Prelom institucij

Pozdravljeno vesoljsko poslu?alstvo mariborskega radia ?tudent na frekvenci 95.9 Mhz ali skozi spletni pretok radiomars.si, kjer se potrudimo pospe?iti vse tiste mo?ganske celice zadol?ene za kriti?ni premislek.

Slovenski politi?ni prostor ali cirku?ki oder, kateremu nekateri pravijo slovenski parlament, je institucija, ki v svojih klopeh dopu??a brezbri?nost politi?nega odlo?anja, ki za posledice do-pu??a vedno ve?jo miserijo svojega prebivalstva in samopoveli?evanje lastnih neumnosti. Kako zelo nezrelo delujejo poslanke in poslanci, se ka?e v podvigih sprejetih od napovedane doma?e trojke. Zakonodajalci se spogledujejo z vedno ve?jim pobiranjem davkov, zvi?anju takih in onih prispevkov  z navalom privatizacije vseh sektorjev, vsega,kar se da prodat in to v smislu po?re?ne kapitalisti?ne zveri, kjer se da opusto?it vse tisto, kar je v?asih spominjalo na socialno dr?avo. Institucije v dr?avi vedno bolj izgubljajo na kredibilnosti ali vsaj priljubljenosti.

Pa ne samo to! Vse bolj se ka?e odsotnost uvida odlo?evalce v dejansko realnost. Kot da bi se zna?li v neki paralelni realnosti, ki s to realnostjo, ki jo ?ivimo dr?avljani republike Slovenije, sploh nimajo ne pojma, ?e manj pa razumevanja. Pobuda, ki se je razplamtela skozi dru?abna omre?ja in mogo?e ?e kako druga?e, pobuda, naj predsednik dr?ave odstopi s svoje pozicije zaradi blama?e pri imenovanju senata KPK, naj ne ostane samo v oblakih virtualnih resni?nosti! Za to pa je potrebna akcija. In to ne samo virtualna!

Vpra?anje, ki se postavlja je: ali sploh dr?ava Slovenija potrebuje take institucije, ki so izgubile ugled in spo?tovanje svojih podanikov? Ali se sploh spla?a vlagat v take institucije, ki prina?ajo demokrati?en dolg, variabilnost moralnih vrednot in pospe?ek v smer pre-kapitalizacije dr?ave. Seveda da ne!

Ampak, institucije so ljudje. Torej, ?e institucije vodijo ljudje, obstaja velika mo?nost, da ni v sami instituciji problem, problem je ?loveku. Gre torej za ?love?ko napako? Tako kot v tem primeru, je ?lo za ?love?ko napako? pri izbiri senata tako pomembne institucije v dr?avi. Kar je hotel gospod predsednik s svojo potezo pokazat ljudstvu je namen, da se sedanja politi?na nomenklatura ?eli znebiti KPK in podobnih slu?b in jim odvzeti mo? in kredibilnost, tako da se bodo ljudje la?je odlo?ili za ukinitev te slu?be, kot nekaj pa? nepotrebnega, ?e ne deluje.

Bodimo tokrat hitrej?i in raje ukinimo trenutno nedemokrati?no izvoljeno vlado in vseh sede?ih v parlamentu in zahtevajmo volitve. Pa ne novih obrazov z isto agendo. Novih obrazov z druga?no politiko. Politiko od spodaj navzgor. Politiko soodlo?anja!

Facebook Twitter Deli