?e spet NOVO LETO!

Ker smo tik pred novim letom bi se skoraj spodobilo, da bi se ozrli nazaj in pokomentirali leto, ki se izteka.

Pa poglejmo le nekaj najve?jih pripetij. Dobili smo novega ?upana, ki se igra z nami in na?o prihodnostjo? ?e ni? drugega nam je vsaj ponudil javno, vseslovensko in sramotno veseloigro. Ali pa je bila groteska? Kje se lahko zgodi, da vstajni?kega vodjo ?elijo odstraniti z vstajami? O.k., pustimo to, saj se ?e vsi mediji zgrinjajo nad na?ega ubogega Zorra, ki se po?teno trudi za dobrobit na?ega naroda. Kako je ?e z brezpla?nimi koncerti? Ne bodo brezpla?ni, bodo brezpla?ni in na koncu bodo delno brezpla?ni? Bravo! Tudi ekipa, ki sedi tik ob na?emu presvetlemu ?upanu je strokovna, trdna in konstantna. Kako je ?e s temi svetovalci, direktorji ob?inske uprave? ?ula ja, ?ula ne, vmes malo direktoriranja pri Nigradu, ?ula, po ko?arici od Laha, ponovno ja! Res te?ki so ?asi za ob?inske uslu?bence. Toliko se selijo iz ene funkcije na drugo, da so ?e ?isto zmedeni in morda prav zato pozabljajo, da morajo slu?iti nam, davkopla?evalcem, in delovati v prid mestu?Hja, res je te?ko? Kolik?en je ?e odstotek brezposelnih? Kako bomo to re?ili? Ja, saj res! Z letali??em?Ja, dajmo, prodajmo, oddajmo, ponovno vzpostavimo? Mi smo sila napredni pri na?ih re?itvah. ?vabi zapirajo letali??a, ker so ugotovili, da prina?ajo prevelike izgube, mi pa jih bomo izkoristili za ustvarjanje novih delovnih mest?To je torej to. Kaj je ?e z univerzo in tujim investitorjem? Smo ?e na to?ki, ko mu bomo pla?ali, da bo zgradil objekt? Ne? No, bomo pa ?e malo po?akali in mogo?e pla?ali ?e ve?! Fuzbal je bil gala! To je edina konstanta, s katero diha celotno mesto. De?kom svaka ?ast za borbenost. Ker smo se ?e ?li Bo?i?ka in pri?akali malega Jezu??ka, se moramo posvetiti tudi bo?i?no novoletni dekoraciji. Bila oz. ?e zmeraj je pod vsakim nivojem. Kje so torej te silno lepe svetle?e niti, ki so zadnjih nekaj let celo leto visele po ulicah? A, pokvarile so se? Ja, logi?no?Saj ni problema, ker smo to prelestno dekoracijo, ki ima baje tudi nek fenomenalen ter koherenten idejni koncept, ?e drago pla?ali. Dajmo kar kupiti novo?

Edino kar je res novega in vidnega so alternativna gibanja, dru?tva, zadruge, itd., ki so za?eli mno?i?no rasti, kot gobe po de?ju. Ljudje so kon?no sprevideli, da v obdobjih krize ne pomaga ni? drugega kot kreativnost. Kreativnost (ustvarjalnost) je ?love?ka lastnost, ki je pogojena z osebnostjo posameznika in z njegovim ?ivljenjskim okoljem. Pri tem je potrebno upo?tevati dru?bene in kulturne razmere v katerih posameznik ?ivi. V kak?nih razmerah ?ivimo mi? ?e smo iskreni v dokaj bednih. Kot pri ve?ini abstraktnih in te?ko dolo?ljivih pojmih, se tudi tukaj pojavlja potreba po dolo?itvi zanesljivega merila oz. kriterija za sam pojem. Nedvomno moramo za merilo postaviti izvirnost. Izvirnost se ka?e in je opazna na vseh podro?jih ?lovekovega delovanja: znanstvenega, tehni?nega in umetni?kega. Izvirnost se eksemplificira v odgovorih, idejah in re?itvah, ki predstavljajo nekaj novega, edinstvenega, nekonvencionalnega, redkega, individualnega, v?asih tudi celo neponovljivega. ?e bi si zastavili vpra?anje po smotru oz. smislu kreativnosti, bi moral odgovor zagotovo vsebovati dejstvo, da je kreativnost nujni pogoj oz. predpogoj za celoten ?love?ki razvoj in napredek. Za?etke filozofije predstavljajo zastavljanja tak?nih tipov vpra?anj, ki na prvi pogled predstavljajo zgolj radovednost ?love?kega (raz)uma (kaj, zakaj, kako), po natan?nej?em pogledu pa sprevidimo, da gre tudi za kreativnost ?love?kega (raz)uma. Kreativnost se ka?e ?e samo pri prehodih od prvotnega vpra?anja kaj k vpra?anju za-kaj. Filozofija se zana?a zgolj na razum, medtem, ko se umetnost opira na intuicijo. Umetnost je podro?je, kjer naj bi bila kreativnost najbolj potrebna in opazna. Mi smo v ?asu, ko smo se prisiljeni iti umetnost pre?ivetja. Ti dve, na prvi pogled torej kontrarni podro?ji, pa imata vendar eno skupno, a klju?no to?ko. Tako filozofija kot tudi umetnost raziskujeta in sku?ata interpretirati realnost in svet v katerem ?ivimo. Pogledov na svet je seveda ve?, odvisni pa so od sposobnosti na?ega razuma in njegove kreativnosti. Lahko torej zaklju?imo, da brez kreativnosti ne bi bilo nastanka novih idej in rojstva novih re?itev. Brez kreativnosti bi bile slike oz. predstave o na?em svetu ute?ene oz. utrjene, miselni koncepti ljudi fiksni, konkretno ?ivljenje pa dolgo?asno in suhoparno. Dejansko, konkretno ?ivljenje je ve?inoma druga?no od tistega, ki je bilo pri?akovano. To pri?a o dejstvu, da je na? kreativni um sposoben slikati in razvijati druga?no ?ivljenje, kot ga dejansko ?ivimo. Posledica tega je hrepenenje. Tako si nemalokrat zastavimo vpra?anje kaj ?e bi?? Mnogi ljudje ostanejo pri fantaziranju in nikdar ne realizirajo oz. popolnoma iz?ivijo svoje kreativnosti. Kreativnost je mentalna stvar, inovativnost pa je njena materializacija v realnosti. ?lovek je bitje, ki abstraktne stvari la?je in hitreje dojema, ?e so mu lahko predstavljene v materialni obliki. Ta ?love?ka lastnost izra?a potrebo po galerijah in artefaktih, ki lahko preko njih ljudem predo?ajo dolo?ene nauke in vrednote.

Seveda nas kreativnost danes ne bo nahranila in ne bo pla?ala na?ih ra?unov. Lahko pa nam ponudi alternativno prihodnost.

Pomembno se mi zdi, da bi se zazrli v prihodnost. Kaj bo z na?im Mariborom? Kaj bo z nami Maribor?ani? Vpra?ati se moramo kako lahko mobiliziramo iz?rpano mesto, ki je bilo neko? industrijska prestolnica Jugoslavije s ponosnimi 20 milijoni Jugoslovanov? Kako si bo Maribor, ki je bil pri?a strmemu padcu in zre?iranemu propadu skorajda vseh tovarn, opomogel? Kako lahko ljudem dvignemo moralo? Kaj je tisto kar nam bo dalo upati in v nas prebudilo nek pre?ivetveni gon? Re?itev je preprosta a isto?asno zelo te?ko izvedljiva. Kreativnost in resnica! Edina pozitivna stvar totalne bede in bankrota je ta, da lahko govorimo odkrito in resni?no. ?al resnica nima cene in jo lahko govorimo komaj takrat, ko je vse izgubljeno. Kaj nam pa ?e morejo? Povejmo kaj je narobe, ponudimo kreativne re?itve (ki naj bodo racionalno utemeljene) in od na?ih voditeljev zahtevajmo, da se te?ave re?i na po?ten na?in. Za konec ?e majhna analogija: Evolucija res ne more iti v to smer, da smo se sami odlo?ili, da bomo za psmi prostovoljno pobirali njihove iztrebke!

Pa sre?no Novo leto in naj bo 2015 dejansko bolj?e!

Facebook Twitter Deli