih je v javnost pri?el video posnetek, na katerem policisti grobo obra?unajo z enim od protestnikov. Na njem ?est policistov vklenjenega demonstranta odpelje v kot parka, kjer potekajo demonstracije, ga tam zbije na tla, nato pa ga policist boksa v obraz, trije pa ve? minut brcajo. Policija je ob posnetku izrazila zaskrbljenost in napovedala pravi?no preiskavo dogodka, dva policista, vpletena v incident, pa so ?e premestili s polo?ajev.

Zanimiv pa je predvsem razplet podpore ljudi. Na za?etku je ta bil zelo velik, saj je  ?elja prebivalstva po avtonomnem odlo?anju o njihovih predstavnikih legitimna. Vendar pa ljudje vse bolj ?utijo tudi negativne u?inke protestov, ki se ka?e predvsem v gospodarski ?kodi. Sredi??e mesta je namre? ohromljeno, saj so protestniki zasedli ve? pomembnih vpadnic. Posledi?no je ?ivljenje v sredi??u mesta neznosno, tega pa prebivalci ne ?elijo. Zgleda da so ljudje pripravljeni podpreti na?elna, a vse dokler zado??a na?elna podpora. V primeru da postane cena na?ela previsoka pa ljudje postanejo pragmatisti.

 

David ?ohar

Facebook Twitter Deli