Dimensions Festival 2015 - Kaj, kdo, kje in kako?

V?eraj je trdnjavo Punta Christo zapustil drugi izmed dvoj?kov pulskih festivalov elektronske glasbe Dimensions festival 2015. Organizator Pozitivan ritam je pri?akovanja dvigoval z izborom v podzemni elektroniki spo?tovanih imen, ki izdajajo za najbolj cenjene zalo?be. Na svoj ra?un so pri?li tudi ljubitelji funka, hip hopa in reggaeja. Eden izmed odrov je bil celo posve?en ljubiteljem bassovske muzike za tiste, ki jim festival Dimensions pomeni le uvod v znameniti Outlook festival, ki se skoraj takoj po zaklju?ku Dimensionsov zgodi na isti lokaciji. 

Festival je ?tel devet odrov, ki so bili ve?inoma konceptualno enotni. Glavnina nastopajo?ih tehna?arjev je  bilo postavljenih na tako imenovane The Clearing, The Void in The Moat odre. Na omenjenih treh odrih je pisec tega reporta pre?ivel tudi najve? ?asa in se jim bo v etru Mariborskega radia ?tudent podrobneje posvetil ta ?etrtek ob 17. uri v nadaljevanju tega poro?ila. Danes se ?elimo ukvarjati s festivalskim ?ivljenejm samim.

?e je ob?istvo utegnilo dose?i obljubljeno kakovost zve?enih imen, smo preverjali ?e ob festivalskiadsfaaaaaaaaa otvoritvi. Tudi letos se je otvoritveni dogodek zgodil v znameniti puljski areni.  Okrog ?tiri tiso? obiskovalcev je ob nastopu Little Dragon napolnilo dva tiso? let star amfiteater. ?vedsko skupino, ki se v svojem glasbenem popotovanju dotika tako plesne elektornike kot tudi glasbe ni?jega tempa, so dopolnili  Floating Points ter Four Tet, ki se giblje od hip hopa do jazza in celo folka, ume?anega v vsestrankost houseovskih ritmov. Koncert je potekal v sodelovanju z znamko Boiler Room, tako da lahko najbr? v kratkem pri?akujemo tudi video verzijo sli?anega. 

Organizatorju festival je v splo?nem uspelo tega pripraviti na vrhunskem nivoju, ?eprav so se obiskovalci v?asih prit?oevali nad pomanjkanjem informacij in ?etudi so nekateri odri zaradi ?ibkega elektri?nega omre?ja morali prilagajati svoja ozvo?enja. Vrstni red glasbe je bil pametno prirejen delu dneva: ?ez dan je bilo sli?ati poletni nekomercialni hausi? ali funk na pla?i, zve?er pa zahtevne?je koncerte na odprtem in sekajo?o elektroniko v jarku ob stenah trdnjave. Dnevne aktivnosti se izvajajo v kampu Pon?tiela ob morju. Delavnice, food village, martin?kanje, kopanje se ob 20. uri zaklju?i, dogajanje pa se preseli pribli?no 5 minut hoje navkreber do glavnega festivalskega prizori??a. Odri so postavljeni optimalno, da se glasba ne prepleta med sabo, ?e vedno pa dovolj skupaj, da se z lahkoto premika? iz enega do drugega. Postavljeni so ob 250 let stari trdnjavi Punta Christo, ki jo je pred dvema desetletjema po?asi za?ela obnavljati skupina prijateljev, ki na trdnjavi zdaj tudi ?ivijo. Zanimivo je to, da so se v projekt obnove spustili povsem prostovoljno in brez sredstev in po?asi so z ?agami, vilami, metlami in samokoljnicami, zadevo o?istili do te mere, da je postala ena najlep?ih lokacij za razne dogodke. Vsak prostor, ki so ga o?istili in obnovili, so ?krstili? tako, da so v njem organizirali zabavo za svoje prijatelje.

Organizatorji so, kot izgleda, za dva tedna najeli celotno infrastrukturo kampa ter trdnjavo Punta Christo in njeno ?ir?o okolico. To jim je omogo?alo, da so bile vse storitve ? od ?ivil do ostalih ?ivljenskih potreb??in ? dostopne na nivoju in brez prevelike zmede glede na?ina pla?ila. Na festivalu se je pla?evalo s festivalskimi ?etoni v vrednosti, ki si jih vpla?al v kunah. Ni to?no jasno,  zakaj niso uvedli magnetnih kartic, kot to po?ne ve?ina festivalov, a najbr? je vzrok v zmanj?anju stro?kov. Hudomu?no razmi?ljamo, da je lahko razlog v tem: ?etone la?je izgubi?  in ve? denarja ostane organizatorju). Da so organizatorji (pa tudi ve?ina obiskovalcev) iz Anglije, nam postane jasno, ko se odpravimo za ?ank po pija?o. Cene, ki smo jih vajeni s slovenskih ali mad?arskih festivalov, tukaj po?teno posko?ijo, zato tudi obiskovalcev slovansko govore?ih dr?av ni bilo veliko.

Facebook Twitter Deli