Sodobna ideologija potro?ni?tva: ekonomski, politi?ni in kulturni aspekti

Zofijini ljubimci, dru?tvo za razvoj humanistike, v sodelovanju z MKCjem prirejajo in vabijo na prvo jesensko predavanje Zofijinih. Pod naslovom ?Sodobna ideologija potro?ni?tva: ekonomski, politi?ni in kulturni aspekti? bo predaval antropolog Dr. Hajrudin Hromad?i?. Predavanje bo potekalo v ?etrtek, 9. oktobra 2008, s pri?etkom ob 19.00 uri v Kulturnem inkubatorju v Mariboru (Koro?ka cesta 18).

V predavanju se bomo posvetili fenomenu potro?ni?tva, ne samo kot ?ivljenjsko stilski kategoriji v kontekstu postmoderne dru?be, temve? tudi kot ideolo?kemu mehanizmu, ki se kot tak?en poudarjeno artikulira v ?asu neoliberalnega kapitalizma in tako imenovane postindustrijske dru?be. Vpra?anja, ki se jih bomo dotaknili znotraj tako ?iroko zastavljenega izhodi??a, so: socialni, kulturni, politi?ni in ekonomski aspekti potro?ni?tva v kontekstu postsocialisti?nih, tako imenovanih tranzicijskih dru?b; pomen in vloga nakupovalnih centrov kot teritorijev za realizacijo potro?ni?kih fantazij, praks in ritualov nakupovanja; ter premislek o dometih sodobnih antipotro?ni?kih strategij znotraj tako imenovanih antiglobalizacijskih gibanj. Za konec se bomo dotaknili tudi vpra?anja o perspektivah in poteh razvoja sodobne potro?ni?ke dru?be.

Dr. Hajrudin Hromad?i? je docent za predmetno podro?je Medijskih ?tudij. Je sodelavec Institutum Studiorum Humanitatisa (ISH), Fakultete za podiplomski humanisti?ni ?tudij v Ljubljani, Filozofske fakultete na zagreb?ki Univerzi ? Oddelka za sociologijo ter Filozofske fakultete re?ke Univerze ? Oddelka za kulturne ?tudije. Doc. dr. Hromad?i? je avtor ve? deset izvirnih znanstvenih in strokovnih ?lankov s podro?ja medijskih in kulturnih ?tudij. Pri zalo?bi Jesenski in Turk iz Zagreba je pred izidom njegova knjiga ?Konzumerizam: potreba, ?ivotni stil, ideologija? (Potro?ni?tvo: potreba, ?ivljenjski stil, ideologija).

Facebook Twitter Deli