Vinjete vsepovsod!

Vrhovno Sodi??e v Romuniji je razsodilo, da mora Mircea Munteanu pla?ati globo za objavo ?aljive vsebine. Na svoji facebook strani je namre? citiral nacisti?ni slogan 'Arbeit Macht Frei'. Munteanu je napisal slogan pred dvemi leti v kritiko protivladnih protestnikov. Kasneje je bil citiran v lokalnem ?asopisu, in kmalu zatem mu je rotidiskriminacijski svet Romunije, izstavil globo v vi?ini 1.000 lei (kar je pribli?no 225 ?) za ?nacionalisti?no propagando, ki ?ali ?lovekovo dostojanstvo, in je kaznivo dejanje proti to?no dolo?eni skupini ljudi?. Munteanu se je odlo?il, da bo izpodbijal odlo?itev vrhovnega sodi??a, z argumentom da je njegovo sporo?ilo bilo le osebni zaznamek na njegovi Facebook strani. Vendar se je vrhovno sodi??e in pravosodje, odlo?ilo, da so Facebook strani javni prostor. Tako da mora zdaj Munteanu pla?ati globo. Obrazlo?ili so namre? ?Facebook socialne mre?e ni mogo?e ena?iti z nabiralnikom, v smislu nadzora sporo?il. Posameznikov osebni profil na Facebooku, ?eprav dostopen le majhnemu ?tevilo ljudi, je ?e vedno javni prostor, saj lahko katerikoli od 'prijateljev' distribuira informacije, ki jih je objavil lastnik profila.?  Odlo?itev, ki je prvi te vrste v dr?avi, bi lahko postal precedens za prihodnje primere, ?eprav v Romunskem pravnem sistemu temeljijo na francoskem sistemu, kjer se vsak primer presojata lo?eno in ne temelji na precedensu. Tako, ja, pazite malo kaj pi?ete po Facebooku, ?e ne boste lahko ?li tudi v zapor.

 

Vendar pa v slovenskih zaporih ni tako lepo kot predvidevate. Evropsko sodi??e za ?lovekove pravice v Strasbourgu je namre? znova razsodilo proti Sloveniji v primeru dr?avljana, ki se je nanj obrnil zaradi domnevno slabih razmer, ki jim je bil podvr?en v ljubljanskem zaporu. Sodi??e je odlo?ilo, da mora Slovenija to?niku pla?ati 2200 evrov od?kodnine in 500 evrov odvetni?kih stro?kov. Gre za podoben primer iz Slovenije, s kakr?nimi se je sodi??e v preteklosti ?e ukvarjalo. Novembra je tako razsodilo, da mora Slovenija petim dr?avljanom, ki so prestajali zaporno kazen ali bili priprti v ljubljanskem zaporu, skupno pla?ati 10.300 evrov od?kodnine in 2500 evrov odvetni?kih stro?kov. Od leta 2010 je morala Slovenija zaradi razmer v zaporih za od?kodnine in odvetni?ke storitve nameniti okoli dvesto tiso?akov. Tudi tokrat se je prizadeti na sodi??e obrnil zaradi slabih razmer v ljubljanskem zaporu, pri ?emer je izpostavljal predvsem hudo prenaseljenost, prevelike omejitve za ?as zunaj zaporni?ke celice, neustrezno zdravstveno oskrbo ter izpostavljenost nasilju drugih zapornikov zaradi nezadostne varnosti.

Verjetno pa ta zapornik ?e dolgo ne bo potreboval vinjete. Kaj ?ele avstrijske! Uporabniki avstrijskih avtocest bodo za vinjeto z letnico 2015 od?teli ve? kot doslej. Avstrijska dru?ba za avtoceste Asfinag je namre? za 2,1 odstotka zvi?ala cene vinjet. Lastniki osebnih avtomobilov bodo morali za letno vinjeto po novem od?teti 84,40 evrov, za dvomese?no 25,30 evra, za 10-dnevno pa 8,70 evra. Letna vinjeta za motorje po novem stane 33,60 evra, dvomese?na 12,70 evra, 10-dnevna pa pet evrov

Murskosobo?ki policisti in kriminalisti so zaradi suma ponarejanja denarja odvzeli prostost 34-letnemu dr?avljanu in 33-letni dr?avljanki Mad?arske, ki sta s ponarejenimi bankovci sku?ala pla?ati kazen z vo?njo z neveljavno vinjeto. Preiskovalni sodnik v Murski Soboti je zanju odredil pripor, so sporo?ili s Policijske uprave (PU) Murska Sobota. Dr?avljana Mad?arske sta uporabljala kombinirano vozilo mad?arskih registrskih ?tevilk, s katerim sta nameravala potovati preko Slovenije v Italijo. Kot so zapisali na PU Murska Sobota, pa sta potovala z neveljavno vinjeto, zato so ju Darsovi delavci oglobili. Kazen sta poravnala s ?tirimi bankovci za 50 evrov, od katerih so bili trije ponarejeni. Pri nadaljnjem policijskem postopku je dr?avljanka Mad?arske izro?ila ?e 37 ponarejenih bankovcev za 50 evrov z osmimi razli?nimi serijskimi ?tevilkami. Policisti so ugotovili, da sta osumljena nameravala vse ponarejene bankovce unov?iti oziroma zamenjati na obmo?ju Slovenije ali Italije. Te ?mentane vinjete.

Je pa Univerza v Mariboru danes objavila dodaten razpis za bivanje v ?tudentskih domovih v Mariboru. Na razpis se lahko prijavijo ?tudenti s stalnim bivanjem zunaj univerzitetnega sredi??a. Pro?njo je mogo?e oddati na spletnem portalu eV? ali priporo?eno po po?ti, in sicer do 9. januarja in od 3. februarja do 3. marca 2015. ?e se slu?ajno ?e vedno vozite na vaje po avtocesti, ane. Zmanj?anje stro?kov pa to. Stro?ke pa niso zmanj?ali v nekem drugem Mariborskem kolektivu:  

Univerzitetni klini?ni center (UKC) Maribor je v prvih devetih mesecih letos zabele?il 410.000 evrov izgube, kar je 0,33 odstotka vseh prihodkov. Kot poudarjajo v vodstvo bolni?nice, je rezultat na prvi pogled slab, vendar je to posledica dveh milijonov evrov rezerviranih sredstev za drugi obrok tretje ?etrtine pla?nih nesorazmerij. Mariborska bolni?nica je v enakem obdobju lani prikazovala manj kot 60.000 evrov izgube, a so leto 2013 zaradi rezervacije sredstev za izpla?ilo prvega obroka pla?nih nesorazmerij zaklju?ili s kar 3,3 milijona evrov prese?ka odhodkov nad prihodki. UKC Maribor je prvi obrok v vi?ini skoraj 2,8 milijona evrov poravnal februarja letos, drugi podobno visok obrok morajo izpla?ati najpozneje do konca januarja prihodnje leto. Skupaj bo zavod v ta namen porabil 5,5 milijona evrov, kar predstavlja 3,4 odstotka njihovih skupnih letnih prihodkov, so danes na seji ?lanom sveta zavoda med drugim sporo?ili predstavniki vodstva UKC Maribor. Dr?imo pesti.

Facebook Twitter Deli
0 comments