Pot v apartheid? Izrael in Palestina

Kulturna ambasada Palestine

Okrogla miza: Pot v apartheid? Izrael in Palestina z gostoma, novinarjema, Kristino Bo?i? in Borisom Vasevom. Z njima se je pogovarjal Borut Osonkar.

Na okrogli mizi smo posku?ali osvetliti politi?no situacijo v Palestini, ki je mnogo kompleksnej?a kot nam jo pogosto sku?ajo predstaviti mediji in ki jo mnogi primerjajo s sistemom ju?noafri?ke rasne segregacije v letih 1948-1994. Za podobo Izraela kot demokrati?ne dr?ave se namre? skriva politika okupacije, kolonizacije in apartheida. Razumevanje aktualnega in preteklega dogajanja v Izraelu in Palestini je podvr?eno razli?nim konfliktom, interesom in razlagam. Pri tem je izraelska dr?ava veliko bolj ?uspe?na? pri ?irjenju podobe o modernizaciji in civilizaciji nenaseljene pu??ave, o ?zemlji brez ljudi za ljudi brez zemlje? in o ustanovitvi tehni?no napredne, edine demokrati?ne dr?ave na Bli?njem vzhodu. Pri poro?anju o dogajanju v Palestini se je tako uveljavil izraz ?izraelsko-palestinski konflikt? (spor), termin, ki zaradi videza nevtralnosti zamol?i dejstvo, da v t.i. konfliktu ne gre za konflikt dveh enakovrednih strani, ampak za voja?ko okupacijo palestinskih ozemelj s strani Izraela, ki je kot okupacijska sila dol?na spo?tovati mednarodno pravo, na eni strani in palestinski boj za osvoboditev izpod okupacije, ki pa je pogosto zgolj boj za priznanje temeljnih ?lovekovih in dr?avljanskih pravic, na drugi strani. Palestinci na okupiranih ozemljih so podvr?eni t.i. matrici nadzora, ki jo sestavljajo izraelske administrativne in fizi?ne ovire v obliki ?tevilnih nadzornih to?k, fizi?nih ovir in zidu na Zahodnem bregu, do popolne blokade in odrezanosti od sveta v najve?jem zaporu na prostem, Gazi. Politiko Izraela neposredno podpirajo ZDA in EU. Prve z voja?ko in politi?no pomo?jo, druga pa predvsem z ugodnimi bilateralnimi gospodarskimi sporazumi in finan?no pomo?jo palestinskim oblastem, s ?imer se finan?no breme okupacije prena?a na evropske davkopla?evalce.

V lu?i dvajsetletnice podpisa dogovorov v Oslu glede vzpostavitve miru med Izraelom in takratnim Gibanjem za osvoboditev Palestine, smo govorili tudi o sedanjih, ponovno obujenih, mirovnih pogajanjih ter o pomenu ponovitve in nadgradnje taktike boja globalne civilne dru?be proti apartheidu v Ju?ni Afriki skozi palestinsko kampanjo BDS (Boycott, Divestment and Sanctions), ki se zavzema za bojkot, dezinvesticije in sankcije proti Izraelu, dokler ta ne bo za?el spo?tovati pravic Palestincev.

Kristina Bo?i? je novinarka, po izobrazbi pravnica, ki v svojem pisanju posku?a slediti predvsem zgodbam bojev za enakopravnost, svobodo ter dostojanstvo. Leta 2010 je potovala po Palestini in pisala iz Gaze ter z okupiranega Zahodnega brega.

Boris Vasev je novinar Radia ?tudent in RTV Slovenija, ki je leta 2011 obiskal Gazo, leta 2012 pa Izrael in Zahodni breg.

Facebook Twitter Deli