Zdravila za te in one bolezni

V torek je ameri?ka Uprava za hrano in zdravila odobrila prodajo ?enske viagre s tr?nim imenom Addyi. Zdravilo za spodbujanje spolne sle pri ?enskah je za razliko od modre Pfizerjeve tabletke za mo?ke, ro?nate barve. Barva pa ni edina razlika med tabletkami. Addyi deluje na mo?gane in in jo je potrebno jemati vsako no?, ne zgolj po potrebi. Zdravilo bodo lahko prodajali samo zdravniki in farmacevti, ki bodo opravili poseben te?aj. Tabletke imajo namre? veliko neprijetnih stranskih u?inkov. Nekateri med njimi so vrtoglavica, omedlevanje, slabost in zaspanost. Sredstvo flibanserin, ki je glavna sestavina tablete, je prvo razvilo nem?ko podjetje Boehringer Ingelheim. Uprava za hrano in zdravila je po njegovem odkritju zavrnila prodajo zdravila. Po pritisku ?enskih organizacij, ki so Upravo za hrano in zdravila obto?ile ?ovinizma in diskriminacije pa je zdravilo dobilo zeleno lu? za prodajo. V ZDA naj bi za pomanjkanjem spolne sle sicer trpelo deset odstotkov ?ensk pred menopavzo.

Laibach je izvedel prvega od dveh na?rtovanih koncertov v Severni Koreji. Mini turneja z imenom ?Liberation Day Tour? se dogaja v Pyongyangu ob 70. obletnici osvoboditve Korejskega polotoka izpod Japonske. Laibachov repertoar je bil pri?akovano dele?en cenzure. Po skladbah Koran in Eat Liver so cenzurirali tudi priredbo pesmi We will go to Mount Paektu, ker je za Severnokorejce preve? sveta in jo slovenska zasedba ni izvajala v pravem tempu. Skladba je sicer ena najbolj priljubljenih leto?njih pesmi severnokorejske dekli?ke skupine Moranbong. Med pesmimi, ki so bile vklju?ene v repertoar, je bila tudi korejska tradicionalna pesem Arirang, a so jo Laibach izvedli brez korejskega zbora. Te?ava je bila v tem, da bi Korejke na odru stale za belcem, kar pa se cenzorjem ni zdelo sprejemljivo. ?lani Laibacha so sicer nad prebivalci navdu?eni. Novak je za Delo dejal, da so ljudje odprti, ?isti in nedol?ni: ?Doslej nisem sre?al enega samega grdega ?loveka. To je utopija, ki o?itno deluje. Ljudje ple?ejo na cesti, se dotikajo z rokami, mo?ki in ?enske so med seboj izjemno spo?tljivi. Njihovi odnosi so harmoni?ni brez sleherne mo?ke dominacije. Nobene pornografije ni nikjer in v enem tednu nismo naleteli na ni?esar opolzkega ali vulgarnega. Vse je ena sama fascinantna lepota ljudi.? Oba koncerta sta razprodana, pa ?eprav Laibachov glasbeno umetni?ki stil ni ravno nekaj, kar bi bilo mo? v Severni Koreji pogosto sli?ati. Ali pa prav zato.

Nekdanji mariborski ?upan Franc Kangler bi se moral ta teden trikrat zglasiti na okrajnem sodi??u v Mariboru, kjer mu sodijo zaradi razli?nih o?itkov. A kot ka?e bodo vse te obravnave odpadle. Za torkovo in dana?njo obravnavo Kangler naj ne bi dobil vabila na sodi??e, za naslednje ?tiri tedne pa ima zdravni?ko opravi?ilo. Na okrajnem sodi??u bi se danes moral nadaljevati ponovni sodni postopek zaradi domnevne vpletenosti Kanglerja v sporno dodelitev ob?inskega stanovanja vede?evalki Karin Je?ovita. Ponovno sojenje je potrebno, ker je vrhovno sodi??e avgusta lani razveljavilo pravnomo?no obsodbo Kanglerja, s katero je bil ta maja 2013 zaradi zlorabe uradnega polo?aja in sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje obsojen na sedem mesecev zapora. Kangler se ni prikazal, ker bojda ni dobil vabila na sodi??e. ?e v torek bi se moral zglasiti na sodi??u zaradi nadaljevanja sojenja zaradi domnevne zlorabe uradnega polo?aja pri zaposlitvi nekdanje pod?upanje Astrid Bah, a ga ni bilo. Bojda mu tudi v tem primeru ni bilo vro?eno vabilo s sodi??a. Za ?etrtek je na okrajnem sodi??u razpisana ?e obravnava v zvezi z mariborski radarji, a glede na pridobljeno zdravni?ko opravi?ilo Kanglerja najverjetneje znova ne bo na sodi??e.

?tiri mariborska javna podjetja, Nigrad, Mariborski vodovod, Snaga in Energetika Maribor, so uradno pristopila k sporazumu o izvedbi odpusta dolgov. Po zakonu o pogojih za izvedbo ukrepa lahko za odpis terjatev zaprosijo tisti, ki imajo stare dolgove, kot so ra?uni za elektriko, plin, vodo, ogrevanje, komunalo, dopolnilno zdravstveno zavarovanje, dav?na bremena, pla?ilo vrtca in ?olske prehrane ali ?e morajo vra?ati znesek preve? nakazanih socialnih prejemkov. Omenjena podjetja so vloge sicer za?ela sprejemati ?e 1. avgusta, dana?nji podpis aneksa pa pomeni formalen pristop k projektu. Vloge bo mogo?e oddati vse do zadnjega oktobra. Podjetja bodo prejete vloge pregledala in po svojih zmo?nostih vsem upravi?encem odpisala sorazmerno enak dele?. Obrazci za odpis dolgov so na voljo na spletnih straneh ob?ine, javnih podjetij in zavodov. Predloge za odpis dolga iz naslova nepla?ila vrtca in predloge za odpis dolga zaradi nepla?ane prehrane v osnovnih ?olah pa sprejemajo vrtci oziroma osnovne ?ole. K sporazumu je sicer pristopilo ?e ve? kot sto ob?in in podjetij.

Frizer Courtney Homes iz mesteca Dubuque v Iowi se je na zanimiv na?in lotil vzpodbujanja branja med otroci. Otroci se lahko pridejo k njemu postri?i brezpla?no, a ne zastonj ? v zameno mu morajo med stri?enjem na glas brati. Te?je ali tiste besede, ki jih otroci ne razumejo, jih Homes pomaga prebrati in razlo?i. Dejal je, da je prijetno presene?en nad zanimanjem, vrsta branja in stri?enja ?eljnih otrok pred salonom namre? kar ne pojenja. Otroci bodo novo ?olsko leto za?eli oboro?eni z bolj?im bralnim znanjem in dobro frizuro.

Facebook Twitter Deli
0 comments