Spol in ogla?evanje

V za?etku leto?njega leta so na Ogla?evalskem razsodi??u pri SOZ zavrnili prito?be, ki so se nana?ale na sporne seksisti?ne plakate in oglase. Debata, ki se je razvila okoli te zavrnitve je spodbudila idejo o okrogli mizi, na kateri smo ob projekciji dokumentarnega filma ?The Codes of Gender? (Kode spola, 2009), spregovorili o konkretnem primeru in tudi bolj splo?no o vlogi spola v ogla?evanju in popularni kulturi.

Gostje okrogle mize so bili: dr. Renata ?ribar (raziskovalka za podro?je sociologije in socialne ter kulturne antropologije), dr. Barbara Rajgelj (docentka za civilno in gospodarsko pravo na Fakulteti za dru?bene vede), Roman Ber?on, (predsednik Ogla?evalskega razsodi??a pri SOZ) in dr. Friderik Klampfer (profesor etike, politi?ne in socialne filozofije na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru).

Dr. Barbara Rajgelj je doktorica prava, docentka za civilno in gospodarsko pravo na Fakulteti za dru?bene vede in LGBT aktivistka.

Dr. Friderik Klampfer predava etiko, politi?no in socialno filozofijo na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. Je avtor ?Eti?kega pojmovnika za mlade? (2003), soavtor (z Janezom Bregantom in Smiljano Gartner) ?Telovadnice za mo?gane: uvoda v kriti?no mi?ljenje? (2008) in avtor monografije ?Cena ?ivljenja? (2010), ki prina?a v slovenski prostor artikulirane filozofske razprave s podro?ja bioetike, ter ?tevilnih drugih ?lankov s podro?ja teoreti?ne in prakti?ne etike ter politi?ne filozofije.

Dr. Renata ?ribar je diplomirala na Filozofski fakulteti v Ljubljani iz primerjalne knji?evnosti in literature ter iz angle?kega jezika s knji?evnostjo. Leta 2002 je magistrirala na Oddelku za sociologijo Filozofske fakultete, v 2006 pa doktorirala na ISH ? Fakulteti za podiplomski humanisti?ni ?tudij, Ljubljana. Od leta 2004 do 2012 je imela status samostojne raziskovalke za podro?je sociologije in socialne ter kulturne antropologije, z letom 2014 pa je vpeta v pedago?ko delo na AMEU-ISH ? program antropologija spola. Ukvarja se predvsem z dekonstrukcijami in rekonstrukcijami ?enske telesnosti, tako z diskurzi o substancialni telesnosti kot videzu, z medijskimi govori o seksualnosti, z dru?beno enakostjo spolov.

Roman Ber?on je dipl.univ. fil. in direktor ogla?evalske agencije Votan Leo Burnett. V mandatu 2010/2013 je bil ?lan Upravnega odbora Slovenske ogla?evalske zbornice (SOZ) in ?lan Upravnega odbora Slovenskega zdru?enja ogla?evalskih agencij pri SOZ. V mandatu 2014 / 2016 je predsednik Ogla?evalskega razsodi??a pri SOZ. Na doktorskem ?tudiju na Filozofski fakulteti v Ljubljani se ukvarja s kulturo nadjaza.

Facebook Twitter Deli