Participatorni prora?un

Predrage in predragi. Radio Mar? na frekvenci 95.9 Mhz ter skozi spletni pretok radiomars.si v Vstaji v eter spodbuja alternativne na?ine razmi?ljanja, ki implicirajo predvsem Akcijo! Tokrat pa se posve?amo prav po ?olsko temi, ki je nekaterim ?e dobro znana, drugim bo predstavljena prvi?.

Poglejmo, kaj pomeni besedna zveza PARTICIPATORNI PRORA?UN

Kot prvo je to institut. To je na?in, kjer ob?anke in ob?ani mesta neposredno odlo?ajo o upravljanju z mestom oziroma skupnim dobrim. Gre predvsem za dejstvo, da se ?elje in potrebe dejanskih uporabnikov ne samo upo?teva, ampak uresni?i. Kako?

Taka direktna vklju?itev se ka?e skozi organizacijo samoorganiziranih zborov mestnih ?etrti,kjer se izpostavijo relevantni problemi tako za ob?ane kot za celotno skupnost. Tako se odpre prostor za razpravo, debato in se hkrati pove?uje vrednost aktivnega sodelovanja pri ustvarjanju in razvijanju mesta in njegovega potenciala.  

Participatorni prora?un vklju?uje sprotno aktivnost posameznika, ki ni vpoklican le na 4 leta. Stvari se delajo sproti in po potrebi. Take vrste horizontalne komunikacije in delovanja v tujini pu??ajo  predvsem pozitivne posledice na ve? nivojih: zni?a se stopnje kriminala in korupcije, zvi?a se gospodarska rast, pove?a se zaupanje v demokrati?nost sistema, ki postane inkluziven in nehierarhi?en. Mo? se torej ne koncentrira na vrhu. Mo? je porazdeljena, kot v Platonovi ideji o demokraciji, kjer je zagovarjal naj?ir?i srednji razred kot klju?ni pokazatelj demokrati?nosti.

 V praksi bi uvedba participatornega prora?una pomenila, da se ob?anke in ob?ani mestne ob?ine Maribor sami odlo?ajo preko samoorganiziranih zborov mestne ?etrti  in krajevnih skupnosti o tem, kam se bo dele? denarja iz prora?una prerazporedil in kateri projekti se bodo udejanjili.  

Skupina oziroma Iniciativa Mestni Zbor, ki se intenzivno ukvarja z idejo participatornega prora?una na svoji spletni strani* razlo?ijo, da " bi se uporabljalo 20 odstotkov mestnega prora?una,... To so sredstva, ki v mestnem prora?unu ostanejo po tem, ko mesto zadosti vsem svojim zahtevam in nalogam ki mu jih nalaga Zakon o lokalni samoupravi, kot tudi morebitne druge obveznosti (pla?evanje obresti, pla?evanje zakonskih kazni, zneski vezani na investicije iz preteklosti itn.) "  (Primc *).

Pa ?e: ker prora?un Mestne ob?ine Maribor ?e ni sprejet, se poziva vse zainteresirane, naj se pozanimajo na ob?ini, magari v obliki poizvedovanja v okviru javnega zna?aja ali kako druga?e, da se pove, poka?e in razlo?i, kam in zakaj bodo ?la sredstva iz prora?una. Kam gre denar, predvsem pa komu. Saj, javna uprava je pla?ana iz prora?una in je dol?na, ?e ne ?e primorana uveljavljati in spo?tovati odlo?itve ob?ank in ob?anov. In to ne samo vsake 4 leta.

Uredni?ki dodatek: Participatorni prora?un se sku?a uvesti tudi v Mariboru. Ve? na odlocajomestu.si

Facebook Twitter Deli