Kjer so korakali organizirani industrijski delavci, se danes vali od dr?ave pozabljena drhal.

Filmozofski ve?er: Obzornik 55 in Karl Marx med nami

Citat izvzet iz Filmskega obzornika 55, je naslavljal filmski ve?er, na katerem smo se ob projekciji filmov »Obzornik 55« in »Karl Marx med nami« v komentarjih Cirila Oberstarja in Andreja ?praha spra?evali kako s podobo, njeno mo?jo in u?inki agitirati in odpirati vpra?anja razrednega boja danes. Skozi partikularne zgodbe in specifi?nost obravnavanih tem, smo posku?ali pokazati na dolo?eno ob?ost in univerzalnost, ki se vselej ka?e v sferi kapitalisti?nega na?ina produkcije.

Andrej ?prah je filmski teoretik in pisatelj. Je ?lan uredni?tva revije KINO! in predavatelj teorije filma na Akademiji za avdiovizualne umetnosti v Ljubljani.

Ciril Oberstar je magister filozofije in urednik za dru?beno problematiko pri reviji Dialogi.

 

 

Filmski obzornik 55

31min, 2013
Nika Autor, Marko Bratina, Ciril Oberstar in Jurij Meden
Produkcija: IRZU in KINO!

Filmski obzornik 55 je zlepek citatov, arhivskih posnetkov in posnetkov aktualnega dogajanja, prostorsko vezanega na skupno biv?o dr?avo Socialisti?no federativno republiko Jugoslavijo, s poudarkom na mestu Maribor, tretjim najve?jim industrijskim sredi??em. Obravnavana vsebina odpira vpra?anja, ki se ve?ejo na dru?bene in politi?ne premike v 20. stoletju, ki so mestu dolo?ali ekonomsko, politi?no in dru?beno dinamiko. Mesto okupacije, mesto industrializacije in deindustrializacije, mesto zaznamovano s propadom skupne dr?ave, vojna in kriza. Gre za obdobja, predstavljena skozi o?i generacije, ki je odra??ala na prelomu dveh sistemov.

Marko Bratina je filozof in prevajalec.

Nika Autor deluje na podro?ju sodobnih praks umetnosti.

 

 

Karl Marx med nami

47min, ?/B, 2013
Jurij Meden
Produkcija: Dru?tvo za ?irjenje filmske kulture KINO!

Akcijski agitprop ne pu??a dvoma: ?ivimo v dru?bi, katere temeljni projekt je potrebno ?ele realizirati. Stave so visoke, trgovcev z revolucionarno kramarijo na vsakem koraku mrgoli, garancij ni nobenih, toda pot preseganja obstoje?ega reda ni nikoli samotna in brez protislovij. Film v osmih dejanjih ne re?i absolutno ni?esar, toda ponovno enkrat odpre vsa tista vpra?anja, brez katerih bi bila navigacija skozi severo-zahodni prehod radikalne dru?bene spremembe vedno zgolj nejasno hrepenenje. To pa ni opcija. (Andrej Pavli?i?)

Jurij Meden je programski vodja Slovenske Kinoteke, eden od ustanoviteljev revije za film, politiko in poezijo KINO! in filmski ustvarjalec.

Facebook Twitter Deli