Politi?na mo? skozi politi?no voljo

Lep pozdrav vsem poslu?alkam in poslu?alcem Radia Mar? na frekvenci 95,9 Mhz in skozi spletni pretok radiomars.si. Pozdravljene vse Slovenke in Slovenci,  Maribor?anke in Maribor?ani, ?tudentke in ?tudentje, babice in dedki, poslovne?i in smetarke.

Vsi imamo tak?ne in druga?ne vloge, s katerimi si olaj?amo vsakdan. V te vloge smo lahko potisnjeni ali se zanje sami odlo?amo. Je pa dejstvo, da v post industrijski dru?bi ali kakor ji danes tudi radi re?ejo: dru?bi znanja, posameznika zadane ve? vlog hkrati.

Nekatere vloge ne se?ejo ?ez prag zasebnosti, druge si moramo vsak dan lepo spucat in nali?it za vsakodnevne dogodiv??ine in neprestana  ocenjevanja tak?nih ali druga?nih partnerjev.  Vloga, ki pa se je izkazala za mogo?o le vsake ?tiri leta, vloga ?loveka kot homo politicus, kakor nam razlaga ?e Platon je tista instanca, ki jo ?elimo danes pretresti in pogledati malo bolj od blizu.

V Sloveniji se je politi?na sfera v obliki politi?nih strank in politi?nih mehanizmov samooklicala kot edina sposobna politi?nega mi?ljenja in delovanja. Politi?na elita je v svojih nekaj in dvajsetih letih politi?nih mahinacij povsem odvzela politi?no mo? posamezniku, dr?avljanu. Kje sploh pi?e, da imajo samo politiki politi?no mo?? Kje pi?e, da posamezniki, ki niso v strankah ali tako in druga?e oku?eni s politi?no samovoljo izvajalce zakonodajne oblasti brez politi?ne mo?i? Kje pi?e, da se posameznik ne odlo?a politi?no? Kam je ?la politi?na volja Slovencev?

Politi?ni odlo?evalci v obliki strank, kot to poznamo v Sloveniji, so si skozi zakonodajo tako ali druga?e prisvojili  vse vzvode odlo?anja in s tem onemogo?ili posameznika, dr?avljana, da lahko kakorkoli ali na kakr?enkoli na?in vpliva na odlo?itve, ki se zgodijo v parlamentu v oblikah zakonov, dopolnil, amandmajev. Politi?na elita si je tako zavarovala svojo rit, da se posameznik, ki se odlo?i sam upreti tak?ni samovoljnosti ne pride dale?. Posameznik ?e. Se pa je, vsaj od vstaj naprej, politi?na volja zgodila na ulicah in skozi razne iniciative ali vzpostavitvijo novih politi?nih strank zadrla v ukalupljenost te politi?ne samovolje. Saj, homo politicus je vsak dr?avljan republike Slovenije, ki zaradi polnoletnosti lahko voli in so-odlo?a.

So-delovanje in so-odlo?anje pa je tista bit demokrati?ne dr?e, ki z mehanizmi zakonodajne ter izvr?ne oblasti, s predpogojem samostojnega izvajanja sodne oblasti, lahko sebe vidi in deluje demokrati?no, vsaj v taki obliki, kot je o tem sanjal, no razpravljal ?e Platon.

Torej: politi?na mo? pripada vsem, vsakomur in politi?na volja je pa? stvar posameznika.

So-odlo?anje pa je na?a pravica in dol?nost.

Zahtevajmo jo! O?itno tudi in predvsem  skozi zakon!

Facebook Twitter Deli