Participacija pred prispevki

Dobrodo?li na mariborskem radiu ?tudent na frekvenci 95,9 MHz in skozi spletni pretok radiomars.si, dobrodo?li v Poliziki pri odkrivanju realnosti v javnosti.

Danes se obra?amo nazaj v mesto Maribor. Civilna dru?ba seka po  polju  ustaljenega izvajanja politi?nih manevrov v korist samo nekaterim in se razvija v konstruktivni pol take opozicije, ki v mestnem svetu ?e zmeraj manjka. Maribor?anke in Maribor?ani se ?e ve? kot leto sre?ujejo na zborih, ki jih je v osnovi zamislila Iniciativa Mestni Zbor, predvsem zato, da se mo? odlo?anja v mestu poda tistim, ki mestne povr?ine, tak?ne (na primer: ceste) ali druga?ne (recimo ob?ina) tudi uporabljajo.In za te storitve tudi pla?ujejo!

Izku?nje ka?ejo, da se vsak lahko zaleti v birokrati?nost birokracije, ki te v?asih stane ?e tako preve? ?asa, o usposobljenosti kadra pa bi se dalo izvajat popolno predavanje o kova?evi kobili, ki ostaja ?e kar naprej bosa. Zato se je porodila ?e druga zamisel, ki je prerasla v plan in omogo?a prebivalkam in prebivalcem mesta, da se v obliki instituta participatornega prora?una odlo?a o porabi dela mestnega denarja.

Gre za sistem razporejanja dolo?enega dela prora?unskega denarja tako, da o tem soodlo?ajo ob?anke in ob?ani, ki dolo?ajo prednostno listo projektov, akcij in investicij, ki so v dolo?eni mestni skupnosti najprimernej?e oziroma najnujnej?e! Predlogi se zbirajo skozi celo leto, kjer se lista predlaganih projektov dalj?a, enkrat letno pa se o prioritetah odlo?a z glasovanjem.

O uspehih takega projekta se lahko prepri?ate ?e v ?tevilnih mestih po svetu (Berlin, Rim, London, Toronto, New York in ?e..), ki so tako ali druga?e uvedli participatorni prora?un, kjer ni posrednika pri prenosu volje ljudi v politi?no akcijo. Na ta na?in se spremeni odnos ter komunikacija med akterji. Z aktivno participacijo v javnem odlo?anju pa se vpliva na strukturne spremembe dru?beno - politi?nega sistema, kar kot posledico prina?a gospodarsko rast, mera kakovosti bivanja v mestu se zvi?a ali vsaj normalizira, zmanj?ajo se socialni prepadi in zni?uje se korupcija pri izvajanju prioritet.

In prioriteta je odlo?anje skupaj za danes.

Beri: http://odlocajomestu.si/

Facebook Twitter Deli