Termin za NVO I Filozofija za otroke

Ob lanskem UNESCO svetovnem dnevu filozofije, smo v društvu Zofijinih poskusno pripravili vzporeden program, v katerem smo s pomočjo programa Filozofija za otroke poskušali paleto dejavnosti ob tem dnevu razširiti tudi na vrtce in osnovne šole ter tako filozofijo približati tudi mlajši populaciji.

Kaj sploh je Filozofija za otroke (FZO)?

To je vzgojno-izobraževalni program, ki ga je v ZDA v začetku sedemdesetih let prejšnjega stoletja, kot obetajoč pedagoški pristop k poučevanju in razvijanju mišljenja, zasnoval
Mathew Lipman. Program filozofije za otroke predvideva, da so otroci radovedni, razmišljujoči, ustvarjalni in komunikativni. Leta 1974 so ustanovili Inštitut za razvoj filozofije za otroke, v sedemdesetih letih pa so projekt začeli množično uvajati najprej v osnovne šole v ZDA, danes pa ga najdemo v vrtcih in šolah v številnih državah po vsem svetu. V šolskem letu 2001/2002 je bila FZO v tradicionalni obliki tudi v Sloveniji uvrščena v nabor izbirnih predmetov v zadnjem triletju osnovne šole. Trenutno v Sloveniji program filozofije za otroke ponuja okoli 50 šol, pojavlja pa se tudi v okviru dejavnosti nekaterih drugih izobraževalnih organizacij, knjižnic itd. Tudi z dogodki kot je dan filozofije, si želimo in prizadevamo, da bi bilo tovrstnih šol in organizacij v Sloveniji čim več.

Primerjave med slovenskimi šolami in šolami na zahodu kažejo, da smo pri nas v zaostanku pri spodbujanju kritičnega mišljenja. Zdi se, da se naš šolski sistem na tem področju trenutno ne prizadeva dovolj. Tudi zato bi bilo vpeljevanje filozofije za otroke v slovenske šole dobrodošlo in koristno dejanje. Filozofija se s spodbujanjem zanimanja za družbena vprašanje, raziskovanja vsakdanjih prepričanj, kritičnega mišljenja, refleksije lastnih vrednot in razvijanjem argumentirane ter civilizirane izmenjave mnenj sklada s cilji osnovne šole in tako po raziskavah, ki so na tem področju na voljo, znatno izboljšuje rezultate na testih inteligentnosti, bralnih in učnih sposobnosti.

Na prvi pogled se zdi nenavadno govoriti o filozofiji za otroke, saj smo bili do sedaj vajeni filozofije kot šolskega predmeta le na splošnoizobraževalnih šolah v zadnjih letnikih ali na začetku univerzitetnega študija, torej na pragu odraslosti. Lipmanova FZO pa je narejena za otroke v osnovnem izobraževanju in to za starosti od 6 do 14 let, nekateri programi pa so namenjeni tudi že otrokom v vrtcih. Če po Lipmanu tradicionalni filozofiji odvzamemo njeno zapleteno terminologijo, nam ostaneta bogastvo najrazličnejših idej in logika, oboje pa je moč prevesti v otroški jezik in predstaviti v obliki zanimivih zgodb, ki so osnova za delo v razredu.

Osnovna metoda pouka filozofije za otroke je dialoško spodbujanje mišljenja, ki se sproži ob določeni predlogi (zgodbi, sliki, videu, pesmi itd.), pri čemer se mora učitelj/učiteljica ravnati po interesu učencev/učenk, torej po tem, kar oni sami izpostavijo kot pomembno in kar je zanje miselni izziv. Vloga učiteljev je zato predvsem pomoč pri izražanju, oblikovanju pogledov, analizi uporabljenih pojmov, iskanju predpostavk, proizvajanju novih idej, razvijanju kritičnosti in ohranjanju rdeče niti razprave, da se učenci in učenke smiselno, logično in strpno navezujejo drug na drugega. Jedro programa je raziskovanje. To ni dojeto kot strogo specializirano področje, dostopno samo majhnemu odstotku posebej poklicanih visoko usposobljenih specialistov, temveč se v filozofsko raziskovanje lahko vključi vsakdo in v vseh starostnih obdobjih.

Podlaga za delo v razredu je tako lahko tudi čitanka z zgodbami, v katerih junaki doživljajo podobne stvari kot učenci, ki jim je namenjena. Otroci sedijo v krogu, tako da vidijo drug drugega in najprej preberejo odlomek iz čitanke tako, da vsak prebere en odstavek. Sledi premišljevanje in pogovor o vprašanjih, ki jih učenci sami predlagajo. Učitelj vodi razgovor, vendar ne ponuja odgovorov ampak učencem pomaga, da jih iščejo sami, se pravi, da skupaj raziskujejo. Takšna filozofija je zanimiva za otroke zaradi različnih razlogov: njen poudarek je na mišljenju in ne na pomnjenju; obravnava teme, ki zanimajo otroke in ne le odrasle (prijateljstvo, dobrota, resnica, odkritost); pomaga otrokom najti utemeljitve za lastna stališča; ustreza njihovi otroški radovednosti in čudenju nad svetom; se dogaja predvsem skozi dialog in diskusijo v razredu in otroke povezuje v skupnost raziskujočih in učečih se.

Velika odgovornost pri filozofiji za otroke leži prav na učiteljih. Učitelj učencem v veliki meri dopušča, da sami soustvarjajo uro. Tak učitelj mora imeti izredno dober občutek za filozofsko zastavljanje vprašanj, da lahko skozi dialog počasi učence pripelje do tega, da sami uvidijo filozofski vidik vprašanj, ki si jih zastavljajo.

Za izobraževalne institucije, ki izrazijo pripravljenost sodelovanja pri programu, smo v društvu pripravili nekaj gradiv, ki so dostopne tudi na naši, učiteljem in učencem namenjeni spletni strani, ucilnica.zofijini.net. Za vse dodatne informacije glede programa in poteka šolske ure filozofija za otroke, se lahko obrnete na elektronski naslov zofijini@gmail.com. Z namenom povezovanja in izobraževanja vseh, ki na tem področju že delujemo ali pa teh, ki bi to šele želeli, pa smo na družabnem omrežju Facebook vzpostavili tudi skupino Filozofija za otroke (FZO). Če vas to področje kakorkoli zanima, vas vabimo, da se nam pridružite.

Vsakega vašega odziva in sodelovanja bomo izjemno veseli! Kot vedno, vabljeni tudi k obisku naše matične spletne strani zofijini.net, na kateri na to temo med drugim najdete tudi kratki informativni film, ki smo ga v društvu posneli pred leti.

Facebook Twitter Deli