Nova Evropa, nov za?etek in nove prilo?nosti

Pozdravljeni v novi poliziki in v novi eri nove Evrope, ki se je nekako tiho prikradla brez, da bi ve?ina to sploh opazila. Kje, kdaj, kako?

No, o novi Evropi, kjer baje obstajajo prilo?nosti za nove za?etke brez, da bi se ozirali na ute?eno politi?no, gospodarsko prakso in ?ivljenje na sploh, govori Aleksis Cipras, prvak skrajno levi?arske Sirize in bodo?i gr?ki premier?Kaj bi na to rekli stari gr?ki filozofi, ki so postavili temelje za demokracijo, lahko le ugibamo. O.k., Grki so ?e dolgo v razsulu, nimajo ne dela, ne denarja, ne perspektive. Pa pozabimo na to, da so pred leti mediji objavljali absurdno ?tevilo dni, ki jih imajo Grki na voljo za dopust in ?tevilo javnih uslu?bencev, ki imajo vsi isto?asno privatna podjetja?Cipras se bo torej s preostankom EU pogodil o prenehanju var?evalnih ukrepov odpisu dolga. Fant se je odlo?il, da ne bodo ve? ?parali. Saj so dobili mednarodno finan?no injekcijo (?e ste slu?ajno pozabili, gre za 240 milijard EUR), ampak zdaj pa vseeno ne bi ve? ?iveli pod pogoji, na katere so pristali. To se zgodi, ko lakomni, brezobzirni in nenadzorovani politiki, brez kakr?nikoli konsekvenc, zavozijo dr?avo?Pla?a narod, oni so sicer mal?ek potrti, potlej pa se potola?ijo z zapravljanjem davkopla?evalskih dinar?kov. Pa vendar, kak?na je ta nova Evropa? Kaj se nam obeta in kako to, da smo spregledali to ?ude?no metamorfozo iz gnile celinice v sanjsko de?elo, ker se krize prekinjajo zgolj z odlo?itvijo, da je ne?esa konec? Odlo?itve brez posledic. Da mi je bilo dano do?akati ta dan! ?e je vse tako lepo in prav in svetu vlada duh sprave, me zanima le eno: Kaj pa neonacisti Zlata zora, ki so na volitvah v Gr?iji zasedli 3 mesto? So tudi oni nov za?etek, nova podoba Evrope?

Mno?i?en pohod neonacisti?nih strank ?irom Evrope?Kot, da bi se to ?e enkrat zgodilo?Kaj ni neko? neki avstrijski malar v Nem?iji ?elel zavzeti sveta z ideologijo, ki je v osnovi temeljila na nacizmu, sovra?tvu do neugodnih skupin in na izkori??anju bede naroda v obdobju hude finan?ne krize?Kdo je ?e to bil? Pa kaj ni letos neka obletnica? 75 let od za?etka ?esa? Nekako se mi ho?e vsiliti ob?utek pravcatega deja vu-ja. No, saj ni va?no?O?itno to danes ni ve? pomembno. ?e bolj pa v o?i bode dejstvo, da danes res obstajajo izrojenci, ki se grejo neonacizem in se jim zdi, da bijejo nek plemenit boj proti komu ?e pa?, saj ?e sami ne vedo to?no?So pa? jezne pojavice.

 Ker pa je v svetu tako, da ?eli kozmos vedno vzpostaviti ravnovesje, na drugi strani ?e lep ?as norijo muslimanske voja?ke skupine, ki so se odlo?ile za demonstrativno zavzemanje za islamsko dr?avo. Tako torej dirjajo po svetu, nova?ijo pubertetnike, obglavljajo tiste za katere so se odlo?ili, da so njihovi sovra?niki in pobijajo vsepovprek, tudi nedol?ne civiliste, ki so pa? kolateralna ?koda. Samo, da se da citirati koran, ker je njihova vojna res sveta? Morda pa imajo neko teroristi?no verzijo te svete knjige, ki ne izvira iz sinteze biblije in tore. Kot ka?e je danes stvari mo?no dose?i le s silo in ostudnimi dejanji? Ja, dobra taktika?predvsem humana in dolgoro?na. Ali je na tem mestu neprimerno re?i: ?Pa hvala Amerika! Vam laufa nafta??

Ali lahko torej najdemo nek ultimativni recept za kataklizmo in pohod zla, ki se ne nana?a na Evropo ampak cel planet? Pa poglejmo? Kak?ne sestavine ima ta ?upca. Kaj potrebujemo? Krizo, brezposelnost, rev??ino, skorumpirano politiko in dr?avni aparat, pomanjkanje alternativ in seveda nobene perspektive. Pa dober tek. A, ja! Ne smemo pozabiti pravi?ne razdelitve svetovnega bogastva. ?estitam tistemu 1% folka, ki bo do 2016 posedoval ve? kot polovico celotnega ke?a.

Kje pa se nahaja na?e mesto v tej novi Evropi? Res je,da imamo okoli 52 milijonov dolga (kar je ve? kot polovica letnega prora?una), vendar imamo tudi zelo sposobnega mestnega poglavarja in ve? kot odli?ne poslovne?e. Nova ali stara Evropa, kaj nam mar! Mi imamo recimo Zorana ?olajo. Sposoben podjetnik, ki je o?itno toliko doprinesel Mariboru, da bi se mu sedaj zdelo ve? kot fer, ?e bi mu odpisali 98,5 % dolga oz. terjatev. Kaj pa je to, sploh ?e vemo, da celoten dolg zna?a pi?lih 12,2 milijona EUR? Ni?. In za vse so krivi ?vicarski franki. Zdaj res ne bom ve? jedla ?okolade z lila kravo. Kaj si pa mislijo ti ?vicarji! Omenjeni gospod ima v lasti sicer kar nekaj nepremi?nin (ve?ino mu jih je bojda zrihtal ve?no po?teni gotovi ?upan), ki pa jih bo trenutno le ste?ka prodal. Bo??ek. Ima s.p., torej res borno pla?ico. Sramota, da mu nih?e ne prisko?i na pomo?. Pa tako delaven ?lovek, saj ob svoji slu?bi opravlja tudi funkcijo direktorja pri podjetju As-Mb. Pa tudi za poro?tva so ga naplahtali. Kar tri podjetja so ga nagnila, da je ta naivna dobri?ina delovala kot porok za njihove podvige. Tukaj je potrebno opozoriti tudi na hvalevredno preudarnost in previdnost na?ih bankirjev. Zdaj vidimo, da se je nedavna dokapitalizacija v letu 2013 res izpla?ala. Sedaj so se res uspeli preoblikovati v bolj uspe?no finan?no in?titucijo. Davkopla?evalci so od?teli 850 milijonov za ta ?tos. Ampak za kaj, koga? Koliko jim dolguje neustra?ni podjetnik? 3,9 milijona EUR?Hm, lep kup drobi?a? Ali so to obetavne investicije, ki jih saniramo?

Mene ob vsemu temu ?re samo ena stvar. Kaj nam o celi situaciji pove dejstvo, da je ta cela ?olajina tele novela objavljena v na?em ?asniku? Moj notranji ve?ni skeptik in privr?enec teorij zarote mi ne da miru. Zdi se, da je zadeva o odpisu dolga ?e zdavnaj dore?ena. Zakaj bi druga?e javno oznanjali to polomijo. ?lovek je Mariboru odnesel 424.000 EUR izredne dr?avne finan?ne pomo?i. Denarja ne bomo videli, kot tudi 32 novih delovnih mest ne. Denar bo namenjen torej nekomu, ki bo delo opravil, namesto, da bo zgolj slikal gradove v oblakih. Kdo podpira tak?ne ljudi in tak?no vedenje? Mi, z na?o pasivnostjo, ve?no depro in vdanostjo nad lastno usodo. Zakaj se zatekamo k sovra?tvu in nasilju? Pa menda ne bomo pustili, da stvari tako uidejo nadzoru kot Grkom? Mi ne rabimo radikalnih parol in odlo?itev. Kaj pa potrebujemo? Vse kar je potrebno je dolo?iti sedanji ?as, dana?nji trenutek, da se nehamo spra?evati kdaj bomo mi tisti, ki bomo rekli DOVOLJ?! 

Facebook Twitter Deli