Prenizke plač?e politikov in previsoke plač gospodarstvenikov

FotoTo?ilstvo Mednarodnega kazenskega sodi??a (ICC) je danes odstopilo od primera proti predsedniku Kenije Uhuruju Kenyatti, ker niso uspeli zbrati dovolj dokazov proti njemu za za?etek sojenja. Kot pi?e francoska tiskovna agencija AFP, gre za hud udarec sodi??u v te?avnem primeru, ki se vle?e ?e leta. Dana?nja odlo?itev to?ilstva, da odstopi od pregona Kenyatte, sledi dva dni po tem, ko je dalo sodi??e to?ilcem ?e teden dni ?asa, da bodisi podkrepijo primer z dodatnimi dokazi ali pa odstopijo od obto?b, saj da sojenja ni mogo?e ve? prelagati. To?ilstvo je Kenyatti sicer o?italo zlo?ine proti ?love?nosti, med drugim umore, posilstva in deportacije. O?itki se nana?ajo na njegovo vlogo pri podpihovanju nasilja po predsedni?kih volitvah leta 2007, v katerem je bilo ubitih ve? kot 1000 ljudi, ve? kot pol milijona pa je bilo razseljenih.Kenyatta je oktobra kot prvi ?e aktivni predsednik kake dr?ave stopil pred ICC

V mediteranskem morju je umrlo 17 ljudi, so sporo?ile italijanske varnostne oblasti. Med poskusom prebega je ?estnajst ljudi urmlo zaradi dehidracije ali podhladitve, na?li pa so tudi ve? kot sedemdeset pre?ivelih. Gre za prve smrti po tem, ko se je prej?nji teden iztekel vladni projekt za re?evanje migrantov Mare Nostrum. Ve? kot sto petdeset tiso? migrantov letno bodo odslej re?evale sile Evropske unije. Ker pa je novi projekt Triniton finan?no podhranjen in ne bo uspel izvajati tako ?tevilnih re?evalnih akcij, so se v italijanski mornarici odlo?ii za vzporedno ukrepanje.  

Francija je storila krivico somalskim piratom, je odlo?ilo Evropsko sodi??e za ?lovekove pravice. Devet Somalijcev, ki so leta 2008 zavzeli ladjo s francosko zastavo, so francoske oblasti po zajetju protipravno zadr?evale dva dni. Po mnenju sodi??a bi bilo edino zakonito, da bi prijete brez ?akanja pripeljali pred francosko ali mednarodno sodi??e. Ker Francozi tega niso storili, je sodi??e za vsakega izmed piratov dosodilo do sedem tiso? evrov od?kodnine.     

Avstralski parlamnet je sprejel spremembe zakona o priseljevanjju, s ?imer se dr?ava mo?no zapira pred priseljenci. Veljali bodo stro?ji postopki za pridobitev dr?avljanstva, nelegalni prebe?niki pa bodo morali za bivanje zaprositi za za?asne vize. Avstraslke oblasti so s sprejetjem zakona dobile mo?nost priseljenca deportirati tudi po treh do petih letih bivanja in dela v dr?avi. Zravne omejevanja priseljevanja so se v avstralski vladi lotili tudi omejevanja svojih dr?avljanov. Ukrep, ki ga je na podlagi mednarodnih protiteroristi?nih zakonov sprejela zunanja ministrica Julie Bishop, dr?avljanom te dr?ave prepoveduje potovanja na obmo?je Islamske dr?ave. Kr?itelje ukrepa bo doma ?akazal zaporna kazen, razen, ?e lahko obiske obmo?ja upravi?ijo. Iz ukrepa so izvzeti novinarji in humanitarni delavci.

Biv?i britanski premier Tony Blair je v kolumni za ameri?ki New York Times danes zapisal, da so pla?e politikov prenizke. Letno povpre?ni ?lan britanskega parlamenta zaslu?i ?tiriin?estdeset tiso? funtov, navajajo v regulacijskem organu tamkaj?njih parlamentarcev IPSA. V Sloveniji je trend ravno obraten. zvr?ni direktorji Dru?be za upravljanje terjatev bank so potrdili, da so na rednem sestanku z vlado govorili tudi o ni?anju njihovih visokih pla?, a vsebine sestanka ne komentirajo. Izvr?ni direktorji DUTB-ja prejemajo mese?ne pla?e 20.500 evrov, kar namerava vlada prepoloviti, tako da bi izvr?ni direktorji prejemali le ?e 11 tiso? evrov fiksne bruto pla?e, medtem ko variabilni del pla?e ne bi smel prese?i 30 odstotkov tega zneska. Vlada namre? ?eli zmanj?ati stro?ke za pla?e DUTB-ja, ki mese?no zgolj za pla?e obremenijo prora?un za najmanj 83 tiso? evrov.

Kak?no pla?o bo imel novi slovenski gospodarski vladar, ?e ne vemo. Zdravko Po?ival?ek je postal novi minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, saj je zanj glasovalo 53 poslancev DZ-ja, 14 pa jih je bilo proti. Zdravko Po?ival?ek, ki je bil zadnjih 15 let direktor Term Olimia, je pred poslanci ?e prisegel kot novi minister, tako da ima slovenska vlada ponovno popolnjena vsa ministrska mesta. Novi minister napoveduje, da si bo prizadeval gospodarstvo ubraniti pred dodatnimi obremenitvami - na zasli?anju pred pristojnim odborom se je zavzel za ustavitev zvi?evanja davkov za gospodarstvo. Premier Miro Cerar to usmeritev razume in je prepri?an, da bo Po?ival?ek prispeval k ?e bolj uravnote?enemu pristopu vlade pri usklajevanju socialnih partnerjev.

Da bodo morali uporabiti uravnilovko tudi na MOM, sta sporo?ila ?upan Fi?travec in direktor mestne uprave Lah. Prihodnje leto bo zaradi nepopla?anih notranjih obveznosti in drugih dolgov v mestnem prora?unu za Maribor primanjkovalo sredstev za neobvezne programe sociale in kulture. najverjetneje se bodo morali odpovedati financiranju nevladnih organizacij, programa javnih del in socialne kuhinje. Kot razlog za slabo finan?no stanje je Lah navedel dva problema, eden je notranja zadol?itev ob?ine, ki zna?a kar 19,1 milijonov evrov, ter podfinanciranje ob?ine s strani dr?ave. Prvi problem se je za?el dogajati v drugem mandatu biv?ega ?upana Franca Kanglerja, ko je ob?ina namenska sredstva za vlaganja v infrastrukturo nenamensko porabljala za druge namene, predvsem za izvedbo EPK. V prora?un naj bi se tako nateklo le za 83 milijonov evrov ?istih prilivov, kar je kar za 30 milijonov evrov manj, kot je bilo na?rtovano za letos.

Na dan petindvajsete obletnice ustanovitve Demosa vas je z novicami po?astil Luka Cvetko.

Foto: The New York Times

Facebook Twitter Deli