Kako sploh postati ?lovek?

Prav neverjetno se zdi, da se je treba v 21. stol., natan?neje leta 2015 po Kristusu, v dolo?enih segmentih svojega bivanja dokazovati, da si ?lovek. ?love?ko bitje. Vsa razpihovanja nestrpnosti okoli porok istospolnih partnerjev, ki se v zadnjem ?asu bijejo od medijskih "reprezentacij" do ustavnih zahtev, ka?ejo na sposobnost vsakdanjega Slovenca artikulirati razne pozicije v diskurzu normalnosti na podro?ju razumevanja institucije dru?ine, hkrati pa poka?e, kako res ne znamo pustit lastnega soseda pri miru. Kar moremo se vtikat v stvari drugih, kar drezat je treba, s kom si Janezek deli posteljo, kar potisnit stran, ?e se ne znajdemo v okvirih, ki jih nalaga dru?bena "urejenost". Ravno ta urejenost zahteva, da se dru?ina v nekem o?jem pogledu razume kot skupnost dveh, mo?kega in ?enske seveda, ki sta uspela prokreirat (posvojit) novo bitje. V dana?njih po?teno post-modernih ?asih, kjer so vrednote modernosti zakoreninjene ?e v domenah prevzetnosti mo?ke pozicije s prepri?anjem, da so pa le ve? vredni, hja, mogo?e zaradi mi?ic?, lepega avtomobila?, ogromne vsote denarja na ra?unih po svetu?; ali zaradi dejstva, da si je potrebno, kot mo?ko bitje, le pridodat tisto nekaj, da se lahko sploh konkurira na polju, ki se odpira ?enski poziciji.  V teh post-modernih ?asih pa se ?e tako trdno zakoreninjene pozicije modernosti postopoma preurejajo, je treba priznat! ?enske so po?teno zakorakale v javno sfero, medtem ko se mo?ka stran spopada, po mnenju nekaterih, s feminizacijo lastnega polo?aja. Treba je samo ?e omenit, kako zelo se je spremenila v tem procesu tudi institucija dru?ine, ki danes razume nuklearno dru?ino v praksi kot dru?ino z dveh o?kov in ene mamice ali dveh mamic in treh atijev ali enim tatotom in eno mamico in treh ljubic, vsaka s svojim partnerjem, itn... Nuklearna dru?ina ni ve? "normalen" nukleos ?e kar nekaj ?asa, ne se slepit vsi tisti, ki ste deklarirani zagovorniki otrokovih pravic! Tako razumljen odklon, da bi lahko otrok imel dva o?ka in dve mamici se ?e dogaja! Tu gre predvsem za poskus ohranitve dolo?enega prepri?anja o normalnosti na tem, tako zelo pomembnem podro?ju ?lovekovega bivanja. Sku?a se prepri?ati javnost, da geji ali lezbijke ne morejo vr?it funkcije star?evstva zaradi spolne usmerjenosti? Resno? Se sploh razume in pozna potemtakem geje in lezbijke ter njihove odnose? Za vse tiste pa, ki skrbi, da bi istospolna partnerja posvojila otroka predlagam, da se pozanimajo o vsem kar je potrebno v republiki Sloveniji bit in imet, da lahko otroka sploh posvoji? (vsaj legalno).

Prav neverjetno je tudi dejstvo, kako se je treba nasploh v dana?njih ?asih borit na vsakem koraku za svoje pravice oziroma dokazovat, da si ?lovek. ?lovek si le, ?e dela?, ?e lahko pla?uje? polo?nice, ?lovek si le, ?e lahko leze? v rit drugemu, da te ne od-pusti na dana?njem tako zelo tankem ledu trga dela, ?lovek si samo, ?e si prilezel do tiste elite, ki diktira tempo vsem ostalim ovcam, izme?kom, ne- pomembne?em, pravzaprav ne-?loveku. Ja, razumljen in obravnavan kot ne-?lovek saj se ne! zagotavlja osnovnih pravic, ki izhajajo recimo iz deklaracije o ?lovekovih pravicah, dokumentu, ki ostaja samo na papirju in ki se ?e ni izvr?il in se tudi ne bo, dokler se bomo zavzemali za piramidalno strukturo dru?be ter na?inom komunikacije, ki podreja. Struktura dru?bene realnosti bi lahko bila vsaj v obliki na ?iroko razpotegnjenega diamanta z horizontalnim na?inom komunikacije ter odlo?anja. Kakor so se izkazali vsi prostovoljci to soboto, ko se je zgodil dan za spremembe! ?e ?esti po vrsti. Vrednote, ki jih prostovoljec prinese na polje dela je tista determinanta, ki lahko preobrne razumevanje ?loveka kot bitja kon?ne ?asne biti, kjer delo ni! pogojeno z zaslu?kom in dobi?kom in je bogatenje ?love?kega kapitala tisto pla?ilo, ki zadostuje.

Facebook Twitter Deli