Zorro, Robini Hoodi, vojni novinarji in teroristi

Zdravo in dobrodo?li v dana?nji Poliziki, na katero je vplival predvsem dana?nji obisk Ciprasa na Dunaju, kjer mu po vsej verjetnosti ne bodo ponudili Sacher torte, ampak mu bodo postregli z obilico kriti?nih vpra?anj.

Kak?en vtis daje gr?ka Siriza, Cipras in tudi trenutno najbolj oblegan in opazovan finan?ni minister Yanis Varoufakis? Po zelo kratkem obdobju vladanja so fantje ve? kot o?itno zavihali rokave. Veliki upi bankrotirane dr?ave, Robini Hoodi v populisti?ni preobleki, ki brez kravate potujejo v ekonomskem razredu in se povezujejo z desni?arji. Ali je njihova vlada na dobri poti ?e zgolj zato, ker je njihova prednost to, da niso del sistema? To trdijo sami zase. Te?ko si je ustvariti sliko o tej novi ?levi?arski? vladi, ki bi si ji vsi ?eleli biti naklonjeni. Zakaj?

Zato, ker ve?ino informacij prejmemo od medijev. Ti so vedno bolj nesvobodni pri na?tevanju dejstev in razkrivanju resnic, kot nam to ka?e na? lasten primer Erika Valen?i?a. Govorim o vojnem novinarju in po novem tudi teroristu, ?e verjamemo Jan?evim twittom. Jan?a in Twitter, hmmm, se vidi, da je ?ena predstavnica mlaj?e in bolj hip generacije ? Valen?i? je potemtakem terorist v dobri dru?bi, saj je bil sam presvetli Janez Jan?a tudi preganjan iz strani sistema. Ali pa ste pozabili njegovo izdajo voja?kih skrivnosti in s tem povezano afero JBTZ? Ampak to je bilo druga?e, ker je delal za dobrobit naroda, Valen?i? pa ob ?tevilnih resnih temah ka?e napake na?ega naroda in slu?b, s katerimi je imel, tako ali druga?e, opraviti tudi Jan?a. Sam Valen?i? se odlo?no upira temu, da bi bili dolo?eni mediji razlagalci sveta. Zato se je v vlogo interpreta postavil kar sam. Pojavlja se resen problem. Komu torej zaupati in kolik?en del novic in prispevkov je la?, resni?na manipulacija in dejanska neokrnjena resnica?

?e se vrnem na novo in bolj?ih ?asov obetajo?o gr?ko vlado. Glede na to, da ne vemo kaj je resnica in kaj iluzorno slikanje stanja stvari, kako naj zaupamo tem novim nesistemskim politikom, da ne bodo vzpostavili novega neu?inkovitega sistema? Ali je njihov na?in res nekaj, kar obljublja dolgoro?en obstoj in uspe?nost? Kaj pa tisti zagrenjenci, ki se priklju?ujejo ideologiji Luke Meseca in Sirize, samo zato, ker se radi togotijo in izlivajo svoj gnev zaradi bede, ki so jo zagre?ili sami? S tem mislim na tiste, ki se, neglede na politi?no ureditev in stanje v dr?avi, prito?ujejo ?ez sistem, ki naj bi jim premalo dal, pa ?eprav so drugi, katerim je bilo dano enako, nekako uspeli ?zvoziti? dokaj dostojno ?ivljenje.

Danes sicer vsi vemo kaj se zgodi, ko prezadol?eni dr?avi odobrimo dodatna posojila ? Katastrofa! Kaj nam Slovencem nudi Evropska unija?

Kak?no vlogo so velike dr?ave, dedi?i kolonialisti?no-imperialisti?ne historije, namenile nam majhnim, nekdanjim hlapcem Jernejem? Narodu hlapcev, kot nas je orisal na? Cankar? Dr?ave, ki so kot tisti otroci, ki so bili zadnji izvoljeni v skupine, ko se je oblikovala ekipa za igro med dvema ognjema ? Bili smo sre?ni samo, da smo bili izbrani, in s tak?no naglico pohiteli v svojo skupino, da nismo niti za hip tehtali o zdru?bi, v katero vstopamo, in o tem, ali je to za nas resni?no dobro. Ne, to se nam je zdela edina mo?nost, pri tem pa smo seveda prezrli najpomembnej?e. Sami smo se ponovno pokorili in degradirali v narod hlapcev in dekel, ki bo kot pridno zdresiran pes skakal na ukaze in dajal glas samo takrat, kadar nam bodo to ukazali gospodarji. Slovenci lahko gledamo zgolj iz obrobja dogajanja in tak?ne so tudi na?e koristi. Seveda ne gre prezreti zgodovine Slovencev, ki so bili dejansko dolgo dolo?eni za slu?abnike Habsbur?ke monarhije. Vendar je danes ta na?a majhna dr?avica kljub temu polna strokovnjakov in pridnih delavnih ljudi. O.k., malo smo nagnjeni k depri in pija?ki, ampak le za primer: proti Rusom smo super pozitivci in pravi abstinenti. Imamo pa te?ave z voditelji te dr?avne formacije. Od za?etka osamosvojitve se krade, la?e in vara. Se spomnite nagajive pesmice iz osnovne ?ole: ?? La?e? krade?, u?i ima?. Pride? v ?olo, ni? ne zna? ??? Ali to pomeni, da si res ne zaslu?imo vladati sami sebi? Zakaj ?e vedno odli?ne?i in politiki, nekateri v svojem pedigreju vle?ejo krvne linije ?e iz Juge, krojijo na?o usodo, ko pa ves ?as vemo, da so ?e kar nekajkrat izdali na?e zaupanje in izpraznili na?e ?epe? Na?e potomce bodo oropali ?e zadnjih upov za dostojno prihodnost ? Mi pa ?e zmeraj hodimo na volitve in volimo iste face ali pa nove, za katerimi se skrivajo sive eminence ve?nega politi?nega cirkusa v de?elici pod Alpami. Ali se bo sploh kdaj kdo od glavnih akterjev res pokesal za svoje grehe in ?el dejansko sedeti za ?vedske gardine? Trenutno ne, ker so preve? bolni in ker kot okamneli ?akamo, kaj bo storila novope?ena gr?ka vlada.

Upam, da ta vstaja ter ?kontra? proti Bruslju in hegemonisti?ni Nem?iji nista edini korak, ki ga bo napravila Gr?ija, saj je prevzela vlogo pionirja, ki trenutno romanti?no nakazuje feniksov dvig iz pepela dokon?ne in brezizhodne dr?avne bede. Opozorili so me, da ne smem biti nestrpna s Sirizo in da bodo zagotovo za?eli tudi notranjo ?istko, da bo torej tiste, ki so izropali dr?avo, doletela pravi?na kazen. Ampak ali nista pravi?nost in zakon nekaj popolnoma drugega? ?e oz. ko bodo Cipras in ekipa uredili najbolj pere?o te?avo, t. j. dogovori o maniri nadaljnjih posojil, bodo morali nujno napraviti hajko znotraj svojih meja, da bi dokazali, da res niso del dosedanjega zlaganega in skorumpiranega sistema.

Ali jim bodo druge dr?ave tudi na tem podro?ju sledile? ?e pogledamo ?tevilo obto?nic, pravnomo?nih obsodb in ?tevilo ?nastopov? prestajanja zapornih kazni v Sloveniji, se lahko samo grenko nasmehnemo, ker nam je za jok zmanjkalo solz. V Gr?iji so privatizacijski procesi ustavljeni, a bomo mi z na?imi pohiteli? Se je res spla?alo dokapitalizirati npr. banke, ker jih bodo lahko sedaj tuji vlagatelji kupili v bolj?em stanju? Kako bo to v prihodnje, ?e nimamo lastne banke, ali pa, ?e recimo prodamo Telekom. ?e te firmice crknejo, ali jih bomo morali spet mi re?evati z na?im denarjem? Grki so tudi takoj zmanj?ali voja?ki prora?un. Mi kupujemo 272 vozil in seveda letala ? Letala brez pilota ljudje moji! ?e ni to najbolj?a prispodoba na?e dr?ave! Za kaj to?no? Da bomo privar?evali in to s tem, ko bomo pljunili 5 milijonov EUR za nakup vozil. Janko Veber bi se moral sestati z Varoufakisom, da bi mu mal?ek pobli?je razlo?il te ukrepe v ?asu krize. Morda se lahko gr?ki minister ?e nau?i teh novih revolucionarnih prijemov in hitreje re?i svojo dr?avo. Grki se no?ejo dodatno zadol?evati, ker ?elijo za??ititi dr?avljane in dr?avo re?iti iz krize. Kaj pa mi, ?e pogledamo zadnji primer s ?vicarji? ti so tudi dodali svoj piskr?ek in lepo poglobili krizo. Hvala! Zakaj na?a dr?ava ni nikogar za??itila? Baje so opozarjali?Tako kot jaz ponujam zadnji kos ?okoladne torte na ?urki?zelo tiho in zagotovo ne ve? kot enkrat, da se bog ne daj ne bi kdo javil.

Morda pa je dokon?ni propad starih struktur nujno dober. Vsak dogovor oz. ureditev ne more odgovarjati vsem. Ampak najprej moramo ugotoviti, kak?ni so ti trhli temelji razvratnega kapitalizma, da lahko postavimo nove in bolj?e. Kako naprej? Kak?no politi?no obliko bomo izbrali? Menda ne bomo resno reciklirali komunizma in socializma, ?e pa sta ?e tolikokrat razpadla oz. propadla, pa ne re?i, da zato, ker je kapitalisti?na USA to ?elela? Kaj nam lahko kdo ponudi novo vizijo? Novo strukturo? Kolonialisti?ne sile, ki nas jahajo v imenu bratstva in enakosti tega zagotovo ne bodo storile. Zato vse upe polagamo v pogumne Grke. Res pa je tudi, da se je demokracija v Gr?iji razvila tudi s pomo?jo su?njev, ?ivega orodja, ki je opravljalo potrebna dela, medtem ko so filozofi in politiki krojili usodo te nove politi?ne ureditve, ki ji pravimo volja in vodenje ljudstva in ki je danes vse razen pravi?no razdeljeno vladanje, ki ustreza vsem ?

Kako je in kako mora biti, ko propade staro in pride novo? Naj ne bo tako kot pri nas, kjer na? veseli demagog caruje bolj s tem, da dela sendvi?e in kavice za preske, kot pa z odlo?nimi potezami, ki bodo re?ile mesto ?Hja, v Mariboru torej, kljub evropskim preobratom zaradi Gr?ije, ni? novega. Imamo ?upana, ki redno izginja kot kafra in ne mara izletov v Ljubljano, ko se vsi direktorji kulturnih ustanov (dr?avnih in nedr?avnih) borijo za svoje pre?ivetje, ampak zaupa zmagovalcem resni?nostnega ?ova pri oblikovanju strategij za razvoj mesta Maribor.

Facebook Twitter Deli