Manageristan

Manageristan je de?ela sre?nih, zadovoljnih in zdravih ljudi. Tudi ?enske so v Manageristanu sre?ne, zadovoljne in zdrave. Le da ne rojevajo ve? preve? otrok, ker so pri?le do sklepa, da se to ekonomsko in dru?beno nikakor ne spla?a ve?. Tako se je rodnost v Manageristanu ustavila na optimalni to?ki, ki so jo izra?unali v Centralnem Ekonomisterionu in zna?a enega otroka na mo?kega. Tako vsak mo?ki lahko rodi le enega otroka, ?enske jih lahko imajo ve?, a le pod pogojem, da je vsak izmed teh z drugim mo?kim, kajti v Manageristanu dejansko rojevajo mo?ki in ne ?enske kot se zdi.

V Manageristanu vsi vse vedo in jih zato ni? ne zanima, pri?li so do konca zgodovine. Vsi Manageristanci tudi vse vidijo, zato sploh ne potrebujejo ve? gledati in so pravzaprav prikupno slepi sredi svojega Wsevedja in Wsevidnosti. Dale? najbolj pomembno med vsemi ne?tetimi dose?ki Razvoja in Napredka pa je vendar to, da so se v Manageristanu dokon?no znebili mi?ljenja. Za to zdaj nih?e ve? za ni? ne skrbi in ?e manj misli. Besedi Skrb im Mi?ljenje v manageristan??ini tako sploh ne obstajata ve?. Nadomestili so jih Razvoj, Napredek, Svoboda in podobne, denimo demokracija pravna dr?ava…, v katerih so se Manageristanci varno zleknili. In ravno zato, ker Skrbi in Mi?ljenja ve? ni, so Manageristanci dokon?no sre?ni, zadovoljni in zdravi ljudje, sre?ne, zadovoljne in zdrave pa so tudi njihove ?enske in njihovi otroci. 

Manageristanci so bistveno bolj sre?ni, zadovoljni in zdravi kot pa bi, denimo, Butalci ali Indijo-Koromandci kadarkoli sploh lahko bili. Butalci in Indijo-Koromandci so morda res bili sre?ni, a temu je bilo tako predvsem zato, ker so bili butasti. Manageristanci pa so sre?ni, zadovoljni in zdravi zato, ker niso butasti in torej zato, ker so pametni. Pametni Manageristanc je zato tisto, kar je nespremenljivo in nepregibno: postalo je trdna stalnica, kot je to trdna ekonomska vednost ali Trg, na katerega Manageristanci stavijo. 

V Manageristanu se tako cedita med in mleko. Mleko raste na smrekah, med pa te?e v potokih. Edina te?ava pri tem je, da se v?asih – pa tudi to se bolj poredkoma pripeti – zavoljo nizkih temperatur med nekoliko strdi. A iznajdljivi, inovativni ter izvirni Manageristanci tudi najmanj?o zmrzal – tudi ?e je to »ledena doba« - nemudoma izkoristijo v svoj prid: drsajo po medu in tako krepijo svoje mo?i za nove mle?no-managerske zmage. Prese?ke zmrznjenega medu pa takoj odva?ajo v ?tevilne doline pod Poncami, kjer redno organizirajo Mle?no-medene polete in tudi Medene tedne, ki jih zvrhano oplemenitijo ?e z visoko koncentracijo vro?e Medice

Manageristanci so ekstremno kompetitivno in tudi pridno ljudstvo. Ni je Manageristanske pridne ro?ice, ki bi ne bila v funkciji Manageristanske produktivnosti in u?inkovitosti. Manageristanci sicer ne vedo natan?no kaj beseda »kompetitivnost« pomeni, a jih to sploh ne moti, ?e manj zavoljo tega skrbijo. Za pomene vseh besed (in torej tudi tistih kot so »Skrb«, »kompetitivnost«…) je v Manageristanu zadol?ena vsestransko prisotna in centralna organizacija vse Manageristanske dru?be - »Ekonomisterion«. Vsaka vas, vsaka mestna in sicer?nja skupnost v Manageristanu ima le eno izobra?evalno ustanovo, in to je Ekonomisterion. Vsi v Manageristanu so tako ali druga?e diplomanti tega ali onega »Ekonomisteriona«. 

V Ekonomisterione se mladi Manageristanci napotijo takoj po napolnjenem prvem letu starosti ter se v njem urijo v vrhunsko kompetitivnih ekonomisterionskih ve??inah. Poglavitna izmed njih je u?enje na pamet ekonomisterionskih Mantr, med katerimi najbolj izstopajo tri: »dialektika ponudbe in povpra?evanja« je prva, »nezmotljivo u?inkovanje Trga« je druga, »dodana vrednost« pa tretja. Ni?esar razen tega Manageristanci ne potrebujejo in tudi z ni?emer prese?nim ter odve?nim se v svojih sre?nih ?ivljenjih ne obremenjujejo, kaj ?ele, da bi s kak?nimi odve?ninami bremenili svojo vrhunsko razvito Wsevedje. Vse svoje izobra?evanje Manageristanci posvetijo bolj koristnim in predvsem prakti?nim dejavnostim. Manageristanci so zelo koristni, vse kar je ?kodljivo in ?kodljivce ?e posebej pa takoj fentajo. Na prvem mestu med koristnostmi sodi neutrudno utrjevanje in poglabljanje treh prej omenjenih ekonomisterionskih Mantr. Tako morajo Manageristanci vse do pozne starosti – tako namre? od njih terja vse?ivljenjska Ustava Svobodne Republike Znanja Manageristan – utrjevati in poglabljati ekonomisterionske Mantre in prakticirati ustrezne managerske ve??ine. 

Manageristan je dru?ba vrhunskega in inovativnega znanja, ki ga Manageristanci proizvajajo na zalogo. Prese?ke znanjske u?inkovitosti Manageristanci izva?ajo na Tuje trge, ki jih radi imajo, Manageristanci pa jim vra?ajo z isto ljubezensko mero. Najbolj Manageristan izva?a na trge ?e ne zadosti razvitih dru?b znanja (Afganistan, Irak…), iz katerih dobivajo vse, kar potrebujejo za svoje ?ivljenje. Svoje gotove ekonomisterionske izdelke - z najvi?jo mo?no stopnjo dodane vrednosti - tako Manageristanci izva?ajo in od tega ?ivijo svoja sre?na, zadovoljna in zdrava ?ivljenja.

Takoj po ?olanju v Ekonomisterionu je vsakemu Manageristancu in vsaki Manageristanki kot dru?benim bitjem sre?e zagotovljena dru?bena pokojnina. Zato njegovo ali njeno ?ivljenje sestoji predvsem od pokoja in tudi spokoja. Manageristanci so umirjeni in spokojni, vsi v nulo obvladajo tehnike pozitivnega mi?ljenja. ?e se jim, denimo, pripeti, da zmrznejo potoki po katerih se pretaka med, potem Manageristanci takoj re?ejo: »zdaj bomo drsali«. Ali pa, ?e jim zagori hi?a, potem so neizmerno sre?ni in takoj za?no misliti na to, kako bodo takoj dobili novo hi?o. To pomeni tisto, ki jim jo bodo zagotovile Manageristanske oblasti, ki so ravno tako locirane v Ekonomisterionu, kajti oblast v Manageristanu je tista Ekonomisterionska. 

Nikoli se ne pripeti, da bi, denimo, vsi Manageristanci v pri?akovanju na nove, naenkrat za?gali svoje hi?e. Ekonomisterionska znanja in ve??ine ponudbe in povpra?evanja, Trga in dodane vrednosti jih nezmotljivo u?ijo o tem, da morajo in smejo le ob?asno - ter po vrstnem redu – za?igati ali ropati svoje ali sosedove hi?e. Tako namre? Manageristanci tvorno prispevajo k produktivnosti in u?inkovitosti svojega gospodarstva in izpolnjujejo naloge, ki jih pred njih postavlja Ekonomisterion s svojim znanstvenim na?rtovanjem dolgega dosega. Posameznemu Manageristancu je zato dovoljeno zakuriti ali izropati svojo ali sosedovo hi?e le enkrat na petnajst let. To pomeni, da Manageristansko gospodarstvo u?inkuje na dialekti?en na?in kolobarjenja, kar pomeni, da se vsako leto obnovijo cca 1/15 celokupnega stanovanjskega sklada. Podobno kolobarijo tudi z avtomobili, s cestami in z vsem, kar sploh premorejo vrhunsko razviti Manageristanci. 

V Manageristanski de?eli ?e kako poznajo tudi vojne, ki pa jih – v razliki do vseh drugih - pridno na?rtujejo ravno Ekonomisterionske oblasti. Gre za to, da vojne v Manageristanu potekajo permanentno, in sicer vsaj na podro?ju v 1/15 povr?ine vse de?ele vrhunsko razvite Manageristanske dru?be. Na ta na?in Manageristanci torej s pomo?jo vojn (po?igi, ropi, ?e posebej ban?ni, borzni in sicer?nji…) nenehno obnavljajo vse svoje fonde in sklade, ki pa jih na?eloma premorejo v izobilju. Podobno kot so neko? njihovi predniki, torej Butalci ali Indijo-Koromandci, za?igali pomladi travo, ki se na ta na?in obnavlja in ustvarja pot za rast nove, tako tudi Manageristanci vsakih 15 let za?gejo vse, kar so v poprej?njih 15-tih letih bili ustvarili. Ekonomisterionska temeljna Veda pravi, da mora ?ivljenje potekati cikli?no! Temu je tako, ker je Ve?no in tudi ostane Ve?no samo pod pogojem, da poteka cikli?no. Ker se Manageristanci tega trdno oklepajo, so tudi povsem brez skrbi, so sre?ni, zadovoljni ter zdravi.

V nenehnem cikli?nem pretakanju in menjavi energij z vesoljem se Manageristanci po?utijo Eno-z-Wsem, kar je in tudi ?ivijo harmoni?na ?ivljenja. Ta harmoni?na ?ivljenja so Manageristanci tudi patentirali pri Svetovnem Ekonomisterionu. Tako v veliki meri danes ?ivijo tudi od prihodkov, ki jih imajo ravno od tega, da so bili prvi na Wrhu Sveta, ko so na omenjene na?ine inovirali svoja ?ivljenja v smeri sre?e, zadovoljstva in zdravja.

Povzeto iz Javne agencije za dezinformacije in realnost (JADRO)
 

Facebook Twitter Deli