Spol in ogla?evanje

Cikel filmozofskih ve?erov ?Mediozofija ? o posredovanem svetu?

Projekcija filma ?The Codes of Gender? in okrogla miza na temo spola v ogla?evanju in popularni kulturi

V ?etrtek, 22.5.2014, ob 18:00, v Kulturnem inkubatorju (Koro?ka cesta 18, Maribor)

?The Codes of Gender?, (Kode spola), dokumentarni film, ZDA, 2009, DVD, 72?, re?ija in scenarij: Sut Jhally; angle??ina, slovenski podnapisi.

S projekcijo filma bomo tokrat izjemoma za?eli to?no ob 18h!

V za?etku leto?njega leta so na Ogla?evalskem razsodi??u pri SOZ zavrnili prito?be, ki so se nana?ale na sporne seksisti?ne plakate in oglase. Debata, ki se je razvila okoli te zavrnitve je spodbudila idejo o okrogli mizi, na kateri bomo ob projekciji dokumentarnega filma ?The Codes of Gender? (Kode spola, 2009), spregovorili o konkretnem primeru in tudi bolj splo?no o vlogi spola v ogla?evanju in popularni kulturi.

V dokumentarnem filmu ?The Codes of Gender? (Kode spola, 2009) medijski strokovnjak Sut Jhally s tezo, da ogla?evanje ne prodaja zgolj izdelkov ampak tudi ideje o svetu, ponuja intenzivno analizo nezmo?nosti komercialne kulture, da se izogne reakcionarnim reprezentacijam spola. Jhallyevo izhodi??e je revolucionarno delo pokojnega sociologa Ervinga Goffmana, katerega knjiga iz leta 1959 ?The Presentation of the Self in Everyday Life? (Predstavljanje sebstva v vsakdanjem ?ivljenju) je predhodila rasto?emu podro?ju performativnih ?tudij. Jhally Goffmanovo analizo telesa v tiskanih oglasih uporabi za analizo stotine dana?njih oglasov in tako razkriva presenetljiv vzorec regresivnih in destruktivnih kodov spola. S pogledom preko ogla?evanja, kot medija, ki preprosto prodaja izdelke in preko analiz spola, ki se rade osredoto?ajo ali zgolj na biologijo ali objektivizacijo, dokumentarni film ponuja pomembne vpoglede v socialno konstrukcijo mo?kosti in ?enskosti, odnos med spolom in mo?jo ter vsakodnevno izvajanje kulturnih norm.

Gostje okrogle mize bodo:

Dr. Renata ?ribar (raziskovalka za podro?je sociologije in socialne ter kulturne antropologije), dr. Barbara Rajgelj (docentka za civilno in gospodarsko pravo na Fakulteti za dru?bene vede), Roman Ber?on, (predsednik Ogla?evalskega razsodi??a pri SOZ) in dr. Friderik Klampfer (profesor etike, politi?ne in socialne filozofije na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru).

Dr. Barbara Rajgelj je doktorica prava, docentka za civilno in gospodarsko pravo na Fakulteti za dru?bene vede in LGBT aktivistka.

Dr. Friderik Klampfer predava etiko, politi?no in socialno filozofijo na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. Je avtor ?Eti?kega pojmovnika za mlade? (2003), soavtor (z Janezom Bregantom in Smiljano Gartner) ?Telovadnice za mo?gane: uvoda v kriti?no mi?ljenje? (2008) in avtor monografije ?Cena ?ivljenja? (2010), ki prina?a v slovenski prostor artikulirane filozofske razprave s podro?ja bioetike, ter ?tevilnih drugih ?lankov s podro?ja teoreti?ne in prakti?ne etike ter politi?ne filozofije.

Dr. Renata ?ribar je diplomirala na Filozofski fakulteti v Ljubljani iz primerjalne knji?evnosti in literature ter iz angle?kega jezika s knji?evnostjo. Leta 2002 je magistrirala na Oddelku za sociologijo Filozofske fakultete, v 2006 pa doktorirala na ISH ? Fakulteti za podiplomski humanisti?ni ?tudij, Ljubljana. Od leta 2004 do 2012 je imela status samostojne raziskovalke za podro?je sociologije in socialne ter kulturne antropologije, z letom 2014 pa je vpeta v pedago?ko delo na AMEU-ISH ? program antropologija spola. Ukvarja se predvsem z dekonstrukcijami in rekonstrukcijami ?enske telesnosti, tako z diskurzi o substancialni telesnosti kot videzu, z medijskimi govori o seksualnosti, z dru?beno enakostjo spolov.

Roman Ber?on je dipl.univ. fil. in direktor ogla?evalske agencije Votan Leo Burnett. V mandatu 2010/2013 je bil ?lan Upravnega odbora Slovenske ogla?evalske zbornice (SOZ) in ?lan Upravnega odbora Slovenskega zdru?enja ogla?evalskih agencij pri SOZ. V mandatu 2014 / 2016 je predsednik Ogla?evalskega razsodi??a pri SOZ. Na doktorskem ?tudiju na Filozofski fakulteti v Ljubljani se ukvarja s kulturo nadjaza.

Sut Jhally je profesor komunikacij na Univerzi Amherst v Massachusettsu in ustanovitelj ter izvr?ni direktor Media Education Foundation (Fundacije za medijsko izobra?evanje). Je vodilni strokovnjak na podro?ju vloge, ki jo v na?ih ?ivljenjih igra ogla?evanje in popularna kultura. Je avtor ?tevilnih knjig in ?lankov o medijih in je prav tako ve?krat nagrajevani profesor. ?ir?emu ob?instvu je najbolj znan kot producent in re?iser ?tevilnih izobra?evalnih filmov, ki se ukvarjajo s ?tevilnimi aktualnimi temami iz podro?ja medijske kulture.

Facebook Twitter Deli