Infokoncentrat na dan prvega decembra.

Infokoncentrat na prvi decembrski dan za?enjamo v Evropi. Priseljevanje v EU po navedbah Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) upada, ?tevilo migracij znotraj unije pa prvi? presega ?tevilo migracij v EU iz tretjih dr?av. Najve? priseljencev iz EU pride v Nem?ijo, ki ima tudi najve? prosilcev za azil, ?e ugotavlja OECD v danes objavljenem leto?njem poro?ilu. "Po ZDA je Nem?ija drugi najpomembnej?i cilj za priseljence med ?lanicami OECD, medtem ko je bila leta 2009 ?e na osmem mestu," ugotavlja poro?ilo. Ob tem navaja, da je Nem?ija lani sprejela 400.000 priseljencev, ve?inoma iz drugih ?lanic EU. Na tretjem mestu je Velika Britanija, na ?etrtem pa Francija, poro?a nem?ka tiskovna agencija dpa. So se pa, kot ugotavlja OECD, znatno zmanj?ali migracijski tokovi v Italijo in ?panijo. Ti dve dr?avi sta bili med letoma 2007 in 2011 na tretjem oz. ?etrtem mestu med cilji priseljevanja, zdaj pa sta na sedmem oz. osmem mestu. Glede na podatke iz leta 2012 sicer najve? priseljencev v dr?ave OECD prihaja iz Kitajske, sledijo pa Romunija, Poljska in Indija.

Pape? Fran?i?ek je v nedeljo pozval muslimanske verske in politi?ne voditelje ter intelektualce, naj jasno in nedvoumno obsodijo islamisti?ni terorizem. Kot je pojasnil novinarjem na letalu med vra?anjem s tridnevnega obiska v Tur?iji, je k obsodbi terorizma pozval tudi v pogovorih s tur?kim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom. "Dejal sem mu, da bi bilo lepo, ?e bi se vsi muslimanski voditelji na svetu - politi?ni, verski in intelektualni - jasno opredelili in obsodili nasilje, ki ?kodi islamu," je pojasnil pape? po poro?anju francoske tiskovne agencije AFP. Fran?i?ek je menil, da bi skupna obsodba terorizma iz ust muslimanskih voditeljev pomagala ve?ini muslimanov. Dodal je, da vsi potrebujemo globalno obsodbo tega fenomena. Ob tem je bil kriti?en do tistih, ki vse muslimane ozna?ujejo za teroriste. Kot je dejal, tega ne moremo re?i na splo?no, tako kot ne moremo vseh kristjanov ozna?evati za fundamentaliste. Pape?ev tridnevni obisk v Tur?iji je bil sicer v znamenju dialoga z islamom in prizadevanj za spravo s pravoslavci. Zadnji dan obiska, v nedeljo, se je pridru?il carigrajskemu ekumenskemu patriarhu Bartolomeju I. pri liturgiji ob godu sv. Andreja, in v svojem nagovoru poudaril pomen popolne povezanosti obeh Cerkva, ki sta lo?eni ?e skoraj tiso? let.

V Beringovem morju je danes potonila ju?nokorejska ribi?ka ladja, pri ?emer je umrl najmanj en ?lan posadke, ve? deset jih pogre?ajo, so sporo?ile oblasti v Seulu. Na 1753-tonski ladji Oryong 501 je bilo 11 Ju?nokorejcev, 35 Indonezijcev, 13 Filipincev in ruski in?pektor. En ju?nokorejski mornar je umrl zaradi podhladitve, ?est ?lanov posadke in ruskega in?pektorja pa so re?ili, so sporo?ili z ju?nokorejskega ministrstva za oceane in ribi?tvo.

Poglejmo ?e v Slovenijo:

Sindikat policistov Slovenije ne bo sodeloval na sredinem protestnem shodu sindikatov javnega sektorja. Se pa skupaj s Policijskim sindikatom Slovenije pripravljajo na morebitno stavko policistov, ki jo bodo po besedah predsednika sindikata Zorana Petrovi?a izvedli nekoliko druga?e kot doslej in bo naperjena neposredno proti vladi. ?lani Sindikata policistov Slovenije (SPS) so namre? zelo jasno izrazili stali??e, da se protestov ne udele?ijo, tak?no odlo?itev je soglasno sprejel tudi svet sindikata, je za STA pojasnil Petrovi?. Glede na izku?nje iz preteklih let bo namre? protest znova pripeljal do linearnih ukrepov, ki pa vedno najbolj prizadenejo policiste. "V tak?nem protestu ne bomo sodelovali," poudarja Petrovi?. Kot dodaja, je javni sektor bolj kompleksen, kot je videti na prvi pogled. Policistom, gasilcem in medicinskim sestram se konstantno zni?uje pla?e in slab?a pogoje za delo. Enoten pla?ni sistem je namre? zastavljen tako, da vladi v uveljavljanju dogovora s sindikati omogo?a uravnilovko in linearne ukrepe. ?e pride do uveljavitve teh ukrepov, ima sindikat policistov zelo malo mo?nosti, da nanje vpliva. "Ne moremo biti ves ?as prepu??eni interesom ve?jih poklicnih skupin," ?e pravi Petrovi?.

Mariborski policisti so v sredo v jutranjem ?asu na obmo?ju Ko?akov opravili hi?no preiskavo pri 33-letnem Maribor?anu, saj so obstajali utemeljeni razlogi za sum, da v stanovanjski hi?i goji prepovedano drogo konopljo. Na?li so 39 sadik konoplje, vrednih do 10.000 evrov, so danes sporo?ili s Policijske uprave Maribor. 

V Zdru?enju delodajalcev Slovenije nasprotujejo uvedbi prispevnih stopenj na ?tudentsko delo po principu vsako delo ?teje, saj se bo s tem po njihovi oceni dvignil stro?ek delodajalcev najmanj za 10 odstotkov. Obenem svarijo, da vladna stran glavne dele?nike izklju?uje iz dialoga in mo?nosti pogajanj. Danes jim je zgolj predstavila predlog zakona. Generalni sekretar zdru?enja delodajalcev Jo?e Smole je v sporo?ilu za javnost posvaril, da se stro?ek dela delodajalca v primeru najema ?tudenta ob upo?tevanju bruto postavke pove?uje za najmanj 10 odstotkov. ?e pa upo?tevajo, da se pri najemu ?tudentskega dela obi?ajno dogovorita ?tudent in delodajalec za neto postavko, pa se bo ta stro?ek zvi?al ?e za dodatnih 15,5 odstotka, ki jih bo nazadnje kril delodajalec, je pojasnil Smole. Na?elo "vsako delo ?teje" po njegovem prepri?anju ne sme in ne more biti le vsesplo?no dodatno obdav?evanje in oprispevljanje vseh oblik dela z namenom polnjena dr?avnih blagajn. "Na?elo vsako delo ?teje bi bilo treba - tudi po priporo?ilu Evropske komisije - razumeti kot spodbujanje razli?nih vrst dela, kar pa zgoraj kritizirani ukrepi vsekakor niso," ?e ocenjuje Smole.

Facebook Twitter Deli
0 comments