Kosovelov socializem

Na na?em prvem jesenskem sre?anju iz cikla predavanj »Delo – kapital – komunizem«, je pod naslovom »Kosovelov socializem«, predaval Andrej Adam.

Leta 1925 je Sre?ko Kosovel na prvih dveh straneh Mladine, ki jo je tedaj prevzel s krogom svojih prijateljev, zapisal naslednje programske besede:

»Ne bomo se ozirali na one, ki prodajo za skledo le?e svoje prepri?anje, tudi na one ne, ki ga sploh nimajo. Le za resnost in po?tenost sobojevnikov nam gre. […] Zmaga resnice v kulturnem, humanizma v gospodarskem, pravi?nosti v socialnem ?ivljenju pa bo najve?ji triumf sodobnega ?loveka.«

V predavanju in pogovoru smo se spomnili, kako se je kalila pristna, demokrati?na socialisti?na misel na Slovenskem. Tokrat pri Sre?ku Kosovelu.

Andrej Adam, dipl. univ. prof. filozofije in sociologije, avtor ?tevilnih filozofskih in sociolo?kih del, ?lankov prevodov. Je oster kritik nesocialnih dru?benih trendov.

Facebook Twitter Deli