Je Slovenija sploh ?e dr?ava?

V dana?nji  vstaji v eter na mariborskem Radiu ?tudent direkt na frekvenci 95,9 Mhz in skozi spletni pretok radiomars.si  POZIVAMO vse - vesoljno poslu?alstvo oziroma ob?instvo, k ponovnim VSTAJAm. Na ulici, v parlamentu, v institucije!

Na?a vlada je odlo?ila, da bo odstopila. 1. april!

Na?a vlada je odlo?ila, da se je treba re?it ?e zadnjih vzdihljajev socializma, ki bi lahko spodbudila enakopravnost ali prepustila ljudstvu kakr?nekoli vzvode mo?i, kakor jih predpisuje ustava. Dr?ava Slovenija ni ve? to, kar je bila oziroma kar bi morala biti, ko se je napisala slovenska ustava. Kaj pa je?

V Ustavi Republike Slovenije pi?e:

1. ?len:Slovenija je demokrati?na republika. 

2. ?len: Slovenija je pravna in socialna dr?ava. 

3. ?len: Slovenija je dr?ava vseh svojih dr?avljank in dr?avljanov, ki temelji na trajni in neodtujljivi

pravici slovenskega naroda do samoodlo?be.

V Sloveniji ima oblast ljudstvo. Dr?avljanke in dr?avljani jo izvr?ujejo neposredno in z

volitvami, po na?elu delitve oblasti na zakonodajno, izvr?ilno in sodno.*

1. April!

Saj, politika ga ?e naprej serje v svojo smer in nam prodaja pravljice, kot bi vsak dan bil 1. april. Vozijo po neki svoji ?puri, ki vsaj od vstaj naprej, ne vzdr?i ne konsistence, ne legitimnosti.

Dr?ava Slovenija se trenutno hvali s socialno krizo, v raznih oblikah in razse?nostih, s korupcijo na sistemski ravni , z zdravstvenim sistemom, ki se je razvil "po svoje", z mo?nim pritiskom privatizacije univerzitetne in znanstvene sfere, z medijskim prostorom, ki je le od-sev novinarstva ; dr?avo Slovenijo vodi vlada, ki ni bila demokrati?no izvoljena na volitvah...

In ker taka dr?ava res ne deluje kot dr?ava, jo je treba reformirat. In to korenito. Politika, ki je odslovila vso strokovnost s svojih vrst, se je v 23 letih dokazala kot nezrela in nesposobna vodenja takega konglomerata kot je dr?ava. ?eprav so hitro najdejo izgovori, ki izvirajo  iz preteklosti, danes ti ne stojijo ve?! Ni? ve? izgovorov!

Vse spisano pa v brk vsej akademski in znanstveni srenji, ki je dvignila roke in prepustila dr?avo politikom. ?estitam!

 

 

 

* http://www.us-rs.si/media/ustava.republike.slovenije.pdf

Facebook Twitter Deli