Kje le?i prihodnost

Folk! Jutri lahko ?e volite, ?e ste na zaslu?enih po?itnicah in ker radiomars.si vle?e od Jadrana pa do Triglava in na vse strani, spljoh ni panike...Tu in zdaj pa se bomo na kratko vpra?ali, kam je politika za?la. Kaj pojem politika danes sploh ?e pomeni? Najprej se privle?e asociacija, da je politika kurba in ?e to veliko pove. 

Ena od zna?ilnosti slovenske politi?ne participacije se je v dobrih dvajsetih letih vedno bolj kazala v okvirih politi?ne apatije z ra?unom brez kr?marja, da bodo instance, ki se jim je polo?ilo mo? in oblast dejansko delovali pod skupnim dobrim, ?eprav je treba pogledat v to tipi?no strukturo in obliko slovenske politi?ne scene, tako zelo prepredene in izklju?ujo?e hkrati, ki dejansko skrbi le za pre?ivetje svoje vrste.

Drugo dejstvo, ki spremlja demokrati?na odlo?anja male dr?avice sredi Evrope je prisiljeno obo?evanje enega in tapravega, velikega vodjo, ki kot vodilna figura sposobnosti in nedotakljivosti igra vlogo bo?anstva in je postavljen v pozicijo tistega ki ve, kaj je dobro za vse nas. Eden takih le?i na Dobu, drugi se trenutno brez konkretnega programa ?opiri po levi sredini z vnaprej premi?ljenimi in usklajenimi izjavami, kakor se pravniku tudi poda, o programih, ki pa bi bili sposobni  vsaj poskusa restavrirati podrtijo, ki je nasedla ali se ?e potaplja ni! Skratka: poplava novosti na levi strani s poudarki na solidarnosti, obljubljanju novih delovnih mest ali vrnitvijo dostojanstva (kako se dostojanstvo sploh razume v slovenskih politi?nih vodah?) izgledajo bolj nametavanje prazne slame, obljube brez dejanja.

Tretje dejstvo, ki seka ?e od vstaj naprej pa vse do napovedi gospoda predsednika dr?ave, da se nam mislijo zgodit pred?asne volitve je ?elja po druga?nem, predvsem bi se radi re?ili nastale politike in se tako spet obra?amo na stroko? Naj spomnimo, v ?asu nastanka na?e svobodne Slovenije so se politi?ne odlo?itve predvsem naslanjale na mnenje stroke in ne dobaviteljev.

Pa tudi ?e morajo biti tudi te volitve takti?ne, kar se je ?e izkazalo za kar precej neproduktivno dejanje, se je treba sprijaznit z dejstvom, da so politiki in poslanci dejansko samo poslanci in predstavniki ljudstva, ki so obvezani vsaj z ustavo spo?tovati in udejanjiti voljo ljudstva, zato se na volitvah odlo?imo zase! Za mo?nost, ki ima v svojem programu pod?rtano proaktivnost volivcev oziroma nas dr?avljanov pri sooblikovanju politik,idej, re?itev...

Tako torej, naj se va? glas v nedeljo ne izgubi nekje na levi ali Jadranskem morju.

Facebook Twitter Deli