Butalske pametne smeti

Od tistih dni naprej, ko so se Butale bile slavnostno pridru?ile upa polni Ojrokreteniji, je njihova pregovorna delavnost in u?inkovitost ter produktivnost dosegala le ?e nove in nove vrhunske rezultate. Svakog su dana napredovali sve vi?e i to u svakom pogledu, ?e posebej pa z ozirom na pamet. Tako je bilo dobesedno na vseh podro?jih v Butalah tudi sicer razvitega dru?benega in kulturnega ?ivljenja pameti, pa naj je ?lo pri tem za ceste ali tovarne, za nakupe zemlji?? ali pa za vrhunske ban?ne in sicer?nje industrijske dose?ke vrhunskega doma?ega managementa pameti.


Trenutno ka?e, da v Butalah dale? izmed vseh produktivnih panog ? to so tiste, ki mo?no vplivajo na rast pametnega dru?benega bruto proizvoda - najbolj cvetijo in uspevajo posli s pametnimi smetmi. Pardon, z odpadki, seveda. Tako je v zadnjih nekaj letih v Butalah zraslo 111 novih, vrhunsko ojrotehni?no opremljenih odlagali?? pametnih smeti. A glej ga zlomka: izkazalo se je, da Butalke in Butalci po glavi prebivalca (in prebivalke) proizvedejo odlo?no premalo pametnih smeti za vse te prikupne kapacitete izjemno pametne produktivnosti in u?inkovitosti. Zato so nemudoma jeli biti plat zvona in se ? ?eravno ste?ka - domenili, da svojo pametno delegacijo le napotijo v nekoliko bolj pametno in razvitej?o Ojrokretenijo.

Na posvetu z Ojrokretenci, ki ? samo za informacijo - napovedujejo izredno rast pametne produktivnosti tudi v Butalah za naslednje leto, so se zato domenili, da Butalke in Butalci nujno morajo u?inkovito zvi?ati svojo produkcijo pametnih smeti. Re?eno storjeno: v Butalah so kojci v imenu napredka, u?inkovitosti in produktivnosti pameti jeli med pametne smeti in odpadke metati vse, kar jim je pod roke pri?lo. Najprej so tja romale odve?ne knjige, kajti pametni papir je ? kot so jih pou?ili v tehno-znanjski Ojrokreteniji - zelo dragocena surovina. Kot nala?? godna je namre? za recikliranje in torej tudi za doseganje vrhunskih rezultatov na podro?ju pametnih smeti. Za knjigami so v isto smer romale biblioteke, a tudi ?e vrtci, ?ole in univerze? Izkazalo se je, da so dale? najbolj produktivni pri produkciji pametnih smeti ravno u?itelji, u?iteljice in u?enke ter u?enci, a tudi ?tudentke, ?tudenti, profesorji in profesorice ni? kaj posebej ne zaostajajo za njimi. 

Edini problem, ki ga tako trenutno imajo v Butalah je ta, da sedaj pod nujno morajo dobro nakrmiti vse omenjene, in sicer na ta na?in, da bistveno zvi?ajo njihove prebavno-metabolisti?ne kapacitete pameti. To pomeni, da se ?e v bli?nji prihodnosti Butalam sploh ve? ne bo treba bati za to, da bi njihove pametne smeti in smeti??a ne bili zvrhano polni ?lahtnih in pametno-produktivnih teko?in in materialov! Kajti to?no to je tisto, kar Butale v danem trenutku pametne produktivnosti in u?inkovitosti tako nujno potrebujejo, in sicer ravno za to, da bi vseh 111 vrhunsko tehni?no opremljenih odlagali?? pametnih smeti za?ivelo svoje neodvisno in samostojno, uspe?no ter pamet reproducirajo?e tehno ?ivljenje. Seveda.


P.S.
V primeru, da bi za?elo primanjkovati u?inkovite pametne hrane, so se za pomo? Ojrokretencem in Butalcem ?e posebej priglasile Dr?ave Zdru?enih Manij, in sicer s svojim pametnim, ?Marshall plan revisited?. Menda so topogledno ?e v teku tudi naro?ila milijonskih obrokov tamkaj?nje ?iste & suhe pameti (t.i. ?suhi obroki?), ki jih po novem bodo izdelovali tudi v pametnih ojrofran?izah McDonalds-Douglas po vseh Butalah.

Facebook Twitter Deli